Chimie si Tehnologie Chimica

Una dintre funcţiile principale ale activităţii desfăşurate într-o unitate industrială este asigurarea calităţii procesului de producţie şi ca rezultat a produselor finite.

            Scopul disciplinei Analiză şi control tehnic în industrie cursului este formarea abilităţilor de ţinere sub control a calităţii în întreprinderi, urmărind întreaga traectorie a produsului, de la   etapele premergătoare proceselor de fabricaţie, în timpul acestara şi controlul produselor finite.

Cursul contribuie la conjugarea cunoştinţelor obţinute în cadrul unor discipline de specialitate ca „Tehnologia chimică anorganică”, „Tehnologia chimică organică” şi cele fundamentale  „Chimia analitică” şi „Chimia ecologică”

Disciplina este adresată studenţilor de la programele de studii cu profil tehnologic de la ciclul licenţă.

 Chimie Ecologică pentru grupele Chimie Biofarmaceutică și Chimia

Farmacognozie este o disciplină şi ştiinţă farmaceutică preocupată de obţinerea, păstrarea, examinarea morfologică, anatomică şi fitochimică a produselor vegetale medicinale şi plantelor medicinale ca sursă de produse vegetale. Studierea produsului vegetal include  metodele şi tehnologiile de obţinere şi în scopul stabilirii calităţii lui ca materie primă farmaceutică şi sursă de substanţe biologic active. 

Farmacognozie este o disciplină din cadrul ciclului I universitar de pregătire a specialiştilor licenţiaţi la specialitățile Tehnologia produselor cosmetice și medicinale și Chimie Biofarmaceutică.  În cuplu cu celelalte discipline aceasta are rolul formării competenţelor specifice privind cunoaşterea şi recunoaşterea produselor vegetale, a compoziţiei chimice a acestora şi a proprietăţilor farmaco-cosmetice asociate cu compoziţia chimică, metodele de analiză şi stabilire a naturii şi calităţii produselor vegetale şi substanţelor fitochimice. Disciplina are rolul de a forma abilităţile de organizare a colectării, producerii, păstrării şi procesării produselor vegetale ca materie primă.

Cursul “Biotehnologii in industria alimentară” este destinat studentilor de la specialitatea Tehnologie Chimica si complimenteaza cursul Tehnologie alimentara. asigurand astfel o continuitate in pregatirea studentilor.

In prima parte a cursului se prezinta rolul microorganismelor si a metabolitilor lor in cadrul biotehnologiilor alimentare, precum si aspectele particulare privind bioreactoarele fermentative si implicarea membranelor in biotehnologiile alimentare.

In a doua parte se prezinta aspectele biotehnologice din unele ramuri ale industriei alimentare: industria spirtului, berii, vinului, bauturilor alcoolice, otetului; industria hidrolizatelor de amidon; industria produselor de panificatie; industria produselor lactate, industria carnii si a produselor din carne.

Cursul ”Tehnologii farmaceutice moderne” este destinat studenţilor anului II de masterat cu specialitatea Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale şi are ca drept scop formarea la viitorii specialişti capacităţilor de aplicare a tehnologiilor farmaceutice moderne. Tehnologia farmaceutică studiază toate aspectele de elaborare, producere/fabricare şi standardizare a preparatelor farmaceutice.

Disciplina Tehnologia produselor medicinale este adresată studenţilor de la programele de de studii cu profil tehnologia produselor cosmetice și medicinale de la ciclul licenţă.

            Cursul are ca obiect de studiu noțiunile teoretice și practice privind pre- și sau formularea, prepararea/fabricarea, depozitarea, eliberarea și evaluarea biofarmaceutică a formelor farmaceutice și parafarmaceutice.

            Disciplina are un rol integrativ și complex pentru a contribui la aplicarea şi dezvoltarea competenţelor obţinute complementar la disciplinele „Chimia organică” „Chimia anorganică”, „Chimia analitică”, „Chimia fizică”, „Chimia coloidală”, „Farmacognozie” „Termodinamica şi cinetica chimică”, „Operaţii unitare şi tehnica experimentului” , „Utilaje în industrie” „Procese şi aparate”.

            Rolul disciplinei este formarea competenţelor pentru formularea componentelor formelor farmaceutice (substanțe chimice medicamentoase, substanțe chimice auxiliare, materiale de condiâionare) din perspectiva princiipilor fizico-chimice fundamentale pentru asigurarea unui medicament în cele două direcții generale de preparare a medicamentelor: în farmacie și în industrie după modul de formulare: medicamente magistrale, medicamente oficinale, medicamente industriale.

            În contextul aplicării principiului de integritate şi complementaritate a competenţelor în cadrul tuturor disciplinelor predate în cadrul unui program de studii, competenţele obţinute la disciplina „Tehnologia produselor medicinale” vor folosi, la rândul lor, la formarea competenţelor de la disiplinele „Analize şi control tehnic în industria chimică”, „Tehnologia farmaceutice moderne”, „Controlul calității produselor medicamentoase”, „Biofarmaceutica și farmacocinetica”, „Farmacoterapie și fitoterapie”.

