Chimie Organică II este predestiant studenților de la anul I ciclul licență la specialitățile Chimie și Chimie Biofarmaceutică.

Disciplina Compuși heterociclici este destinată studenților anului IIL de la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, specialitatea Chimie pentru semestrul III. Rolul disciplinei este de a forma competențe specifice prin familiarizarea studenţilor cu noţiunile fundamentale şi aplicative ale chimiei compușilor heterociclici.

Disciplina Compuși heterociclici include clasificarea, aromaticitatea și nomenclatura compușilor heterociclici, metodele de sinteză și proprietățile chimice ale sistemelor heterociclice aromatice cu cinci și șase atomi în ciclu și a sistemelor cu inele condensate.

Cunoștințele și competențele obținute în cadrul disciplinei date sunt necesare pentru înțelegerea materialului în cadrul următoarelor discipline: Chimia compușilor naturali, Sinteza organică a compușilor farmaceutici, Biochimie medicală, Tehnologii chimice.

Disciplina Bazele Chimiei Anorganice este predată în limba română studenţilor anului I, Ciclul I, Licenţă de la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică (specialitățile Chimie și  Chimie biofarmaceutică) de la secţia zi şi frecvenţă redusă.

Scopul disciplinei Bazele Chimiei Anorganice este de a familiariza studenţii cu noţiunile fundamentale şi aplicative privind compoziţia, structura și proprietățile substanțelor chimice.

Structura cursului urmează o tratare sistematică şi aprofundată a materialului care are ca obective însuşirea conceptelor fundamentale, a principiilor şi legilor de bază ale chimiei, posibilitatea determinării compoziţiei şi structurii substanţelor, stabilirea dependenţei proprietăţilor compușilor chimici de structură, ce contribuie la pregătirea completă şi performantă a unui specialist în domeniul general de studii Ştiinţe chimice.

Disciplina Chimia compuşilor naturali este ună fundamentală ce include importante clase de compuşi organici naturali: zaharide, lipide, proteine, nucleoproteide, terpeni, polifenoli, steroide şi alcaloizii. De asemenea se face cunoştinţă cu metode de obţinere şi determinare a structurii, proprietăţi chimice şi domenii de utilizare.

Disciplina Chimia compuşilor naturali este destinată studenților anului IIL de la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, specialităţile: Chimie și Chimie biofarmaceutică.

Cursul Toxicologie este un obiect de specialitate şi este destinat studenţilor anului II sau III, specialitatea Chimie biofarmaceutică, secţia zi şi frecvenţă redusă. Cursul Toxicologie cuprinde o trecere în revistă a principalelor probleme din domeniul toxicologiei generale, noţiuni de toxicocinetică şi toxicodinamie, toxicologia medicamentelor, relaţia doză-efect, toxicologia medico-legală, grupe de otrăvuri, intoxicaţii cu substanţe chimice, substanţe chimice cancerigene, inducerea tumorii, oferind studenţilor cunoştinţele necesare înţelegerii efectelor toxice ale substanţelor utilizate în laboratoarele de analiză, cercetare şi industrie.

Cursul teoretic la disciplina „Chimie coloidală” prezintă informații ce țin de principalele compartimente ale chimiei coloidale. Astfel, în curs este examinată baza teoretică ale fenomenelor superficiale, adsorbției, proprietăților cinetic-moleculare, electrice, optice ale sistemelor coloidale, stabilității și coagulării ale acestor sisteme, sistemele  microeterogene. La fiecare capitol examinat sunt aduse exemple concrete ale aplicării diferitor fenomene sau procese în industrie, manifestării lor în natură și orgabisme vii.

Lucrările de laborator prevăzute în cadrul acestei disciplini vor permite studenților să studieze experimental fenomenul de umectare și inversia acesteia prin acțiunea surfactanților,  adsorbția  unei substanțe tensioactive la interfaza soluție apoasă-aer, și adsorbția acesteia din soluție pe un adsorbant solid,  adsorbția amilazei din salivă pe un adsorbant solid, să aplice testul Hay pentru determinarea prezenței acizilor bilici în urină, să realizeze analiza de sedimenntare a unei suspensii în câmp gravitațional, să determine punctul izoelectric al proteinei și potențialul electrocinetic al unui sol liofob, să stabilească acțiunea coagulantă a electroliților asupra unei soluții coloidale.

De asemenea, fiecare lucrare practică de laborator va ajuta studenții să aplice cunoștințele teoretice obținute pentru soluționarea problemelor concrete și aplicațiilor numrice.

Cunoştinţele obţinute în cadrul cursului „Chimie coloidală”  vor contribui la înțelegere ale unor aspecte teoretice din cadrul cursurilor prevăzute la alte disciplini – ”Biochimie medicală”, ”Chimia ecologică”, ”Chimia compuşilor macromoleculari biologic activi”,”Legităţile transformărilor medicamentelor în organismul uman” și vor contribui la formarea profesionistă a viitorilor specialişti în domeniu. 

               Limba de predare a disciplinei – română.

               Beneficierii cursului – studenţii Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, specialitatea „Chimie biofarmaceutică” și Chimie.

Cursul teoretic la disciplina „Electgrochimie și chimie coloidală” este destinat studenţilor anului IIl a Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, specialitatea, "Tehnologia produselor cosmetice şi farmaceutice”, „Tehnologia chimică”, „Protecţia mediului”  şi face parte din disciplinele academice fundamentale. Cursul are ca scop familiarizarea studenţilor cu noţiunile fundamentale ale "Electrochimie" şi "Chimiei coloidale" şi aspectelor aplicative ale acestor compartimente ale chimiei fizice.  

      

Cursul special “Chimia apelor naturale” se adresează studenţilor chimişti cu speciazarea “Protecţia mediului înconjurător”, dar poate fi utilizat şi de către studenţii tehnologi, ecologi, ingineri de diferite specialităţi şi toţi a căror profesie este legată cu păstrarea sau restabilirea mediului ambiant.

Scopul principal al acestui curs este familiarizarea studenţilor cu problemele ce sunt strîns legate de poluarea şi autoepurarea apelor naturale şi ţine de legităţile formării compoziţiei chimice a apelor rîurilor, lacurilor, bazinelor artificiale, apelor subterane şi precipitaţilor atmosferice. Cursul include şi noţiuni generale despre monitoringul apelor naturale şi efectuarea analizelor hidrochimice în cîmp şi în laborator.

Cursul „Chimie bioanorganică” oferă cunoştinţe despre proprietățile și  reactivitatea biocationilor, proprietățile bioliganzilor și a compuşilor coordinativi naturali cu activitate biologică. Chimia bioanorganică este unul din cele mai noi domenii ale chimiei anorganice. Menirea ei este de a identifica compușii anorganici implicați  în diferite procese biologice,  de a studia acești compuși, de a modela chimic și matematic sistemele biologice ce le conțin și de a controla și optimiza aceste sisteme. Viitorii chimiști obțin o idee vastă și concretă despre impactul compușilor metalelor asupra medicinei.  Acest curs permite anorganicienilor să înțeleagă importanța sferei de coordinare a biometalului și a matricei proteice asupra funcțiilor specifice ale metaloproteinelor, să se familiarizeze cu  realizările chimiei  bioanorganice -știință  aflată la interfața chimiei anorganice și a biochimiei.