Reconstrucția ecologică a arborilor este o direcție distinctă a unui Silviculturii ecologice. Totodată, este un curs destinat studenților de la specialitatea "Silvicultură și Grădini Publice". Reconstrucția ecologică a arborilor se rezumă în linii mari, la stabilirea metodelor și tehnologiilor cele mai avansate în ceea ce privește refacerea, substituirea și ameliorarea arborilor slab productivi, derivați, degradați, brucuite și necorespunzătoare staționale, în special a cervinelor și salcâmetelor, nedefrișând arboretul degradat pe întreaga suprafață și fără prelucrare a mai multor soluri, urmărindu-se în principal păstrarea nealterată a factorilor ecologici interni ai pădurii prin găsirea celor mai eficiente metode de instalare a culturilor forestiere sub adăpostul arboretului degradat.

Acest curs este necesar ca studenții să formeze și să consolideze competențele în domeniul reconstrucției pădurilor și silviculturilor în ansamblu și să aibă ca obiectiv principal formarea unei atitudini adecvate a studenților față de mediul forestier, în general și față de silvicultură, împădurire și ecologie forestieră, în special. Materialul studiat la această disciplină va servi drept suport pentru studierea altor discipline la această specialitate.

Cursul de Amenajări floricole este un curs destinat studenților anului IV, specialitatea „Silvicultură și spații verzi”, în scopul aprofundării cunoștințelor obținute la anul III în cadrul cursului Floricultură și Arboricultură ornamentală. La acest curs vor fi predate bazele aplicării în practică a cunoștințelor despre rolul plantelor floricole în amenajările peisajere, principiile de selectare a culturilor floricole pentru diverse tipuri de amenajări. Studenții vor învăța tehnologiile de creare, amenajare și întreținere a amenajărilor floricole clasice: răzor de flori, rabat, arabesc, parter, mixborder ș.a., precum și a amenajărilor specifice, cum ar fi alpinariile, rocariile, amenajarea pieselor acvatice, oformarea floricolă a cărărilor, treptelor, pereților de susținere, vor însuși importanța formelor arhitecturale mici și modalitățile de amenajare ale acestora. Paralel vor fi aprofundate cunoștințele despre particularitățile biologice, morfologice și cerințele față de anumiți factori ai mediului pentru cele mai frecvent utilizate specii de plante decorative. Studenții vor obține competențe practice de realizare a unui proiect de amenajare a unei plantații floricole, incluzând toate etapele, începând cu selectarea terenului, proiectarea, selectarea speciilor potrivite și plantarea acestora. Competențele obținute vor permite absolvenților ciclului I de studii să-și continuie studiile la programul de master ”Design de landșaft și spații verzi”, să se angajeze ca specialiști ingineri la agențiile de gestionare a spațiilor verzi, consultanți pe vânzări la magazinele și centrele de realizare a matrialului horticol, precum și încadrarea lor în micul bussines.

Importanţa curriculului de faţă este determinată de rolul pe care îl joacă în eficientizarea proiectării tematice a cursului, în evaluarea competenţelor formate, în proiectarea şi desfăşurarea procesului instructiv din perspectiva creării competenţelor necesare încadrării în câmpul muncii.

Cursul de Amenajări floricole va fi predat în limba română.

Acest curs va contribui la aprofundarea cunoștințelor în domeniul amenajării spațiilor verzi.

Disciplina ” Fitopatologie forestieră,,are ca scop instruirea teoretică și practică a studenților în vederea insușirii metodologiilor de recunoaștere a bolilor plantelor și a celor mai eficace tehnologii de prevenire și combatere a acestora. Un loc aparte se va rezerva studierii interrelațiilor care se stabilesc între plantele gazdă și agenții fitopatogeni, în strânsă corelație cu factorii climatici și tehnologici, cu diferite influențe asupra arboretelor productive formate din specii autohtone valoroase economic şi social. Obiectivul cursului constă în studierea factorilor vătămători abiotici, dăunătorilor biotici din pădure, cât şi îmbinarea în combaterea dăunătorilor forestieri măsurilor silviculturale cu cele biotehnice, biologice şi chimice, în aşa mod încât poluarea mediului şi prejudiciile aduse pădurii să fie cât mai reduse. Disciplina dată v-a contribui la crearea competenţelor necesare cunoașterii fundamentelor teoretice ale silviculturii din perspectiva gestionării durabile ale fondului silvic, fondului spaţiilor verzi, fondului ariilor protejate şi al conservării biodiversităţii, asigurării condiţiilor de funcţionare şi dezvoltare a ecosistemelor silvice, a principalelor specii de floră şi faună forestieră, a spaţiilor verzi urbane şi periurbane şi înţelegerii interacţiunii lor cu factorii ecologici.

