Cursul urmăreşte să ofere studenţilor cunoştinţele teoretice de bază pentru înţelegerea conflictului şi a rezolvării conflictului. În mod nemijlocit, fundamentele teoretice vor fi utile în abordarea conflictului din perspectivele diverse şi aplicative oferite de celelalte discipline din planul de învăţământ la programul de master „Relaţii publice şi publicitate”, specialitatea „Comunicare şi relaţii publice”.

 

 

 

Schimbările continue în societate influenţează transformarea biblioteci într-o instituţie creatoare de produse şi prestatoare de servicii informaţionale moderne pentru comunitate. Există câţiva parametri care contribuie la succesul biblioteci pe piaţa informaţională: satisfacerea necesităţilor şi cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor; alegerea corecta a priorităţilor de activitate; capacitatea personalului bibliotecii de a găsi rapid şi calitativ informaţiile necesare; accesibilitatea produselor / serviciilor biblioteci pentru utilizatori; etc.

Cursul Cultura şi practica calităţii serviciilor bibliotecii urmăreşte familiarizarea masteranzilor cu cele mai noi rezultate ale cercetării şi practicii internaţionale şi naţionale în domeniul managementului calităţii în instituţiile infodocumentare.

Cursul urmăreşte familiarizarea studentilor despre managementul informatiei in structurile infodocumentare.

În ultimul timp, posibilităţile de cercetare a sectorului infodocumentar s-au multiplicat într-o măsură atât de considerabilă, încât cercetătorii şi practicienii au o mulţime de variante pentru alegerea unei metode potrivite de cercetare. Astfel, elaborând un plan general al studiului cuprinzător, în parametrii căruia poate fi plasată şi teza de masterat sau disertaţia de doctor, se recomandă a fi adaptat un ghid despre toate faţetele studiului, începând de la evaluarea cadrului general teoretic al ideilor filozofice, care stau la baza studiului, până la procedurile detaliate de colectare a datelor iniţiale şi ale procedeelor de analiză. Aceste abordări metodologice se concentrează asupra trei tipuri generale de metode de cercetare: calitative, cantitative şi mixte. În acelaşi timp, specialiştii din sectorului infodocumentar, care efectuează interviuri în profunzime sau cercetează utilizatorii şi necesităţile lor informaţionale, se angajează în observarea comportamentului utilizatorului sau cercetează alte segmente ale mediului infodocumentar, fac, de cele mai multe ori, exact aceleaşi lucruri pe care le fac şi cercetătorii academici în cadrul studiilor lor calitative.

Metode şi tehnici de cercetare în domeniul infodocumentar este un curs metodologic şi metodico-practic deosebit de important pentru familiarizarea masteranzilor cu cele mai importante cerinţe, principii, metode şi tehnici de cercetare ştiinţifică în domeniul comunicării.

Disciplina are drept scop să dezvolte aptitudinile de planificare strategică, de monitorizare a politicilor publice în domeniul culturii şi edificării societăţii informaţionale, să deprindă modalitatea de gîndire strategică şi să utilizeze cunoştinţele în activitatea de elaborare a politicilor la nivel instituțional. 

Disciplina de studiu Politici şi strategii de dezvoltare a colecţiilor este destinată masteranzilor și are drept scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice de elaborare a politicilor şi strategiilor cu privire specială la colecţiile de bibliotecă. 

Comunicarea publică reprezintă un fenomen comunicativ complex şi multidimensional ce înglobează o gamă largă de fluxuri informative interactive, printre care se înscriu comunicarea instituţională, comunicarea societală, comunicarea mediatică şi, nu în ultimul rând, comunicarea politică şi cea comercială. Respectiv, există în prezent o multitudine de doctrine şi teorii care au în vizor domeniul comunicării publice.

Disciplina Teorii moderne ale comunicării publice este preconizată pentru masteranzii anului I care vor urma programul de masterat MP „Relaţii publice şi publicitate” şi are statut de unitate academică obligatorie ce corelează cu alte module fundamentale şi speciale, precum „Metodologia cercetării ştiinţifice”, „Resursele comunicaţionale ale societăţii civile”, „Teorii ale conflictului şi negocierii”  ş. a.

Disciplina dată oferă multiple demersuri analitice despre principalele teorii contemporane ale comunicării publice şi influenţa lor asupra organizării şi conducerii societăţii. Obiectivele urmărite sunt cunoaşterea critică a principalelor idei şi caracteristici ale teoriilor contemporane ce ţin de comunicare, în speţă de comunicarea publică, astfel încât masteranzii să dobândească reperele fundamentale ale domeniului, necesare atât pentru abordări teoretice, cât şi pentru aprecierea practică.

Studierea disciplinei se bazează, în mare parte, pe cunoştinţele şi competenţele acumulate în cadrul studiilor superioare de licenţă, specialitatea „Ştiinţe ale Comunicării”.