Disciplina „Contabilitatea financiară II” are menirea de a prezenta sisteme, principii, metode şi tehnici de organizare şi ținere a contabilității în cadru entității economice în condițiile pluralismului formelor de proprietate şi a celor de gestiune a patrimoniului. Disciplina dată include unitățile de conținut a contabilității financiare, care nu sunt prevăzute la disciplina  „Contabilitatea financiară I”.

Disciplina „Contabilitatea financiară II” continuă logic cursul „Bazele contabilităţii” şi la rândul său servește ca bază pentru disciplinele „Contabilitatea managerială”, „Contabilitatea în ramuri”, „Contabilitatea în comerţ”, „Control şi audit”, „Analiza activităţii economico-financiară”, „Sisteme informatice în contabilitate” etc.

Misiunea curriculumului la disciplina „Contabilitatea financiară II” este de a forma specialistului în domeniul contabilității competențe profesionale și finalități de a organiza la nivel de entitate economică contabilitatea activităților ce țin de aprovizionare cu resurse, producere, vânzare, prestarea serviciilor, salarizarea personalului, de întocmirea şi prezentarea Situațiilor financiare.

Prin scopul său, disciplina „Contabilitatea financiară II”  îşi propune să continue formarea la studenți a gândirii economice şi deprinderilor practice privind toate sectoarele de evidenţă a entităţilor economice.

Conținutul disciplinei „Contabilitatea financiară II” cuprinde politicile contabile conform cerințelor generale, ce rezultă din noile Standardele Naționale de Contabilitate. Studiul acestei discipline le asigură studenţilor pregătirea teoretică şi practica de ținere a contabilității conform cerințelor sistemului contabil complet cu prezentarea Situațiilor financiare complete.

Limba de pregătire: română/rusă/engleză.

Disciplina „Contabilitatea financiară II” participă la formarea competențelor profesionale ale personalității integre şi competente profesional în domeniul contabilității pentru a corespunde cerințelor actuale şi de perspectivă a pieței de muncă locale şi internaționale.

Pentru studenţii specialității „Contabilitate” din cadrul Facultăţii Ştiinţei Economice USM studiul disciplinei „Contabilitatea financiară II” se încheie cu examen. Studentul se admite la examen după susținerea a două teste pe parcursul semestrului, însușirea materialul teoretic, practic din cadrul lecțiilor de seminare şi susținerea lucrului individual.

Disciplina are ca scop studierea problemelor contabilității costurilor, clasificarea și aplicarea acestora, în funcție de sarcinile pe care managerii le stabilesc pentru atingerea obiectivelor tactice. Întrucât costurile întruchipează resursele consumate, este necesar să le distribuim în funcție de conținutul economic și volumul capacității de producție. 

Pe baza distribuției costurilor, acestea sunt înregistrate atât la locurile de origine, cât și la obiectele de cost. Aceasta este următoarea parte a întrebărilor studiate în disciplină.
Totuși, obiectivul oricărei întreprinderi este de a face profit. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să se compare veniturile primite de companie pentru perioada de raportare și costurile suportate, o parte integrantă fiind costul de producție. Alegerea metodei de calcul al costului de producție în funcție de caracteristicile întreprinderii, aplicarea adecvată a acestuia în sistemul de contabilitate de gestiune este următorul bloc de probleme studiat de disciplina contabilității de gestiune.

Întrucât rezultatele contabilității și distribuția costurilor de producție prin obiecte calculatoare sunt încorporate în produse fabricate (produse finite și lucrări în curs, subproduse), pentru a prezenta informații fiabile în situațiile financiare, este necesar să folosiți metode moderne pentru a calcula rațional costul fiecărui tip de produse fabricate. În condiții cu resurse limitate, optimizarea utilizării acestora este de o importanță deosebită, unul dintre modurile în care sunt bugetarea costurilor. Disciplina relevă problemele generale ale procesului de bugetare ca bază pentru luarea deciziilor pentru a maximiza profiturile întreprinderii.

Disciplina Bazele contabilității este o parte componentă a cursului de contabilitate pentru studenții specilaității Contabilitate. Studiul acestei discipline permite studenților să acumuleze cunoștințe necesare despre obiectul și metoda de studiu, principiile generale ce stau la baza contabilității și raportării financiare, bilanțul ca element de bază al metodei contabilității, sistemul de conturi și dubla înregistrare etc.

La finalizarea acestui curs studenții trebuie să cunoască esența operațiunilor economice reflectate în contabilitate, modificările ce se produc în componența mijloacelor și surselor de finanțare a acestora, să determine costul de intrare a bunurilor economice,  costul efectiv al produselor fabricate, precum și a rezultatelor finanicare înregistrate de entitate, utilizând pentru aceasta sistemul de conturi contabile. Studenții trebuie să cunoască modalitatea de întocmire a situațiilor finanicare la data raportării.

Disciplina Gestiunea financiară și analiza performanțelor urmăreşte scopul de forma şi/sau dezvolta competenţe profesionale de gestiune a fluxurilor financiare, analiză și previziune a diferitor indicatori de performanță financiară ale entităţilor economice cu forme diferite de organizare juridică, care sunt necesare contabililor.

