istorie

Disciplina „Imagologie istorică: Viaţa spirituală multiconfesională ȋn imaginea Basarabiei ȋn descrierile călătorilor ruşi ȋn sec. XIX” are ca obiect de studiu descrierile şi percepţiile călătorilor ruşi a confesiunilor existente ȋn Basarabia ȋn sec. XIX: ortodoxe, ortdoxe de rit vechi, ortodoxe armene, catolice, evangelice, luterane şi iudaice. Ca izvoare vor servi principalele descrieri de călătorie care au avut o raspȋndire publică larga ȋn Rusia şi respectiv au putut influienţa intr-o anumită măsură crearea imaginii confesiunilor existente ȋn Basarabia de-a lungul sec. XIX. 

Disciplina „Multiculturalitatea ȋn imaginea Basarabiei ȋn descrierile călătorilor străini în secolul al XIX-lea” are ca obiect de studiu descrierile şi percepţiile călătorilor ruşi a etniilor locuitoare ȋn Basarabia: a moldovenilor, romilor, ucrainenilor, bulgarilor, nemţilor, evreilor şi a culturii lor. Ca izvoare vor servi principalele descrieri de călătorie care au avut o raspȋndire publică larga ȋn Rusia şi respectiv au influienţat, intr-o anumită măsură crearea imaginii Basarabiei  de-a lungul sec. XIX. 

 

Cursul este realizat în cadrul programului de masterat Managementul patrimoniului cultural (Facultatea de Istorie și Filosofie).

Cursul Istoria culturii și civilizației europene este un curs opțional destinat studenților anului I (Licență) ai Universității de Stat din Moldova.

Cursul este destinat studenților anului I (Licență) de la Facultatea de Istorie și Filosofie.

 Disciplina Curs special la Didactica istoriei reprezintă o disciplină pedagogică care este un supliment la Didactica Istoriei pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, specialitatea Istorie, având menirea de a finaliza pregătirea teoretică și practică a viitorilor specialiști la ciclul disciplinelor socio-umanistice (educația civică/ educația pentru societate), familiarizându-i cu politicile educaționale și documentele curriculare specifice procesului educațional la educația civică/ educația pentru societate, formându-le orientări și abilități practice pentru realizarea diferitor tipuri proiectări la disciplina istoria românilor și universală, selectarea și utilizarea tehnologiilor didactice moderne în scopul formării competențelor-cheie și celor specifice disciplinei la elevi.

 Disciplina Didactica istoriei reprezintă o disciplină pedagogică și o didactică particulară a învățământului istoric preuniversitar, având menirea de a finaliza pregătirea teoretică și practică a viitorilor specialiști la ciclul disciplinilor socio-umanistice(istoria, educația civică), familiarizându-i cu politicile educaționale și documentele curriculare specifice procesului educațional la istorie, formându-le orientări și abilități practice pentru realizarea diferitor tipuri de proiectări la disciplina istoria românilor și universală, selectarea și utilizarea tehnologiilor didactice moderne în scopul formării competențelor cheie și specifice disciplinei la elevi.

PRELIMINARII

Datorită vieţii şi activităţii lor, unii Părinţi ai Bisericii au fost numiţi Sfinţi Părinţi sau Părinţi Bisericeşti. Operele lor au o importanţă deosebită pentru teologia ortodoxă, iar mesajul şi învăţătura lor sunt mereu actuale. Lucrările Sfinţilor Părinţi alcătuiesc tezaurul Bisericii şi sunt izvorul teologiei; din lucrările lor putem urmări frământările doctrinare. Învăţătura sfinţilor părinţi împreună cu hotărârile sinoadelor ecumenice şi principalele învăţături de credinţă formează tradiţia Bisericii care este al doilea izvor al Revelaţiei divine. Cunoaşterea lucrărilor acestora poate să facă lumină în ceea ce priveşte înţelegerea credinţei ortodoxe, deosebirea dintre adevăr şi neadevăr în afirmarea credinţei creştine.

Cursul Izvoare şi lucrări patristice include atât scrierile din perioada primelor opt secole, perioada patristică propriu-zisă, cât şi din perioada postpatristică. Or, multe dintre ideile Părinţilor Bisericii din primele opt secole îşi găsesc reflecţia în scrierile de mai târziu, cunoaşterea acestora din urmă făcând posibilă o comparaţie în evoluţia lucrărilor creştine receptate de Biserică drept canonice pentru credinţa ortodoxă.

Considerăm cursul Izvoare şi lucrări patristice necesar în pregătirea atât a celor ce urmează să slujească Bisericii, cât şi în instruirea celor ce intenţionează să ducă Misiunea Bisericii în şcoală.

Limba de predare a disciplinei – româna.

Cursul "Didactica istoriei" ca disciplină pedagogică şi o didactică particulară a învăţământului istoric preuniversitar are menirea de a finaliza pregătirea teoretică şi practică a viitorilor specialişti la ciclul disciplinelor psihologo-pedagogice, formîndu-le orientări şi abilităţi practice în selectarea şi utilizarea tehnologiilor didactice moderne, iniţiindu-le în problematica didacticii învăţământului istoric preuniversitar, cursul fiind un îndrumar teoretic în rezolvarea situaţiilor practice, proiectarea activităţilor didactice curriculare şi extracurriculare.

Acest curs are scopul de a familiariza studenţii cu principalele noţiuni specifice domeniului arheologiei, precum şi cu metodele moderne de cercetare utilizate de această ştiinţă. De asemenea,  își propune de a reconstitui, în baza izvoarelor arheologice şi a altor categorii de izvoare, evoluţia culturii materiale şi spirituale a comunităţilor umane din Europa pe parcursul preistoriei şi protoistoriei.

Cursul reprezinta partea a II a cursului ”Istoria Românilor”, epoca medievală, destinat studențiilor anului I, facultatea de Istorie și Filosofie, și include segmentul cronologic de la începutul secolului al XVI-lea - mijlocul secolului al XVIII-lea.

Disciplina Istoria veche a spaţiului românesc urmăreşte scopul de forma şi/sau dezvolta competenţele profesionale ale specialistului în domeniul istoriei prin cunoaşterea principalelor evenimente şi procese istorice care au avut loc în spaţiul de la nord de Balcani, începând cu preistoria şi până în secolul VIII p. Chr.

Disciplină istorică auxiliară ce are drept obiect de studiu caracteristica internă a actelor. 

Disciplina „Sisteme de periodizare și cronologie în arheologie” este...

Cursul Teorii și practici postmoderne prezintă studenților o imagine de ansamblu asupra teoriilor și conceptelor postmoderne cu aplicarea critică și comparativă a acestora în procesul de studiere/înțelegere a societății contemporane, cât și construirea unei platforme teoretice și metodologice pentru realizarea cercetărilor curente în domeniu. Fiecare subiect al cursului are două componente: teoretic şi practic. Studiul teoriilor postmoderne va fi amplificat prin elaborări de proiecte de cercetare, iar discuțiile de ordin teoretic vor fi urmate de analiza unor studii de caz. La absolvirea acestui curs studenții vor obține cunoștințe teoretice și abilități metodologice pentru discutarea și înțelegerea fenomenelor culturale, sociale și politice din perspectiva teoriilor postmoderne și interconexiunii acestora raportate la cercetările recente în domeniu.