litere

Literatura universală din secolul al XIX-lea ca disciplină de studiu a învăţământului universitar în domeniul limbilor străine, se înscrie printre disciplinele fundamentale predate la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova. Cursul este destinat formării unei viziuni globale asupra literaturii universale din secolul al XIX-lea prin studierea în plan evolutiv şi comparativ a celor mai importante tendinţe, autori şi opere din literatura universală a secolului respectiv. Scopul disciplinei constă în formarea competenţelor profesionale care le-ar permite studenţilor să formuleze judecăţi critice şi de valoare asupra fenomenelor culturale, sociale şi politice din trecut şi din prezent.

Cursul este destinat studentilor de la anul I Master profesional Comunicare multilingva, management intercultural si limbaje de afaceri.

Cursul este destinat studentilor anului III Facultatea de Litere.  Cursul îşî propune şă inițieze şi să familiarizeze studentul cu principiile şi normele de bază ale codului de etică atât la nivel profesional general, cât şi particular, de ordin pedagogic. Întru menținerea pregătirii permanente şi efective a specialistului de limba străină, prezenta disciplină va fi predată în limba de pregătire profesională - franceza.

În concepția actuală, Etica pedagogică poate fi definită ca știință normativă care studiază obligațiunile şi drepturile profesionale ale profesiei de pedagog. La nivel profesional, disciplina are ca scop esențial formarea unei conștiințe de responsabilitate a viitorului specialist în pedagogie şi didactică, competitiv pe piața de muncă națională şi internațională.

Disciplina Limba engleză B: analiză şi producere de texte argumentative este destinată studenţilor ciclului I Licenţă de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba franceză şi limba engleză şi va fi predată în limba engleză. Scopul disciplinei este de a cultiva studenţilor cunoştinţe şi capacităţi ce ţin de analiză, producere, cât şi traducere de texte argumentative.  Obiectivele disciplinei se centrează pe crearea abilităţilor şi aptitudinilor de analiză şi producere de texte argumentative, inclusiv abilităţi de structurare logică a argumentelor în vederea atingerii scopului propus, identificarea şi utilizarea diferitor tipuri de argumentare, determinarea dificultăţilor de traducere a textelor argumentative şi elaborarea strategiilor de soluţionare a acestora.

Modulul „Literatura  universală din secolul XIX” are ca scop formarea unui ansamblu de cunoștințe, aptitudini, atitudini și valori pentru a le oferi studenților o cunoaștere a etapelor, concepțiilor, problemelor și valorilor literaturii engleze și universale din această perioadă. Destinația modulului constă în formarea competențelor profesionale care le-ar permite să formuleze judecăți critice și de valoare asupra fenomenelor culturale, sociale și politice din trecut și din prezent. De asemenea, este destinat formării unei viziuni sistemice și poliaspectuale asupra literaturii engleze și universale din perioada studiată. Având ca scop principal familiarizarea studenţilor cu valorile fundamentale ale literaturii din a doua jumătate al secolul al XIX-lea, se va orienta atât spre evidenţierea caracterului evolutiv al procesului literar, cât şi spre reliefarea trăsăturilor discursului literar, caracteristic fiecărei epoci în parte. O atenție considerabilă se va acorda confluențelor literaturii cu celelalte arte pentru a forma o imagine globală asupra culturii. Prelegerile  și seminarele vor avea un caracter preponderent formativ, stimulând spiritul critic al studenţilor, ajutându-i să-şi elaboreze propriile concepţii estetice şi axiologice.

This course is intended for students of the bachelor programs, the general field of study "Economic Sciences" and contains the theoretical and applicative bases of management. The topics of the course are oriented towards offering the professional and transversal competencies necessary for the successful exercise of managerial attributions in today's highly flexible environment.

Curs opțional din programul anului IV, specialitatea Limba franceză și engleză SE

„Literatura engleză din secolul XXI” este una dintre disciplinele ale ciclului filologic care asigură pregătirea profesională a studenților anului IV în domeniul studiilor umanistice. Destinația disciplinei este de a le oferi o cunoaștere a etapelor, concepțiilor, problemelor și valorilor literaturii engleze din această perioadă. Scopul disciplinei constă în formarea competențelor profesionale care le-ar permite studenților să formuleze judecăți critice și de valoare asupra fenomenelor culturale, sociale și politice din trecut și din prezent.

