Profesori:

Bulat Veronica - Curs

Garstea Sergiu - Seminar

Disciplina ,,Logistica stocurilor’’ este prevăzută în planul de învăţămînt, ciclul 1, studii superioare, la specialităţile ,,Marketing şi logistică’’, cu frecvenţă la zi, făcînd parte din pregătirea de specialitate a studenţilor.

Scopul acestui curs este dezvoltarea capacităţii decizionale referitoare la gestiunea stocurilor în cadrul sistemului logistic al întreprinderii, în condiţiile îndeplinirii obiectivelor de marketing ale organizaţiei. Așadar, logistica stocurilor este un domeniu îngust bazat pe modelări și optimizări ale circulației fluxurilor materiale în cadrul întreprinderilor de producție și distribuție.

Economia entităților economice este orientată spre unitățile economice. Ea abordează procesele și structurile economice concrete cu manifestarea lor reala și din perspectiva microeconomică. Oamenii care „știu cum“ se afla într-o situație favorabilă pentru obținerea veniturilor, a bunurilor și serviciilor, sunt expuși unor riscuri mai mici de nerealizare a scopurilor. Economia entităților economice poate fi definită ca un sistem de cercetare și învățare prin care se urmărește reducerea riscului de dobândire a veniturilor de către persoane și grupurile de persoane în cadrul unor comunități.

Economia mediului este diciplina ce studiază inteconexiunea relaţiilor mediului incojurator cu obiectele economiei.

Acest curs este destinat studenților anului III de la specialitatea ”Marketing și Logistică” și Turism

Disciplina ,,Logistica’’ este prevăzută în planul de învăţămînt, ciclul 1, studii superioare, la specialităţile ,,Marketing şi logistică’’, cu frecvenţă la zi și fără frecvență, făcînd parte din pregătirea de specialitate a studenţilor.

Scopul acestui curs este dezvoltarea capacităţii decizionale referitoare la gestiunea componentelor sistemului logistic al  întreprinderii, în condiţiile îndeplinirii obiectivelor de marketing ale organizaţiei. De asemenea, acest curs este direcţionat spre dobîndirea atitudinilor necesare conducerii şi desfăşurării eficiente şi eficace a activităţilor logistice.

Disciplina ,,Logistica comerțului exterior’’ este prevăzută în planul de învăţămînt, ciclul 1, studii superioare, la specialităţile ,,Marketing și logistică’’, cu frecvenţă la zi, făcînd parte din pregătirea de specialitate a studenţilor.

Scopul acestui curs este orientarea spre formarea de către studenți a cunoștințelor și perceperilor de organizare și realizare a relațiilor bilaterale și multilaterale între Republica Moldova și țările lumii. Științele teoretice și practice în domeniul comerțului exterior vor asigura succesul activității viitorilor economiști – specialiști în marketing și logistică, precum și integrarea lor optimă în economia mixtă și în societatea contemporană.

Acest curs, este rezultatul unor preocupări de cercetare amănunțită a acestui domeniu, care se referă la multiplicarea și aprofundarea legăturilor economice între țările lumii ceea ce contribuie în mare măsură la prosperitatea economică și internaționalizarea economiilor naționale.

Managementul lanțului de aprovizionare (SCM – Supply Chain Management) a fost definit ca ,,un proces orientat pe procurarea, producerea și furnizarea de produse și servicii clienților”. SCM are un domeniu de aplicare larg, care include sub-furnizori, furnizori, operații interne, comerțul clienților cu amănuntul (comerțul) si utilizatorii finali. Are deschidere la toate mișcările și depozitările materiilor prime, inventarului și produselor finite din punctul de origine la punctul de consum. Termenul managementul lanțului de aprovizionare a fost inventat de către firma de consultanta și strategie Booz Allen Hamilton în 1980. Lanțurile de aprovizionare sunt dinamice și complexe ajungând în număr mare la mulți client și înapoi la mulți furnizori din întreaga lume. Există în ambele servicii și organizații de fabricație, deși complexitatea lanțului poate varia foarte mult de la industrie la industrie și de la firmă la firmă.

