Managementul ca știință și practică este foarte sensibil la schimbările care au loc în societate. El reflectă dinamismul înregistrat de societatea contemporana și în același timp, el se adaptează tot mai mult unor particularități naționale determinate de tradiții, cultura națională, obiceiuri etc. Astfel, deși managementul ca principiu, concept, obiectiv ș.a. este unic, ca mod de realizare în practică se diferențiază de la țară la țară și chiar de la organizație la organizație, în cadrul aceleiași țări. Trebuie să avem în vedere și extensia managementului de la organizațiile economice spre toate celelalte tipuri de organizații. Este firesc ca diferențierile în practica managementului să fie determinate și de tipul și specificul organizației în care se aplică.

Managementul Proiectelor 

Cursul este destinat pentru studentii ciclului II Masterat, programul de studii Management şi marketing hotelier şi turism

Cursul este destinat studenților ciclului I, anul de studii II, Specialitatea Business și administrare.

Курс предназначен студентам специальности "Бизнес и Управление" и нацелен на формирование необходимых навыков для эффективного управления качеством на предприятиях разных отраслей.

This course is intended for students of the bachelor programs, the general field of study "Economic Sciences" and contains the theoretical and applicative bases of management. The topics of the course are oriented towards offering the professional and transversal competencies necessary for the successful exercise of managerial attributions in today's highly flexible environment.

Prezentul curs este destinat studenților cuclului II, Programului  de master „Managementul resurselor umane”.

Obiectivul de bază al cursului constă în formarea competențelor profesionale și transversale necesare în vederea exercitări la un nivel optim a atribuțiilor aferente  staffingului într-o organizație modernă.

 

Настоящий курс лекций предназначен студентам специальности "Бизнес и администрирование" и нацелен на получение необходимых знаний и навыков для успешного создания систем менеджмента  качества на предприятиях и организациях из разных областей, а также обеспечения  их эффективного функционирования. 

Transformările calitative şi cantitative din economie şi societate determină schimbarea paradigmei de creştere economică şi evoluţie a pieţelor, inclusiv a pieţei muncii.  Este una din pieţele care inregistrează efecte imediate determinate de evoluţiile economiilor naţionale şi internaţionale. Este o piaţă mobilă  şi fluidă care determină efecte nu numai economice dar şi sociale, politice, culturale.

Disciplina este destinată studenţilor anului I, ciclul Masterat. Cuprinde aspectele conceptuale a pieţei muncii, mecanismul de funcţionare a pieţei muncii, efectele economice şi sociale determinate de piaţa muncii, precum şi indicatorii specifici pieţei muncii.

Managementul ia o amploare deosebită în întreaga lume datorită problemelor dificile cu care se confruntă organizaţiile. Managementul constă în luarea deciziilor şi  implementarea lor. Este un proces complicat şi laborios. In contextul dat, disciplina Management are drept scop familiarizarea studentilor cu conceptul de bază al managementului, problemele fundamentale în procesul de gestiune, soluţiile aferente şi criteriile de atingere a eficienţei în organizaţie.

Disciplina Management este o disciplină care integrează diverse concepte economice, sociale, culturale, comportamentale destinată studenţilor cu profil economic. 

 

Cursul disciplnei Proiectarea sistemului de managementeste este conceput pentru formarea specialiștilor de înaltă calificare și are menirea să formeze și să dezvolte cunoștințe, deprinderi și aptitudini de evaluare a sistemului de management;  adoptarea deciziilor de proiectare/reproiectare a subsistemelor sistemului de management și sistemului integrat de management; utilizarea metodologiilor adecvate în proiectarea atât a subsistemelor separat, cât și integrarea lor în sistemul de management al întreprinderii.

   Pentru cursul disciplinei Proiectarea sistemului de management sunt selectate tematici și subiecte cu caracter teoretic și practic, privind noțiunile de sistem, abordarea întreprinderii ca sistem deschis, principii de proiectare a sistemului de management, metodologia proiectării/reproiectării sistemului de management ș.a.

 

Etica profesionala este o stiinta care studiaza ceea ce este drept just si corect

Cursul este destinat studenţilor de la ciclul II Masterat specialitatea Managementul Resurselor Umane

Cursul management este foarte important pentru dezvoltarea studenților din domeniul științe economice.

Cursul dat se ocupa de problematica comportamentului managerului in mediul organizational.

Managementul este o disciplină economică de sinteză. Are un caracter multidisciplinar întrucât preia categorii economice din doctrine economice, economie politică, politici economice, marketing, finanţe etc. şi utilizează metode statistice, matematice, sociologice, grafice şi altele. Managementul reprezintă un sistem ce include astfel de elemente cum ar fi managementul general sau teoria managerială, managementul firmei, managementul afacerilor, managementul  financiar, managementul resurselor umane şi altele.

Disciplina "Management" constituie  un element component al sistemului integrat de instruire eficace şi eficientă a specialistului în domeniul economic. Subiectele prevăzute pentru studiu teoretic şi practic se axează pe competenţe, atitudini, abilităţi şi deprinderi practice fundamentale, care au menirea de a facilita formarea unor specialişti cu un înalt potenţial efectiv şi creativ.

La momentul actual, cind are loc expansiunea instituţiei managementului, pe măsură ce această instituţie devine indispensabilă la nivelul tuturor organizaţiilor, în paralel/conexat cu fenomenul de globalizare a afacerilor, din ansamblul a ceea ce numim azi “ştiinţa managementului” se desprind sau individualizează diverse “ramuri” sau domenii distincte. Între astfel de domenii – alături de managementul strategic, MRU, comportamentul organizaţional etc. – se numără în prezent şi managementul comparat.

abstract, sumar despre curs

Scopul de bază al cursului „Managementul resurselor umane” îl constituie familiarizarea studenţilor cu problematica managementului personalului şi rolul acestuia în cadrul organizației. Cursul este elaborat conform planului de studii pentru Licenţă, pentru studenții de la specialitatea ”Business și Administrare”.

Курс "Менеджмент" разработан на основе анализа потребностей и навыков в профессиональном освоении теории управления. Главная цель курса - дать студентам представление о сущности и задачах "менеджмента", его месте в современных условиях, закономерностях, принципах, функциях, методах и формах управления организацией, процессе принятия решения; сформировать у студентов систематизированное представление о возникновении, современном состоянии и будущих тенденциях развития теории и практики менеджмента.

Obiectul cursului “Management inovaţional” constă în soluţionarea problemelor de conducere inovaţională a organizaţiilor/întreprinderilor, abordarea ştiinţifică a proceselor de management inovaţional, adoptarea de sine stătător a deciziilor manageriale de orientare strategică a firmelor în vederea asigurării avantajelor concurenţiale.   

        În cadrul cursului Managementul general sunt selectate tematici și subiecte cu caracter teoretic și practic, privind prognozarea, organizarea, motivarea, coordonarea şi controlul activităţilor întreprinderii ș.a. Inclusiv, sunt selectate principalele instrumente, metode și tehnici manageriale utile în rezolvarea multiplelor probleme din cadrul întreprinderii. Cursul disciplinei Managementul general este conceput pentru formarea specialiștilor de înaltă calificare și are menirea să formeze și să dezvolte cunoștințe, deprinderi și aptitudini manageriale viitorilor întreprinzători și manageri.

Cursul Managementul micilor afaceri este recomandat penteru studentii  licenta anul de studii II semestrul 4