Din aceasta perspectivă, disciplina are ca obiective:

1.Introducerea studenţilor în problematica gestiunii financiare a întreprinderii în condiţiile accesului pe piaţa de capital;

2.Prezentarea progresivă şi pedagogică a diferitelor metode de analiză, tehnică de diagnosticare şi interpretare a fenomenelor financiare;

3. Formarea unui raţionament profesional al studenţilor prin însuşirea principalelor concepte, tehnici de diagnosticare şi decizie cu referire la performanța financiară;

4.Dezvoltarea capacităţii studentullui de a întelege mecanismul de finanţare şi circulaţia capitalului în condiţiile economiei de piaţă;

5.Crearea unor condiţii permisive studiului individual al studentului.

Analiza gestionară - corelația dintre factorii de producție.

Balanța producției, balanța de mărfuri - legîtura cauzală, metoda de analiză, sursele de informație.

Disciplina Gestiunea financiară și analiza performanțelor urmăreşte scopul de forma şi/sau dezvolta competenţe profesionale de gestiune a fluxurilor financiare, analiză și previziune a diferitor indicatori de performanță financiară ale entităţilor economice cu forme diferite de organizare juridică, care sunt necesare contabililor.

Din aceasta perspectivă, disciplina are ca obiective:

1.Introducerea studenţilor în problematica gestiunii financiare a întreprinderii în condiţiile accesului pe piaţa de capital;

2.Prezentarea progresivă şi pedagogică a diferitelor metode de analiză, tehnică de diagnosticare şi interpretare a fenomenelor financiare;

3. Formarea unui raţionament profesional al studenţilor prin însuşirea principalelor concepte, tehnici de diagnosticare şi decizie cu referire la performanța financiară;

4.Dezvoltarea capacităţii studentullui de a întelege mecanismul de finanţare şi circulaţia capitalului în condiţiile economiei de piaţă;

5.Crearea unor condiţii permisive studiului individual al studentului.

Contabilitatea: functiile, principiile, sarcinile ce stau la baza studierii acesteia.

Legea noua a contabilității si raportarii financiare, intrata in vigoare de la 01.01.2019.

 

 Organizarea contabilitatii in BC, Contabilitatea operatiunilor de creditare, depozit, valutare, cu numerarul, formarea veniturilor si cheltuielilor.

Cursul "Tehnologii IT și software în domeniul financiar și contabil" ocupă un loc important în formarea competențelor specifice ale programului de formare profesională în domeniul sistemelor informaţionale financiare și contabile. 

Studiul acestei discipline permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe și deprinderi practice necesare  pentru a genera rapoarte financiare de diferite complexități, realiza activităţi de audit în timp real a datelor de diferite formate şi dimensiuni la o viteză mare de prelucrare, flexibilitate, portabilitate, automatizare şi putere de sugestie. Această disciplină aduce o serie de argumente teoretice şi exemple practice în favoarea utilizării facilităţilor Excel PowerPivot, PowerQuery, Power View și PowerMap în activităţi de raportare şi audit. Se contribuie şi la descrierea unei tehnici utile în obţinerea de rapoarte complexe cu comportament dinamic şi specifice aplicaţiilor de Business Intelligence.

Disciplina „Limbaje de programare II” asigură cadru conceptual necesar abordării limbajul Java un limbaj de programare orientat-obiect. Aplicaţiile create în limbajul Java lucrează pe orice calculator indiferent de arhitectura lui. Limbajul Java este activ utilizat pentru crearea aplicaţiilor pentru telefoanele mobile pentru sistema operaţională Android. În cursul dat se analizează toate posibilităţile de bază ale limbajului Java şi aplicarea lor în elaborarea programelor orientate pe obiect.

Disciplina „Limbaje pentru organizarea e-activităţi” se adreseaza studenţilor din domeniul economic la specialităţile: Contabilitatea întreprinderii şi Audit şi expertiză financiară, FȘE, USM.

Disciplina „Limbaje pentru organizarea e-activităţi” ocupă un loc important în formarea competențelor specifice ale programului de formare profesională în domeniul sistemelor informaţionale contabile. Scopul disciplinei este de a-i învăţa pe studenţi să valorifică facilităţile Microsoft Excel la colectarea, agregarea şi analiza unor cantităţi mari de date, cât şi prezentarea lor sub diferite aspecte.

Disciplina „Limbaje pentru organizarea e-activităţi” se adreseaza studenţilor din domeniul economic la specialităţile: Contabilitatea întreprinderii şi Audit şi expertiză financiară, FȘE, USM.

Disciplina „Limbaje pentru organizarea e-activităţi” ocupă un loc important în formarea competențelor specifice ale programului de formare profesională în domeniul sistemelor informaţionale contabile. Scopul disciplinei este de a-i învăţa pe studenţi să valorifică facilităţile Microsoft Excel la colectarea, agregarea şi analiza unor cantităţi mari de date, cât şi prezentarea lor sub diferite aspecte.

