dreptFacultatea de Drept a fost fondată în anul 1959 şi în prezent este una dintre cele mai mari facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova. Cu eforturile cadrelor didactice de la Facultate se pregătesc specialişti în toate domeniile dreptului din Republica Moldova. Majoritatea profesorilor Facultăţii de Drept au urmat stagii în universităţi din Europa de Vest şi din America de Nord. În fiecare an sunt invitaţi profesori din instituţii prestigioase de învăţământ superior din lume pentru a ţine ore la diverse discipline.

La Facultate activează Filierele francofonă şi anglofonă, în cadrul cărora îşi pot face studiile în domeniul dreptului studenţii ce posedă la un nivel înalt limba franceză sau limba engleză.

Drept Vamal, fiind o ramura de drept a Republicii Moldova, este studiat in calitate de disciplina juridica in cadrul facultatii de drept. Aceasta disciplina juridica are ca sarcina familiarizarea studentilor Facultatii de Drept cu modul de organizare si funcionare a sistemului vamal al Republicii Moldova si a realizarii activitatii vamale.

Procesul  de implementare a politicii vamale este unul complex, care implica masuri de ordin tarifar si netarifar. Acest curs este destinat pentru a lamuri mecanismul de aplicare si instrumentele principale utilizate de stat pentru a realiza politica sa vamala.

Procesul  de implementare a politicii vamale este unul complex, care implica masuri de ordin tarifar si netarifar. Acest curs este destinat pentru a lamuri mecanismul de aplicare si instrumentele principale utilizate de stat pentru a realiza politica sa vamala.

         Scopul disciplinei juridice „Imigrarea și Advocacy pentru Refugiații” este de a contribui la fomarea continuă și consolidarea competențelor profesionale ale masteranzilor prin studierea și cercetarea noțiunilor de bază și instituțiilor Dreptului migrațional și Dreptului refugiaților.

        În cadrul cursului se va ține cont de procesul de creare a normelor juridice în aceste materii, precum și acțiunea lor. Acest fapt va permite o studiere mai minuțioasă a problemelor principale cu care se confruntă statele în procesul de codificare a acestor domenii sensibile pentru sec. XX-XXI. Dilema cea mai mare pentru state în ce privește soluționarea unor probleme în aceste domenii constă în aceea că soluțiile urmează să cuprindă o formă juridică (cu caracter obligatoriu sau de recomandare).

Disciplina Drept procesual civil. Partea specială este una dintre disciplinele fundamentale, care se studiază obligatoriu de către studenţii Facultăţii de Drept la Ciclul I, Licenţă.

Dreptul procesual civil reprezintă cea mai dinamică şi vie ramură a dreptului. Importanţa practică a acestuia atît ca ramură de drept, cît şi ca disciplină de studiu este cu atît mai importantă cu cît este vorba de  interacțiunea dintre justițiabili și instanțele de judecată.

Justiţiabilii îşi formează viziunea asupra activităţii instanţelor de judecată şi în privinţa calităţii actului de justiţie avînd în vedere contactul direct cu sistemul judecătoresc, cu modalitatea de  înfăptuire a justiţiei şi reieşind din eficienţa executării dispoziţiilor judecătoreşti. Funcţiile procesului civil coincid cu cele ale justiţiei: apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime, restabilirea ordinii juridice încălcate şi garantarea proceselor democratice.

Astfel, dreptul procesual civil, partea specială contribuie direct la dezvoltarea competenţelor specifice ale programului de formare profesională la specialitatea Drept.

Beneficiari sunt studenții de la secția zi și frecvență redusă

Disciplina „Instituții politice” este elaborată în limba română și este înstituită ca disciplină obligatorie la ciclu I de studiu fiind distinată studenților anului I, de la Facultatea de Drept, având în vedere cunoștințele juridice în formare ale acestora.

Disciplina dată este o continuare a dreptului constituțional, fiind o disciplină fundamentală care este orientată să formeze studentului prerechizitoriul obligatoriu pentru încadrarea ulterioară în studiul disciplinelor de specialitate, informându-l cu privire la funcționalitatea instituțiilor politice, dar și contribuind la formarea limbajului juridic de specialitate prin familiarizarea cu noțiunile și conceptele juridice de bază.