Cursul Traducerea consecutivă din limba engleză în limba română/rusă a textului juridic este destinat studenților anului II, ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză şi limba germanăși va fi predat în limba engleză. Cursul Traducerea consecutivă din limba engleză în limba română/rusă a textului juridic este unul aplicativ, practic care are ca scop formarea competenţelor și abilităților de traducere consecutivă în baza textelor din domeniul juridic. Este un curs de introducere în aspectele ce vizează interpretarea orală a textului. Cursul dat este axat pe studierea tipologiilor de texte destinate pentru traducerea orală din domeniul juridic şi familiarizarea studenţilor cu tehnicile şi metodele de traducere consecutivă. O deosebită atenţie se va acorda analizei terminologice a textelor, interpretării mesajului specializat, întocmirii glosarelor bilingve, traducerea consecutivă a diferitor tipuri de texte orale (discursuri, interviuri, secvenţe video şi audio).   

DisciplinaLimba engleză: analiză şi producere de texte argumentative este destinată studenţilor ciclului I Licenţă de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză şi limba germană şi va fi predată în limba engleză. Scopul disciplinei este de a cultiva studenţilor cunoştinţe şi capacităţi ce ţin de analiză, producere, cât şi traducere de texte argumentative. Disciplina este structurată în 7 unităţi de conţinut care oferă o imagine complexă a textului argumentativ ca obiect de studiu, începând cu definiţia şi tipurile de texte, structura, caracteristicile textuale şi terminând cu aspectul de traducere a acestui tip de text, inclusiv modalităţile de echivalare a tehnicilor argumentării în limba sursă şi în limba ţintă. Obiectivele disciplinei se centrează pe crearea abilităţilor şi aptitudinilor de analiză şi producere de texte argumentative, inclusiv abilităţi de structurare logică a argumentelor în vederea atingerii scopului propus, identificarea şi utilizarea diferitor tipuri de argumentare, determinarea dificultăţilor de traducere a textelor argumentative şi elaborarea strategiilor de soluţionare a acestora.

Cursul este destinat masteranzilor de la anul I, își propune să aprofundeze noțiunile de ține de romanul modern, roman psihologic, parnasianism, gândirism, simbolism, poezia ermetică, poezia ezoterică. Cursul respectiv urmărește să valorifice detaliat scriitorii ce influențează și în continuare literatura română, unii din ei având și impact cu literatura universală: Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George Bacovia,Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Mihail Sadoveanu, Mircea Eliade. Majoritatea operelor de rezistenţă a acestora propun nişte modele literare remarcabile, care, transsubstanţiate artistic original, exercită în timp o influenţă benefică asupra literaturii române de mai târziu. Interpretarea textelor și valorificarea lor din optica experimentului, a tradiției, a inovației va dezvolta capacitatea de comprehensiune.La studierea operelor mari ale scriitorilor din perioada interbelică, se preconizează abordarea diverselor probleme ce ţin de curent şi gen literar, de metode şi tehnici narative, de tipologie a naratorilor, de structură a personajelor, de poetica şi stilistica discursului. Un principiu diriguitor adoptat la predare este cel al reconsiderărilor din unghiul exigenţelor actuale.

Pragmatica studiază utilizarea limbii în comunicare, precum si relaţiile dintre limbi și utilizatorii acesteia.  Ramura dată se ocupă de determinarea și analiza consecventă a aspectelor  literale și implicite ale sensului lingvistic comunicat, care sunt determinate de principiile contextului socio-cultural în care se foloseşte limbajul literar și non-literar. Competenţa pragmatică include cunostinţele ce ţin de ierarhia socială, statutul social și nivelul socio-cultural al vorbitorilor, competenţe culturale și lingvistice. Analiza complexă efectuată pe baza unor texte originale elaborate pentru semestrul VI include comprehensiunea, înţelegerea semnificaţiei textului literar, lectura analitică, discernarea structurii logico-gramaticale, interpretarea și evaluarea pragmatică, decodajul semiologic, identificarea denotaţiei și conotaţiei, plasarea unităţilor discursului literar analizat în spaţiu și timp, identificarea și evaluarea tehnicilor de folosire a mijloacelor de caracterizare a personajelor etc. De asemenea disciplina menţionată vizează interpretarea socio-culturală a textelor propuse pentru analiză, precum determinarea intertextualităţii acestora. 