Auditul performanței se studiază la Ciclul II, Masterat și oferă informații relevante în ceia ce privește maniera de implimentare și consecințele activităților publice.

Auditul performanței constituie o evaluare sau o examinare independenta a misiunii în care o activitate, un program sau o instituție funcționează în mod eficient și eficace cu respectarea economicității.

Disciplina „Contabilitatea impozitelor” reprezintă o parte componentă a cursului de contabilitate financiară pentru studenţii specialităţii „Contabilitate”. Ea se bazează pe un şir de acte normative referitoare la fiscalitate  ce permite obţinerea informaţiei referitoare la plata impozitelor în cadrul reflectării tuturor operaţiilor economice care se efectuează la entitatea economică.

Studiul disciplinei „Contabilitatea impozitelor” permite studenţilor să acumuleze cunoştinţele necesare privind prevederile legislaţiei fiscale, reflectarea în evidenţa a calculării, declarării şi achitării impozitelor şi taxelor.

Obiectivele disciplinei constau în formarea abilităţilor, deprinderilor de aplicare a procedurilor fiscalităţii pe fiecare obiect de impozitare al persoanelor fizice şi juridice.

Disciplina „Contabilitatea în ramuri” logic continue cursul „Contabilitate financiară” şi „Contabilitatea de gestiune” . După conţinut ea cuprinde particularităţile aprofundate specifice contabilităţii  activităţii de bază la întreprinderile de construcţii în conformitate cu SNC 11 „Contracte de construcţii”, la întreprinderile agricole conform prevederilor SNC 6 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile agricole” şi la întreprinderile transportului auto.

În urma studierii materialului teoretic, precum şi a analizării şi rezolvării tuturor sarcinilor practice prevăzute în acest curs,  studenţii vor deţine cunoştinţe despre:

-definirea, componenţa şi criteriile de clasificare a costurilor de producţie;

-abordarea procesului de bugetare prin care se prognozează realizarea obiectivelor strategice ale entităţii;

- evidenţa costurilor de producţie şi calculaţia costului  produsului  fabricat sau serviciului pestat;

- aplicarea metodelor clasice şi a celor moderne la calcularea costului produsului fabricat/serviciului prestat etc.

Disciplina “Contabilitate financiară” are menirea de a prezenta sisteme, principii, metode şi tehnici de organizare şi conducere a contabilităţii în cadrul activității economoco-financiare  entităților economice. Obiectivele disciplinei constau în formarea abilităţilor deprinderilor de aplicare a procedurilor contabilităţii pe fiecare sector în parte al entităţii economice.

Prin scopul său, disciplina „Contabilitate financiară” îşi propune să formeze la studenţi o gândire economică şi deprinderi practice privind toate sectoarele de evidenţă a entităţilor economice. 

ANALIZA INTELECTUALĂ A DATELOR

The course is designed for the students of the Faculty of Economic Sciences. The aim is  to accustom students with simple, affordable and modern technologies of processing and analysis of the information,especially for the economy field. The main instruments that are used for this course: the applications Excel and Access.

Disciplina "Limbaje de programare" este predată în semestrul III studenţilor de la specialitatea "Cibernetică şi Informatică Economică”.

În cadrul disciplinei este predat limbajul de programare C/C++.

Rolul disciplinei este iniţierea studenţilor în programare cu utilizarea limbajului C/C++ şi acumularea experienţei practice în programarea calculatoarelor.

Sarcinile disciplinei sunt:

  • Studierea limbajului de programare C/C++ pentru a căpăta cunoştinţe teoretice şi practice în programarea calculatoarelor.
  • Formarea deprinderilor practice de bază necesare pentru aplicarea calculatorului în rezolvarea problemelor din diverse domenii, precum şi pentru înţelegerea cercetărilor curente în acest domeniu.

Legături interdisciplinare ale disciplinei „Limbaje de programare” sunt asigurate prin continuitate de la cursul liceal "Informatica" şi studierea ulterioară a disciplinelor „Cibernetica Economică” şi "Instrumente software pentru afaceri " pe baza limbajului C/C++.

Domeniul de aplicare a cunoştinţelor se extinde la programarea rezolvării problemelor simple care nu cer aplicarea algoritmilor şi metodelor speciale.

Determinarea pentru fiecare problema economica a modelului matematic si determinarea solutiilor.

SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

Изучение программы 1 С Предприятие.

Система «1С: Предприятие» может быть использована для ведения любых разделов бухгалтерского учета на предприятиях различных типов.  Разнообразные и гибкие возможности системы «1С: Предприятие» позволяют использовать ее и как достаточно простой и наглядный инструмент бухгалтера, и как средство полной автоматизации учета от ввода первичных документов до формирования отчетности. 

Cursul este conceput pentru studenţii Facultăţii  Ştiinţe Economice.  Scopul fiind  deprinderea studenţilor cu tehnologiile simple, accesibile şi moderne de prelucrare şi analiză a informaţiei, în special, din domeniul economiei. Ca instrumente principale se presupune  utilizarea facilităţilor pachetului universal MS Office, în special, ale aplicaţiilor Excel şi Access.