 

Настоящий курс содержит анализ основных программных установок, лежащих в основе эволюции права и институциональной системы Европейского Союза, закрепленных в Лиссабонском договоре 


Administrative law, being a branch of the law system, is studied as a legal discipline within the Law Faculty. This discipline has the task of familiarizing and training the students of the law faculty with the legal mechanisms of organization and functioning of the system of public administration and of the executive power in the state. Thus, the course on Administrative Law is intended for students from the first year of studies (II - reduced frequency), who are familiar with the main norms and institutions of law. Gaining theoretical knowledge, students are also trained on the application of knowledge in practice by analyzing the legislation in the field, the synthesis of generalizations of national and international practice. At the same time, the university course Administrative law aims to integrate theoretical and practical knowledge in solving problem situations, case studies, improving public law.


The discipline "Tax law" forms, consolidates and develops knowledge regarding the legal norms that regulate the system of state taxation and the concrete particularities of collecting the taxes and general state and local taxes. The discipline of Tax Law has a very important role in the training of the specific competences of the Law study program, which aims to create competences in the knowledge of the fiscal procedure, the taxes and the taxes, of the legal responsibility for the violation of the tax legislation, of the international conventions in fiscal matter. The discipline is one that is absolutely necessary to the specialists who in the practical activity face situations related to the determination of the subjects of the taxation, the objects of the taxation, the application of tax exemptions, the registration as a taxpayer, the application of the practice of international conventions in tax matters, the application of the liability for the violations of the tax legislation, challenging the action illicit tax authorities in the process of applying the tax legislation and preparing the various documents related to it (appeals, declarations, requests, etc.), respectively, need specific knowledge and skills. The discipline is absolutely necessary for lawyers, judges, business lawyers, insolvency administrators, mediators, prosecutors, notaries, etc.

PRELIMINARII

Prezenarea generală a disciplinei

      Dreptul internaţional privat constituie o disciplină de sinteză, având ca obiect de studiu raporturile de drept privat cu element de extraneitate.

      La etapa actuală, datorită amplificării fără precedent a relaţiilor internaţionale la care este implicată Republica Moldova ca stat, cât şi persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova, studierea materiei dreptului internaţional privat a devenit o problemă de necesitate practică, având în vedere că încheierea raporturilor juridice de drept internaţional privat impune cunoaşterea dreptului aplicabil în domeniu.

      Cu toate că procesul de uniformizare şi cel de armonizare a legislaţiei diferitor state a luat o amploare fără precedent, astfel încât, riscul ca un anumit raport juridic cu element de extraneitate să fie reglementat în mod diferit în legislaţia statelor care au vocaţia să i se aplice, este tot mai redus şi mai puţin prezent, dreptul internaţional privat prin instituţiile sale specifice, îşi menţine utilitatea şi actualitatea, constituindu-se într-un instrument deosebit de preţios în vederea asigurării şi promovării circuitului mondial de valori materiale şi spirituale.

 

Locul şi rolul disciplinei în formarea competenţelor specifice ale programului de formare

      Interesul sporit, deschiderea şi preocupările pentru soluţii flexibile în dreptul internaţional privat, determinate de intensificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale sunt evidente.

      Aceste considerente au impus necesitatea studierii disciplinei care să permită aprofundarea  studenţilor în materia dreptului internaţional privat şi să reflecte competenţele specifice.

      Astfel, obiectul de studiu este structurat în două părţi.

      Partea generală a disciplinei cuprinde aspecte de natură conceptuală în materie, natura juridică, domeniul, conţinutul, metodele de reglementare a raporturilor de drept internaţional privat, istoricul şi izvoarele dreptului internaţional privat. Totodată, partea geneală este consacrată şi problemelor generale privind conflictele în raporturile juridice de drept internaţional privat, constând în  cercetarea raţionamentului juridic care permite determinarea sistemului de drept aplicabil unui raport juridic cu element de extraneitate, prin parcurgerea succesivă a următoarelor etape:a) determinarea, prin intermediul calificării, a normei conflictuale aplicabile; b) soluţionarea conflictului de norme conflictuale şi identificarea, atunci când este cazul, a retrimiterii; c) aplicarea legii străine în calitate de lex causae; d) înlăturarea de la aplicare a legii străine, în cazul când aceasta încalcă ordinea publică de drept internaţional privat sau când fraudează legea aplicabilă.