Literatura română comparată se racordează la noile cerinţe ale instruirii pe modelul cognitiv-formativ şi funcţional-comunicativ de integrare culturală în societatea în plină evoluţie. Acest imperativ reclamă elaborarea unui mecanism operatoriu de prezentare cronologică a literaturii universale, prin relevarea curentelor literare şi a epocilor de răsunet, prin determinarea influenţelor multiculturale în literatura română.

Acest curs aprofundează conexiunea dintre termenii: de literatură comparată, literatura universală şi literatura română. Va ajuta la înţelegerea fenomenelor de evoluţie universală reflectate în spaţiile culturale ale diferitor ţări, inclusiv în spațiul cultural românesc. Selecţia autorilor şi cunoaşterea operelor acestora va contribui la dezvoltarea capacităţilor de interpretare, de sondare. Va dezvolta gustul estetic şi va fi un aport în dialogul multicultural într-un spaţiu european.

În final, abilităţile obţinute vor permite studenţilor să remarce particularităţile perioadelor, axiologia culturală a unei epoci, concepte în evoluţie, fixate în textele artistice. Paralel se va sonda şi evoluţia speciilor literare, specificul acestora într-o epocă sau alta, fenomenul negării şi diversităţii, înscrise în ontologia curentelor, în care concomitent se desprind individualităţi creatoare care au oglindit timpul în care au activat şi au insistă la dialog cu secolul nostru. Un principiu esenţial constituie cerinţele paradigmei curriculare a obiectelor literatura universală în clasele liceale şi limba şi literatura română în şcoală, unde sunt înseraţi şi autorii din literatura universală, făcând paralele cu etapele literaturii române. Importanţa acestui curs constituie în valorile euristice şi estetice, în abordarea legăturii dintre cunoştinţele teoretice, modalităţile de interpretare, care este continuată de unii studenţi în teze de licenţă, la temele de investigare comparată. Disciplina este adresată studenților din anul III LL, secția de zi și secția cu frecvența redusă.

Cursul Introducere în teoria lingvistică este orientat spre aprofundarea conceptelor de bază ale lingvisticii şi formarea unei viziuni de ansamblu asupra limbii ca fenomen social. Este disociat în multiple compartimente axate pe distincţiile limbă – vorbire, sincronie – diacronie, teoria semnului lingvistic, caracterul social al limbii, nivelurile limbii, limba ca sistem şi structură, metode lingvistice ş.a.

    Compartimentele în cauză facilitează interpretarea adecvată a problemelor controversate de teorie a limbii, studenţii obţinând dexteritatea de a aplica multiple procedee ale metodelor tradiţionale şi moderne, de a comenta trăsăturile esenţiale ale limbii: caracterul social, semiotic, sistemic, dinamic al limbii. Studenţii conştientizează interdependenţa conceptelor şi a teoriilor elaborate în lingvistica generală şi ale celor din domeniul disciplinelor lingvistice aplicate. Beneficiarii cursului sunt studenții din anul I ai facultății de Litere, atât cei care se specializează în domeniul ”Filologie”, cât și cei de la ”Științe ale educației”.

Cursul este destinat masteranzilor înscrişi în programul "Literatura română în context european".

Cursul opţional „Metodologia proiectării didactice” este destinat studenţilor Facultăţii de Litere și abordează o problematică de actualitate în domeniul pedagogic. Noutatea cursului constă în faptul că se propune o implementare a metodologiei de asigurare a calităţii procesului educaţional la disciplina limba și literatura română în școală. Elaborarea cursului a avut ca punct de plecare Curricumul modernizat din 2010, Ghidul de implementare a Curriculum-ului și Scrisoarea metodică (anul de studii 2012-2013). Scopul propus este de a-i orienta pe studenți în aplicarea reformelor de ultimă oră: organizarea învățării din perspectiva educației centrate pe elev; formarea abilităților de elaborare corectă a planificărilor de lungă și scurtă durată; utilizarea diverselor strategii didactice axate pe formarea competențelor; evaluarea compentențelor ș.a.

