Краткий курс лекций содержит теоретический материал по основным вопросам организации и проведения маркетинговых исследований. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базовых знаний о сущности, структуре и методах маркетинговых исследований на предприятиях.

Дисциплина включает в себя стратегическое управление международной
цепью поставок, понимаемое как объединение логистической деятельности организаций-звеньев цепи поставок, а именно, операционной, финансовой и маркетинговой функций и контроля за материальным потоком товаров, денежных средств и информации через границы и над границами различных государств.

Дисциплина включает в себя разделы: коцептуально-методологические
основы логистики, базисные концепции, системы и технологии в логистике,
функциональные подсистемы производственного предприятия; организационная и информационная интеграция контрагентов логистической системы; построение логистической системы на уровне организации бизнеса; основы логистического менеджмента; перспективы развития логистики в стране.

Managementul lanțului de aprovizionare (SCM – Supply Chain Management) a fost definit ca ,,un proces orientat pe procurarea, producerea și furnizarea de produse și servicii clienților”. SCM are un domeniu de aplicare larg, care include sub-furnizori, furnizori, operații interne, comerțul clienților cu amănuntul (comerțul) si utilizatorii finali. Are deschidere la toate mișcările și depozitările materiilor prime, inventarului și produselor finite din punctul de origine la punctul de consum. Termenul managementul lanțului de aprovizionare a fost inventat de către firma de consultanta și strategie Booz Allen Hamilton în 1980. Lanțurile de aprovizionare sunt dinamice și complexe ajungând în număr mare la mulți client și înapoi la mulți furnizori din întreaga lume. Există în ambele servicii și organizații de fabricație, deși complexitatea lanțului poate varia foarte mult de la industrie la industrie și de la firmă la firmă.

Economia entităților economice este orientată spre unitățile economice. Ea abordează procesele și structurile economice concrete cu manifestarea lor reala și din perspectiva microeconomică. Oamenii care „știu cum“ se afla într-o situație favorabilă pentru obținerea veniturilor, a bunurilor și serviciilor, sunt expuși unor riscuri mai mici de nerealizare a scopurilor. Economia entităților economice poate fi definită ca un sistem de cercetare și învățare prin care se urmărește reducerea riscului de dobândire a veniturilor de către persoane și grupurile de persoane în cadrul unor comunități.

Economia mediului este diciplina ce studiază inteconexiunea relaţiilor mediului incojurator cu obiectele economiei.

Acest curs este destinat studenților anului III de la specialitatea ”Marketing și Logistică” și Turism

Disciplina ,,Logistica’’ este prevăzută în planul de învăţămînt, ciclul 1, studii superioare, la specialităţile ,,Marketing şi logistică’’, cu frecvenţă la zi și fără frecvență, făcînd parte din pregătirea de specialitate a studenţilor.

Scopul acestui curs este dezvoltarea capacităţii decizionale referitoare la gestiunea componentelor sistemului logistic al  întreprinderii, în condiţiile îndeplinirii obiectivelor de marketing ale organizaţiei. De asemenea, acest curs este direcţionat spre dobîndirea atitudinilor necesare conducerii şi desfăşurării eficiente şi eficace a activităţilor logistice.

Disciplina ,,Logistica comerțului exterior’’ este prevăzută în planul de învăţămînt, ciclul 1, studii superioare, la specialităţile ,,Marketing și logistică’’, cu frecvenţă la zi, făcînd parte din pregătirea de specialitate a studenţilor.

Scopul acestui curs este orientarea spre formarea de către studenți a cunoștințelor și perceperilor de organizare și realizare a relațiilor bilaterale și multilaterale între Republica Moldova și țările lumii. Științele teoretice și practice în domeniul comerțului exterior vor asigura succesul activității viitorilor economiști – specialiști în marketing și logistică, precum și integrarea lor optimă în economia mixtă și în societatea contemporană.

Acest curs, este rezultatul unor preocupări de cercetare amănunțită a acestui domeniu, care se referă la multiplicarea și aprofundarea legăturilor economice între țările lumii ceea ce contribuie în mare măsură la prosperitatea economică și internaționalizarea economiilor naționale.