 

Geografia resurselor naturale este o ramură a geografiei, situată la interferenţa ştiinţelor fizico-geografice şi a celor uman-geografice. Domeniul de studiu îl constituie fondul de resurse naturale al Terrei. Cursul este destinat studenţilor de la specialitatea „Geografie” şi este necesar întrucât formează competenţe necesare unui specialist geograf şi are ca obiectiv primordial formarea unei atitudini adecvate a studenţilor faţă de mediul geografic, în general şi faţă de resursele naturale, în particular. Materia studiată la această disciplină va servi drept suport pentru studierea altor discipline geografice.

 

 

 

Cursul Geologia Republicii Moldova este alcătiut cu scopul de a studia într-un mod detaliat geologia Interfluviului Nistru – Prut şi este destinată studenţilor care au o educaţie geologica deja fomată. 

Acest curs cuprinde:

  1. Aspecte din istoricul cercetărilor geologice efectuate pe teritoriul Republica Moldova şi în zonele învecinate. 
  2. Specificul geologico-structural al teritoriului. Stratigrafia teritoriului Republicii Moldova.
  3. Caracteristica generală a evoluţiei geologice a Interfluviului Nistru – Prut. 
  4. Aspectul geologic al acumulărilor industriale de zăcăminte minerale utile.
  5. Trăsăturile hidrogeologice ale stratelor pleistocene, sarmaţiene şi cretacice. 
  6. Fenomenele seismice înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.
  7. Codul subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009. 

 Programa obiectului Geologie generală prevede însuşirea noţiunilor geologice necesare pentru crearea unor cunoştinţe generale despre fenomenele fizice, care au avut loc în masivele de roci pe parcursul timpului geologic.

În programa de studiu sunt incluse concepţii contemporane asupra originii, compoziţiei şi structurii Pământului şi a crustei terestre, include noţiuni elementare din mineralogie şi petrografie, aspecte generale din geologia dinamică, geologia istorică, getectonică, geologia zăcămintelor minerale utile şi hidrogeologie; sunt abordate unele probleme ecogeologice.

Spre sfârşitul studiului studentul este obligat să determine diferite minerale, roci, minereuri, unele reminiscenţe de faună şi floră fosilă, să se orienteze în grafica geologică, să cunoască aspecte importante din dinamica dezvoltării Pământului începând cu perioada pregeologică până în prezent.

Pedologia generală este un curs destinat studenţilor anului I BAC specialitatea Ştiinţele ale solului. Cursul presupune încadrarea studenţilor în Ştiinţa solului şi dezvoltarea la aceştia a unor cunoştinţe generale despre sol în calitatea acestuia de corp istorico-natural. În acest context, cursul presupune compartimentele: morfologia solului; componentul mineral al solului; componentul organic al solului; capacitatea de reţinere a solului; fertilitatea solului; însuşirile fizice ale solului; soluţia solului; aerul solului:

Importanţa, utilitatea şi actualitatea acestui curs constă în abordarea istorico-naturală a solului şi însuşirilor acestuia în cadrul procesului integrat de evoluţie a mediului pedogenetic.

Pedologia generală este un curs destinat studenților anului II BAC la specialitățile Geografie, Ecologie și Silvicultură. Cursul presupune încadrarea studenților în Știința solului și dezvoltarea la aceștia a unor cunoștințe despre sol. Cursul este alcătuit din următoarele compartimente: morfologia solului; componentul mineral al solului; componentul organic al solului; capacitatea de reținere a solului; fertilitatea solului; însușirile fizice ale solului; soluția solului; aerul solului.