Orele practice sunt prevăzute pentru însuşirea tehnicilor de alcătuire a planificărilor, punându-se accentul pe unitățile de învățare, unitățile de conținut, activități de predare/învățare/evaluare, realizarea competențelor puse drept scop. Aplicaţiile practice se vor materializa în elaborarea, pe etape, a planificărilor de lungă/scurtă durată, pe unitate de învățare, ateliere ș.a.

DisciplinaTraducerea scrisă din limba engleză în limba română/rusă a textului socio-politiceste destinată studenţilor ciclului I Licenţă de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză şi limba B, forma activității didactice fiind ora de laborator.

      Obiectivele disciplinei vizează cunoașterea și operarea cu noțiuni de unitate de traducere, text/limbă-sursă, text/limbă-ţintă, tehnici de traducere, etape de traducere, eroare și greșeală de traducere, dificultate și problemă de traducere; familiarizarea cu noțiunea de text sociopolitic și terminologia aferentă domeniului sociopolitic; determinarea particularităților lingvistice și de traducere a textelor din domeniul social și politic; aplicarea informației teoretice la  traducerea scrisă din engleză în română/rusă a textelor din domeniul sociopolitic; traducerea textelor din limba engleză în limba română/rusă, urmată de evaluarea frontală, autoevaluarea sau interevaluarea calității acesteia.

Cursul Limba engleză: analiză și producere de texte informative este destinat studenților ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba franceză și engleză și va fi predat în limba engleză. Acest curs reprezintă o iniţiere în conceptele lingvisticii enunţiative în vederea studierii textelor informative, contribuind la dezvoltarea profesională și multilaterală a viitorilor specialiști în domeniul traducerii. Cursul are drept scop de a familiariza studenții cu particularitățile textului informativ și cu procedeele aplicate la traducerea acestui tip de text, oferind informații ample cu referire la aspectul structural, lexico-gramatical și semantico-stilistic al diferitelor tipuri de texte informative.

      Cursul Traducerea textelor de specialitate din limba engleză în limba română/rusă este destinat studenţilor anului III ciclul I Licență de la domeniul general de studii Ştiinţe umanistice, specialitatea Limba engleză aplicată şi limba B aplicată și va fi predat în limba engleză.

         Acest curs oferă o imagine relevantă asupra complexităţii fenomenului discursivității la nivel intralingual și interlingual și o sinteză asupra particularităţilor lexico-gramaticale și semantico-pragmatice ale diferitor tipuri de texte din perspectivă traductologică.  Cursul practic se adresează studenţilor care sunt buni cunoscători ai limbii engleze şi este constituit din 5 unități de conţinut care cuprind un şir de activităţi de comprehensiune, aplicare şi integrare a cunoştinţelor obţinute. Expunerea temelor reprezintă o sinteză a rezultatelor cercetărilor din domeniul terminologiei, traductologiei, lingvisticii textului și vizează studierea modului de funcţionare a limbii în comunicarea scrisă la nivel intralingual şi interlingual. Sunt propuse o serie de texte de specialitate engleze urmate de diferite exerciţii în scopul consolidării şi evaluării cunoştinţelor. Cursul combină fundamentele teoretice achiziţionate pe parcursul semestrelor anterioare şi cele practice.   

Cursul de semiotica generala si aplicata prevede formarea competentelor de comunicare si decodare a semnelor ca unitati componente ale diferitelor sisteme de comunicare  moderna: verbale, non verbale, sincfretice, in cele 3 dimensiuni ale existentei umane- corp, gandire. Cultura. Acest proces presupune un parcurs didactic complex de asimilare si administrare a diferitor tipuri de semne (semnal, simptom, icon, index, simbol, nume etc.), limbajului verbal acordandu-i-se prioritate. Demersul epistemologic se va  realiza cu trecere de la semiotica generala la cea particulara ,apoi spre cea aplicata, fapt ce permite o structurare asemanatoare a acestui curs.

Dimensiuena praxiologica actualizata in cadrul seminarelor presupune o conlucrare in echipa la studiile de caz semiotic (decodarea limbajelor din kinezica, proxemica sau din semiotica publicitatii etc.) Sau  la prezentarea lucrului individual (rapoarte, ppt etc.)

Cursul este destinat studentilor anului i de la programele de master in comunicare multilingva, management intercultural si limbaje de afaceri si de la cel de  studii franceze de la usm si poate fi sustinut in limba romana si franceza.