Contabilitatea: functiile, principiile, sarcinile ce stau la baza studierii acesteia.

Legea noua a contabilității si raportarii financiare, intrata in vigoare de la 01.01.2019.

 

 Organizarea contabilitatii in BC, Contabilitatea operatiunilor de creditare, depozit, valutare, cu numerarul, formarea veniturilor si cheltuielilor.

Cursul "Tehnologii IT și software în domeniul financiar și contabil" ocupă un loc important în formarea competențelor specifice ale programului de formare profesională în domeniul sistemelor informaţionale financiare și contabile. 

Studiul acestei discipline permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe și deprinderi practice necesare  pentru a genera rapoarte financiare de diferite complexități, realiza activităţi de audit în timp real a datelor de diferite formate şi dimensiuni la o viteză mare de prelucrare, flexibilitate, portabilitate, automatizare şi putere de sugestie. Această disciplină aduce o serie de argumente teoretice şi exemple practice în favoarea utilizării facilităţilor Excel PowerPivot, PowerQuery, Power View și PowerMap în activităţi de raportare şi audit. Se contribuie şi la descrierea unei tehnici utile în obţinerea de rapoarte complexe cu comportament dinamic şi specifice aplicaţiilor de Business Intelligence.

Disciplina „Limbaje de programare II” asigură cadru conceptual necesar abordării limbajul Java un limbaj de programare orientat-obiect. Aplicaţiile create în limbajul Java lucrează pe orice calculator indiferent de arhitectura lui. Limbajul Java este activ utilizat pentru crearea aplicaţiilor pentru telefoanele mobile pentru sistema operaţională Android. În cursul dat se analizează toate posibilităţile de bază ale limbajului Java şi aplicarea lor în elaborarea programelor orientate pe obiect.

Disciplina „Limbaje pentru organizarea e-activităţi” se adreseaza studenţilor din domeniul economic la specialităţile: Contabilitatea întreprinderii şi Audit şi expertiză financiară, FȘE, USM.

Disciplina „Limbaje pentru organizarea e-activităţi” ocupă un loc important în formarea competențelor specifice ale programului de formare profesională în domeniul sistemelor informaţionale contabile. Scopul disciplinei este de a-i învăţa pe studenţi să valorifică facilităţile Microsoft Excel la colectarea, agregarea şi analiza unor cantităţi mari de date, cât şi prezentarea lor sub diferite aspecte.

Disciplina „Limbaje pentru organizarea e-activităţi” se adreseaza studenţilor din domeniul economic la specialităţile: Contabilitatea întreprinderii şi Audit şi expertiză financiară, FȘE, USM.

Disciplina „Limbaje pentru organizarea e-activităţi” ocupă un loc important în formarea competențelor specifice ale programului de formare profesională în domeniul sistemelor informaţionale contabile. Scopul disciplinei este de a-i învăţa pe studenţi să valorifică facilităţile Microsoft Excel la colectarea, agregarea şi analiza unor cantităţi mari de date, cât şi prezentarea lor sub diferite aspecte.

Auditul performanței se studiază la Ciclul II, Masterat și oferă informații relevante în ceia ce privește maniera de implimentare și consecințele activităților publice.

Auditul performanței constituie o evaluare sau o examinare independenta a misiunii în care o activitate, un program sau o instituție funcționează în mod eficient și eficace cu respectarea economicității.

Disciplina „Contabilitatea impozitelor” reprezintă o parte componentă a cursului de contabilitate financiară pentru studenţii specialităţii „Contabilitate”. Ea se bazează pe un şir de acte normative referitoare la fiscalitate  ce permite obţinerea informaţiei referitoare la plata impozitelor în cadrul reflectării tuturor operaţiilor economice care se efectuează la entitatea economică.

Studiul disciplinei „Contabilitatea impozitelor” permite studenţilor să acumuleze cunoştinţele necesare privind prevederile legislaţiei fiscale, reflectarea în evidenţa a calculării, declarării şi achitării impozitelor şi taxelor.

Obiectivele disciplinei constau în formarea abilităţilor, deprinderilor de aplicare a procedurilor fiscalităţii pe fiecare obiect de impozitare al persoanelor fizice şi juridice.

Disciplina „Contabilitatea în ramuri” logic continue cursul „Contabilitate financiară” şi „Contabilitatea de gestiune” . După conţinut ea cuprinde particularităţile aprofundate specifice contabilităţii  activităţii de bază la întreprinderile de construcţii în conformitate cu SNC 11 „Contracte de construcţii”, la întreprinderile agricole conform prevederilor SNC 6 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile agricole” şi la întreprinderile transportului auto.

În urma studierii materialului teoretic, precum şi a analizării şi rezolvării tuturor sarcinilor practice prevăzute în acest curs,  studenţii vor deţine cunoştinţe despre:

-definirea, componenţa şi criteriile de clasificare a costurilor de producţie;

-abordarea procesului de bugetare prin care se prognozează realizarea obiectivelor strategice ale entităţii;

- evidenţa costurilor de producţie şi calculaţia costului  produsului  fabricat sau serviciului pestat;

- aplicarea metodelor clasice şi a celor moderne la calcularea costului produsului fabricat/serviciului prestat etc.

Disciplina “Contabilitate financiară” are menirea de a prezenta sisteme, principii, metode şi tehnici de organizare şi conducere a contabilităţii în cadrul activității economoco-financiare  entităților economice. Obiectivele disciplinei constau în formarea abilităţilor deprinderilor de aplicare a procedurilor contabilităţii pe fiecare sector în parte al entităţii economice.

Prin scopul său, disciplina „Contabilitate financiară” îşi propune să formeze la studenţi o gândire economică şi deprinderi practice privind toate sectoarele de evidenţă a entităţilor economice. 

ANALIZA INTELECTUALĂ A DATELOR

The course is designed for the students of the Faculty of Economic Sciences. The aim is  to accustom students with simple, affordable and modern technologies of processing and analysis of the information,especially for the economy field. The main instruments that are used for this course: the applications Excel and Access.