      Paretea specială a disciplinei cercetează conflictele de legi, adică normele conflictuale aplicabile diferitor categorii de raporturi juridice de drept privat cu element de extraneitate, şi anume: regimul conflictual privind persoana fizică, persoana juridică, statutul real, actele juridice, obligaţiile contractuale şi necontractuale, succesiunea, raporturile de familie. Totodată, partea specială este consacrată şi soluţionării conflictelor de jurisdicţii (procesul civil internaţional), care include: a) competenţa în dreptul internaţional privat; b) procedura în procesele cu element de extraneitate; c) efectele hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale străine.

 

Limba de predare a disciplinei

      Disciplina include principalele instituţii ale dreptului internaţional privat în limbile română, rusă, franceză şi engleză, totodată făcându-se referiri la legislaţia, jurisprudenţa şi doctrina străină.

 

Beneficiarii

      Curriculum-ul vine în ajutorul celor interesaţi în cunoaşterea şi aprofundarea aspectelor teoretice şi practice în materia dreptului internaţional privat, iar prin conţinutul său, contribuie la pregătirea temeinică şi aprofundarea cunoştinţelor studenţilor

Disciplina „Calificarea infracţiunilor” este opţională, fiind predată în limba română studenţilor cu frecvenţă la zi şi celor cu frecvenţă redusă din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, în conformitate cu Planul de învăţământ.

Una dintre principalele direcţii a preocupărilor specialiştilor din domeniul penal este stabilit prin însăşi finalitatea legii penale şi anume: apărarea relaţiilor sociale, precum şi a întregii ordini de drept împotriva faptelor socialmente periculoase, care dăunează acestor relaţii şi care dispun de un anumit grad de pericol social. Un rol important în procesul de adaptare a mijloacelor de apărare socială, în raport cu modificarea şi evoluţia relaţiilor sociale îl joacă şi teoria calificării infracţiunilor.

Calificarea infracţiunii constituie drept bază pentru stabilirea pedepsei, liberarea de răspundere şi pedeapsă penală. Calificarea corectă a infracţiunilor asigură respectarea de către organele de drept şi instanţele de judecată a legalităţii ca principiu constituţional, din care derivă şi alte principii fundamentale ale dreptului penal. Calificarea corectă potrivit articolului din Codul penal care cuprinde cu exactitate semnele faptei prejudiciabile comise asigură, implicit, respectarea principiului legalităţii incriminării.

Ca rezultat al calificării corecte a infracţiunii sunt garantate drepturile şi interesele legitime ale făptuitorului prin aplicarea pedepsei penale prevăzute de legiuitor anume pentru infracţiunea comisă şi imputată acestuia, dar nu pentru o altă infracţiune. Aplicarea pedepsei meritate are ca efect posibilitatea beneficierii de alte consecinţe juridice ce decurg din stabilirea unei sancţiuni (de exemplu, posibilitatea aplicării instituţiei condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei penale – art.90 CP RM).

Deci, importanţa calificării infracţiunilor rezidă în aplicarea corectă şi echitabilă a pedepsei penale persoanei vinovate de săvârşirea faptei prejudiciabile în vederea corectării acesteia, stabilirea echilibrului social şi în prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea ei (prevenţia specială), cât şi din partea altor persoane (prevenţia generală). Cu alte cuvinte, calificarea corectă a infracţiunilor duce la atingerea scopului legii penale, în general, şi a pedepsei penale, în special.

Scopul studierii acestei discipline constă în familiarizarea studenţilor cu instituţiile de bază ale calificării infracţiunilor, cu baza juridică a calificării infracţiunilor, cu calificarea unor forme speciale ale activităţii infracţionale, cu calificarea pluralităţii de infracţiuni, precum şi cu calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei normelor penale.

În formarea specialiştilor în domeniul jurisprudenţei disciplina „Calificarea infracţiunilor” ocupă un loc determinant, reieşind din faptul că viitorul specialist capătă abilităţi în vederea analizei, interpretării şi aplicării corecte a normelor de drept penal cazurilor din practică. Indubitabil s-a urmărit însuşirea algoritmului de încadrare în raport cu fiecare dintre faptele prejudiciabile incriminate de legea penală a Republicii Moldova. Sunt scoase în evidenţă, în mod detaliat, chestiunile care privesc procesul de încadrare juridică a infracțiunilor.