dreptFacultatea de Drept a fost fondată în anul 1959 şi în prezent este una dintre cele mai mari facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova. Cu eforturile cadrelor didactice de la Facultate se pregătesc specialişti în toate domeniile dreptului din Republica Moldova. Majoritatea profesorilor Facultăţii de Drept au urmat stagii în universităţi din Europa de Vest şi din America de Nord. În fiecare an sunt invitaţi profesori din instituţii prestigioase de învăţământ superior din lume pentru a ţine ore la diverse discipline.

La Facultate activează Filierele francofonă şi anglofonă, în cadrul cărora îşi pot face studiile în domeniul dreptului studenţii ce posedă la un nivel înalt limba franceză sau limba engleză.

Disciplina Drept procesual civil. Partea specială este una dintre disciplinele fundamentale, care se studiază obligatoriu de către studenţii Facultăţii de Drept la Ciclul I, Licenţă.

Dreptul procesual civil reprezintă cea mai dinamică şi vie ramură a dreptului. Importanţa practică a acestuia atît ca ramură de drept, cît şi ca disciplină de studiu este cu atît mai importantă cu cît este vorba de  interacțiunea dintre justițiabili și instanțele de judecată.

Justiţiabilii îşi formează viziunea asupra activităţii instanţelor de judecată şi în privinţa calităţii actului de justiţie avînd în vedere contactul direct cu sistemul judecătoresc, cu modalitatea de  înfăptuire a justiţiei şi reieşind din eficienţa executării dispoziţiilor judecătoreşti. Funcţiile procesului civil coincid cu cele ale justiţiei: apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime, restabilirea ordinii juridice încălcate şi garantarea proceselor democratice.

Astfel, dreptul procesual civil, partea specială contribuie direct la dezvoltarea competenţelor specifice ale programului de formare profesională la specialitatea Drept.

Beneficiari sunt studenții de la secția zi și frecvență redusă

Disciplina „Instituții politice” este elaborată în limba română și este înstituită ca disciplină obligatorie la ciclu I de studiu fiind distinată studenților anului I, de la Facultatea de Drept, având în vedere cunoștințele juridice în formare ale acestora.

Disciplina dată este o continuare a dreptului constituțional, fiind o disciplină fundamentală care este orientată să formeze studentului prerechizitoriul obligatoriu pentru încadrarea ulterioară în studiul disciplinelor de specialitate, informându-l cu privire la funcționalitatea instituțiilor politice, dar și contribuind la formarea limbajului juridic de specialitate prin familiarizarea cu noțiunile și conceptele juridice de bază.

 

Настоящий курс содержит анализ основных программных установок, лежащих в основе эволюции права и институциональной системы Европейского Союза, закрепленных в Лиссабонском договоре 


Administrative law, being a branch of the law system, is studied as a legal discipline within the Law Faculty. This discipline has the task of familiarizing and training the students of the law faculty with the legal mechanisms of organization and functioning of the system of public administration and of the executive power in the state. Thus, the course on Administrative Law is intended for students from the first year of studies (II - reduced frequency), who are familiar with the main norms and institutions of law. Gaining theoretical knowledge, students are also trained on the application of knowledge in practice by analyzing the legislation in the field, the synthesis of generalizations of national and international practice. At the same time, the university course Administrative law aims to integrate theoretical and practical knowledge in solving problem situations, case studies, improving public law.


The discipline "Tax law" forms, consolidates and develops knowledge regarding the legal norms that regulate the system of state taxation and the concrete particularities of collecting the taxes and general state and local taxes. The discipline of Tax Law has a very important role in the training of the specific competences of the Law study program, which aims to create competences in the knowledge of the fiscal procedure, the taxes and the taxes, of the legal responsibility for the violation of the tax legislation, of the international conventions in fiscal matter. The discipline is one that is absolutely necessary to the specialists who in the practical activity face situations related to the determination of the subjects of the taxation, the objects of the taxation, the application of tax exemptions, the registration as a taxpayer, the application of the practice of international conventions in tax matters, the application of the liability for the violations of the tax legislation, challenging the action illicit tax authorities in the process of applying the tax legislation and preparing the various documents related to it (appeals, declarations, requests, etc.), respectively, need specific knowledge and skills. The discipline is absolutely necessary for lawyers, judges, business lawyers, insolvency administrators, mediators, prosecutors, notaries, etc.