llsFacultatea Limbi şi Literaturi Străine, fondată în 1964, pregăteşte specialişti de înaltă calificare, apţi de a activa în domeniile: edu­caţional, ştiinţific, cultural, precum şi în alte domenii ale economiei naţionale. În prezent la facultate îşi fac studiile circa 1000 de studenţi.

DisciplinaTraducerea scrisă din limba engleză în limba română/rusă a textului socio-politiceste destinată studenţilor ciclului I Licenţă de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză şi limba B, forma activității didactice fiind ora de laborator.

      Obiectivele disciplinei vizează cunoașterea și operarea cu noțiuni de unitate de traducere, text/limbă-sursă, text/limbă-ţintă, tehnici de traducere, etape de traducere, eroare și greșeală de traducere, dificultate și problemă de traducere; familiarizarea cu noțiunea de text sociopolitic și terminologia aferentă domeniului sociopolitic; determinarea particularităților lingvistice și de traducere a textelor din domeniul social și politic; aplicarea informației teoretice la  traducerea scrisă din engleză în română/rusă a textelor din domeniul sociopolitic; traducerea textelor din limba engleză în limba română/rusă, urmată de evaluarea frontală, autoevaluarea sau interevaluarea calității acesteia.

Cursul Limba engleză: analiză și producere de texte informative este destinat studenților ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba franceză și engleză și va fi predat în limba engleză. Acest curs reprezintă o iniţiere în conceptele lingvisticii enunţiative în vederea studierii textelor informative, contribuind la dezvoltarea profesională și multilaterală a viitorilor specialiști în domeniul traducerii. Cursul are drept scop de a familiariza studenții cu particularitățile textului informativ și cu procedeele aplicate la traducerea acestui tip de text, oferind informații ample cu referire la aspectul structural, lexico-gramatical și semantico-stilistic al diferitelor tipuri de texte informative.

      Cursul Traducerea textelor de specialitate din limba engleză în limba română/rusă este destinat studenţilor anului III ciclul I Licență de la domeniul general de studii Ştiinţe umanistice, specialitatea Limba engleză aplicată şi limba B aplicată și va fi predat în limba engleză.

         Acest curs oferă o imagine relevantă asupra complexităţii fenomenului discursivității la nivel intralingual și interlingual și o sinteză asupra particularităţilor lexico-gramaticale și semantico-pragmatice ale diferitor tipuri de texte din perspectivă traductologică.  Cursul practic se adresează studenţilor care sunt buni cunoscători ai limbii engleze şi este constituit din 5 unități de conţinut care cuprind un şir de activităţi de comprehensiune, aplicare şi integrare a cunoştinţelor obţinute. Expunerea temelor reprezintă o sinteză a rezultatelor cercetărilor din domeniul terminologiei, traductologiei, lingvisticii textului și vizează studierea modului de funcţionare a limbii în comunicarea scrisă la nivel intralingual şi interlingual. Sunt propuse o serie de texte de specialitate engleze urmate de diferite exerciţii în scopul consolidării şi evaluării cunoştinţelor. Cursul combină fundamentele teoretice achiziţionate pe parcursul semestrelor anterioare şi cele practice.   

Cursul de semiotica generala si aplicata prevede formarea competentelor de comunicare si decodare a semnelor ca unitati componente ale diferitelor sisteme de comunicare  moderna: verbale, non verbale, sincfretice, in cele 3 dimensiuni ale existentei umane- corp, gandire. Cultura. Acest proces presupune un parcurs didactic complex de asimilare si administrare a diferitor tipuri de semne (semnal, simptom, icon, index, simbol, nume etc.), limbajului verbal acordandu-i-se prioritate. Demersul epistemologic se va  realiza cu trecere de la semiotica generala la cea particulara ,apoi spre cea aplicata, fapt ce permite o structurare asemanatoare a acestui curs.

Dimensiuena praxiologica actualizata in cadrul seminarelor presupune o conlucrare in echipa la studiile de caz semiotic (decodarea limbajelor din kinezica, proxemica sau din semiotica publicitatii etc.) Sau  la prezentarea lucrului individual (rapoarte, ppt etc.)

Cursul este destinat studentilor anului i de la programele de master in comunicare multilingva, management intercultural si limbaje de afaceri si de la cel de  studii franceze de la usm si poate fi sustinut in limba romana si franceza.