Cursul „Chimia metalelor cu aplicaţii în chimie bioanorganică” este o continuare a chimiei anorganice şi biochimiei, ce ţine să aprofundeze aceste disciplini şi să armonizeze contribuţiile interdisciplinare. Faptul că o mare parte a proceselor biochimice sunt dirijate prin intermediul metalenzimelor şi metalfermenţilor face ca abordarea acestui curs să devină de o importanţă majoră în pregătirea specialiştilor în domeniul chimiei farmaceutice şi tehnologiei chimice. În dezvoltarea specialiştilor cu profil tehnologic este de mare importanţă studiul proprietăţilor chimice ale metalelor, materialelor anorganice şi proprietăţilor lor.

Cursul de „Chimie parfumerică şi cosmetică” are ca scop familiarizarea studenţilor cu: principalele clase de compuşi aplicaţi în domeniul parfumeriei şi cosmeticii; materia primă vegetală şi animală utilizată pentru obţinerea lor;metodele chimice de sinteză a compuşilor odoranţi şi aromatizanţi; analiza mirosului specific, legătura miros - structură chimică şi clasificarea mirosurilor; domeniul de aplicare şi limitele admisibile pentru aceşti compuşi. 

Disciplina Ecologia generală este destinată studenţilor cu specialităţile Tehnologie Chimică şi Protecţia mediului şi are ca drept scop familiarizarea studenţilor anului IIbac cu legităţile de bază a ecologiei, procese ce decurg în diverse ecosisteme acvatice, terestre şi aeriene, precum şi impactul antropogen asupra ecosistemelor naturale. Aceste cunoştinţe sînt necesare pentru a forma la viitorii specialişi un şir de cunoştinţe integre şi bine structurate ce ţin de starea mediului ambiant, factorii abiotici şi biotici ce influenţează organismele vii, ciclurile biogeochimice globale, cît şi modalităţile de deteriorare şi de protecţie a mediului înconjurător.

Cursul normativ “Metode fizice de cercetări” are drept scop de a familiariza  studenţii cu metodele avansate de cercetare a substanţelor şi formarea deprinderilor practice în determinarea structurii substanţelor investigate. Pentru realizarea acestui scop se preconizează studiul principalelor metode: spectroscopiei de masă, rezonanţei magnetice nucleare, spectroscopiei de absorbţie în infraroşu, ultraviolet şi vizibil.

O atenţie deosebită se atrage implicaţiilor acestor metode în studiul compoziţiei şi structurii substanţelor cercetate.     

Cursul Redox procese în mediul natural este preconizat pentru masteranţii, care sînt specializaţi în domeniul chimiei ecologice şi protecţiei mediului ambiant şi necesită cunoştinţele mai profunde în procese de oxido-reducere în diverse sisteme naturale. Actualitatea cursului este determinată de faptul că masteranzii efectuează cercetările ştiinţifice proprii şi în cadrul lor studiază procese redox care au loc în sisteme naturale acvatice, biologice, în vinuri etc. În cadrul cursului se studiază totalitatea proceselor de oxido-reducere a substanţelor biogene şi poluante, se evidenţiază locul şi rolul peroxidului de hidrogen în astfel de procese, fenomenul de apariţie şi rolul radicalilor liberi în procesul formării stării mediului adecvate cu valoarea biologică ale acestuia. Tot aici se studiază şi procese redox ce au loc în organismele vii, în mediul intracelular.

Pentru realizarea mai efectivă a cursului se utilizează material a cercetărilor ştiinţifice proprii a membrilor catedrei, fapt ce contribuie la perceperea mai amplă a fenomenelor redox , care decurg în diverse  sisteme naturale. 

Stabilitatea şi toxicitatea reprezintă doi parametri care stau la baza aprecierii calităţii produselor cosmetice şi medicinale. Determinarea lor cît şi  menţinerea în anumite limite ţine de domeniul de activitate al viitorilor specialişti de profil tehnologic. Ca rezultat acest curs are drept scop familiarizarea studenţilor cu bazele teoretice ale stabilităţii şi toxicologiei produselor cosmetice şi farmaceutice. Evidenţierea în structura substanţelor bio-active a grupărilor funcţionale susceptibile la degradare; analiza căilor posibile de degradare; elaborarea metodelor de îmbunătăţire a stabilităţii şi reducerea toxicităţii.   La nivel de aplicare: realizarea  studiilor de stabilitate pentru determinarea termenului de valabilitate al produselor cosmetice şi farmaceutice.

Cursul are drept scop familiarizarea studenţilor cu utilizarea Moodle şi ChemDrow, procesele de lucru în mediul sistemului de operare Windows, precum şi în aplicaţiile Microsoft Word, Microsoft Excel şi Microsoft Power Point. Se vor examina unele noţiuni de reţea de calculatere, servicii internet şi structura generală a calculatorului.