INTEGRAREA ECONOMICA este un eveniment caracteristic economiei mondiale. Studierea acestui fenomen va permitre o realizare cit mai eficienta a procesului si obtinearea unor rezultate net superioere

Managementul marketingului reprezintă procesul de planificare și implementare a concepției,  stabilirii prețurilor, promovării, distribuției a bunurilor, serviciilor și ideilor destinate schimburilor cu anumite grupuri care să satisfacă clienții și obiectivele companiei.

Marketingul inovaţional este o disciplină de specialitate, curs practic. Disciplina dată repezintă o continuare logică a cursurilor practice de perfecţionare economică (specificul Marketingului, metode de implementare a inovaţiilor pe piaţă în condiţii de concurenţă, planificarea activităţii de promovare, publicitate, PR pe piaţa internă şi externă) şi a cursurilor fundamentale (doctrine economice, micro- macroeconomia, statistica, psihologia).

Obiectivul major al marketingului inovaţional, în faza iniţială, este de a valorifica inovaţia tehnologică, prin definirea şi aplicarea modului de intrare pe piaţă a inovaţiei. Intrarea pe piaţă a inovaţiei se poate face în trei moduri: a) dezvoltare internă a inovaţiei; b) alianţă (asociere prin parteneriat cu alte întreprinderi); c) vânzarea tehnologiei inovatoare. Realizarea obiectuvului respectiv este posibilă prin aplicarea mixului de marketing inovaţional adaptat la cerinţele specifice pieţei. Însă, implementarea inovaţiei presupune mari cheltuieli de timp, bani, efort, tehnici şi metode de marketing specifice fiecărui produs sau serviciu nou lansat pe piaţă.

Conţinuturile unităţii de curs  contribuie la realizarea unui caracter formativ (înţelegerea fenomenelor, însuşirea metodelor de rezolvare a problemelor specifice, respectarea rigorii şi a preciziei, dezvoltarea deprinderilor de a obţine rezultate de apreciere şi analiză a marketingului inovaţional ai viitorilor specialişti (licenţiaţi) în domeniul de formare profesională –  marketing şi logistică.

Disciplina Marketing Inovațional este predată studenților anului III, specialității Marketing și Logistică, facultatea Științe Economice. Limba de predare a disciplinei – limba română, rusă.

 

Studiul disciplinei „Marketingul turistic” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova are ca scop să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii masteranzilor de a cunoaşte funcţiile, atribuţiile marketingului turistic, cât şi prestarea corectă a serviciilor calitative în domeniul turistic, de a formula şi înţelege situaţia şi tendinţele moderne, precum şi la înzestrarea cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să asigure o integrare profesională optimă. Disciplina  dată presupune reliefarea cadrului conceptual, obiectivelor generale şi administrarea disciplinei, precum şi descrierea conţinutului cursului şi a obiectivelor de referinţă pentru fiecare temă, precum şi sugestii privind orientarea activităţii individuale a masteranzilor. Pentru o însuşire mai profundă a disciplinei se recomandă pentru studiere lista literaturii de specialitate.

Cursul respectiv este prevăzut pentru un volum de 60 ore de contact conform curriculum-ului.

Disciplina Marketing Social este destinat studentilor de la specialitatea Marketing si Logistica, pentru aprofundarea cunostintelor in domeniul serviciilor sociale si implicarea tehnicilor de marketing......

Actualmente viata economica a unei entitati este absolut imposibila fara o ghidare marketing. Studierea acestui curs va motiva buna orgabnizare a activitatii iintreprindereii prestatoare de servicii.

Studiul unității de curs „Tehnici cantitative în servicii hoteliere și turism. Tehnici calitative în servicii hoteliere și turism” are ca scop de a ajuta studenții de a obţine cunoștințele teoretice referitoare la metodele de cercetare cantitative și calitative și de a dezvolta capacitatățile acestora de a efectua cercetări în domeniul serviciilor hoteliere și turism. Toate aceste tehnici de cercetare formează o viziune globală referitoare la evoluția serviciilor hoteliere și turism.

В современную эпоху становится неотъемлемой частью жизни общества, являясь феноменом мирового масштаба. Сейчас совершается до 900 млн. туристических поездок в год. На экономическом уровне он представляет собой мощную мировую индустрию, составляя до 10% мирового валового продукта. В области социальных отношений туризм может претендовать на некий структурообразующий уровень: по статистике каждый 15-й человек в мире так или иначе связан с индустрией туризма. Благодаря туризму сегодня уже в глобальном масштабе становится возможной эскалация межкультурной коммуникации. Таким образом, туризм представляет жизнь во всем ее многообразии, сконцентрированную на коротком временном отрезке и характеризующуюся определенным целеполаганием и способом осуществления. В этой связи изучение непосредственно феномена туризма представляется актуальным.

Туризм, будучи явлением мировой культуры, способствует, в свою очередь, раскрытию и постижению различных сторон и характеристик самой культуры: ее сущности, видов, форм и функций в «живом» виде. На конкретных примерах можно ознакомиться как с уровнем развития определенных исторических эпох и цивилизаций, так и со степенью совершенствования различных сфер человеческой жизни и деятельности.

Рынок туристических услуг, с точки зрения, постоянно расширяется, а сам он приобретает новые тенденции и особенности. Возрастающая взаимозависимость стран, взаимопроникновение их экономических интересов, открытие национальных достопримечательностей внешнему миру – всё это способствует интенсивному развитию межгосударственных туристических потоков, углублению международного разделения труда на рынке услуг.

Teorie Economica 2 (Macroeconomie) este destinata studentilor anul 1, FSE.Predestinația cursului constă în 

familiarizarea studenților din anul 1 cu noțiunile macroeconomice,cu situția macroeconomică din țară si din afara ei.De asemenea ei vor obține informație despre sectoarele,din care se constituie o economie națională,despre metodele și modelele macroeconomice,inclusiv despre fluxurile circulare ale veniturilor și cheltuielilor.

Tehnica Operațiunilor în Turism (TOT),este un curs destul de important în practica de organizare a activitîții economice în domeniul turismului.Cursul universitar „Tehnica operaţiunilor în turism” relevă fundamentele de bază ale mecanismului de funcţionare a agenţiilor de turism, desemnează conceptele privind  relaţiile şi raporturile din viaţa economică reală în domeniul turismul, precum şi fenomenele şi procesele ce ţin de activitatea economică în industria turismului. 

Structura şi conţinutul disciplinei sunt concepute astfel, încât problemele esenţiale ale activităţii de turism contemporane să fie abordate şi analizate prin prisma noilor condiţii dictate de realitatea economico-socială a societăţilor, cît şi de procesele de globalizare şi internaţionalizare a economiilor la nivel mondial. 

Studierea acestei discipline are un rol deosebit de important în pregătirea viitorului specialist în domeniul turismului care îşi va desfăşura activitatea în contact direct cu participanţii la procesul de schimb de servicii în domeniul turismului la nivel internaţional, cît şi la nivel naţional şi pe parcursul acestei activităţi se va întîlni cu problemele economice reale, pe care  va trebui să le soluţioneze reieşind din cunoştinţele de bază pe care le va obţine în urma studierii acestei discipline şi vor servi ca fundament pentru formarea profesională și obținerea calificării.

 

           

Stiinta fundamentala pentru studentii facultatii stiinte economice

Дисциплина включает в себя разделы: коцептуально-методологические
основы логистики, базисные концепции, системы и технологии в логистике,
функциональные подсистемы производственного предприятия; организационная и информационная интеграция контрагентов логистической системы; построение логистической системы на уровне организации бизнеса; основы логистического менеджмента; перспективы развития логистики в стране.

Дисциплина включает в себя стратегическое управление международной
цепью поставок, понимаемое как объединение логистической деятельности организаций-звеньев цепи поставок, а именно, операционной, финансовой и маркетинговой функций и контроля за материальным потоком товаров, денежных средств и информации через границы и над границами различных государств.

Краткий курс лекций содержит теоретический материал по основным вопросам организации и проведения маркетинговых исследований. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базовых знаний о сущности, структуре и методах маркетинговых исследований на предприятиях.