litere

Literatura română comparată se racordează la noile cerinţe ale instruirii pe modelul cognitiv-formativ şi funcţional-comunicativ de integrare culturală în societatea în plină evoluţie. Acest imperativ reclamă elaborarea unui mecanism operatoriu de prezentare cronologică a literaturii universale, prin relevarea curentelor literare şi a epocilor de răsunet, prin determinarea influenţelor multiculturale în literatura română.

Acest curs aprofundează conexiunea dintre termenii: de literatură comparată, literatura universală şi literatura română. Va ajuta la înţelegerea fenomenelor de evoluţie universală reflectate în spaţiile culturale ale diferitor ţări, inclusiv în spațiul cultural românesc. Selecţia autorilor şi cunoaşterea operelor acestora va contribui la dezvoltarea capacităţilor de interpretare, de sondare. Va dezvolta gustul estetic şi va fi un aport în dialogul multicultural într-un spaţiu european.

În final, abilităţile obţinute vor permite studenţilor să remarce particularităţile perioadelor, axiologia culturală a unei epoci, concepte în evoluţie, fixate în textele artistice. Paralel se va sonda şi evoluţia speciilor literare, specificul acestora într-o epocă sau alta, fenomenul negării şi diversităţii, înscrise în ontologia curentelor, în care concomitent se desprind individualităţi creatoare care au oglindit timpul în care au activat şi au insistă la dialog cu secolul nostru. Un principiu esenţial constituie cerinţele paradigmei curriculare a obiectelor literatura universală în clasele liceale şi limba şi literatura română în şcoală, unde sunt înseraţi şi autorii din literatura universală, făcând paralele cu etapele literaturii române. Importanţa acestui curs constituie în valorile euristice şi estetice, în abordarea legăturii dintre cunoştinţele teoretice, modalităţile de interpretare, care este continuată de unii studenţi în teze de licenţă, la temele de investigare comparată. Disciplina este adresată studenților din anul III LL, secția de zi și secția cu frecvența redusă.

Cursul Introducere în teoria lingvistică este orientat spre aprofundarea conceptelor de bază ale lingvisticii şi formarea unei viziuni de ansamblu asupra limbii ca fenomen social. Este disociat în multiple compartimente axate pe distincţiile limbă – vorbire, sincronie – diacronie, teoria semnului lingvistic, caracterul social al limbii, nivelurile limbii, limba ca sistem şi structură, metode lingvistice ş.a.

    Compartimentele în cauză facilitează interpretarea adecvată a problemelor controversate de teorie a limbii, studenţii obţinând dexteritatea de a aplica multiple procedee ale metodelor tradiţionale şi moderne, de a comenta trăsăturile esenţiale ale limbii: caracterul social, semiotic, sistemic, dinamic al limbii. Studenţii conştientizează interdependenţa conceptelor şi a teoriilor elaborate în lingvistica generală şi ale celor din domeniul disciplinelor lingvistice aplicate. Beneficiarii cursului sunt studenții din anul I ai facultății de Litere, atât cei care se specializează în domeniul ”Filologie”, cât și cei de la ”Științe ale educației”.

Cursul este destinat masteranzilor înscrişi în programul "Literatura română în context european".

Cursul opţional „Metodologia proiectării didactice” este destinat studenţilor Facultăţii de Litere și abordează o problematică de actualitate în domeniul pedagogic. Noutatea cursului constă în faptul că se propune o implementare a metodologiei de asigurare a calităţii procesului educaţional la disciplina limba și literatura română în școală. Elaborarea cursului a avut ca punct de plecare Curricumul modernizat din 2010, Ghidul de implementare a Curriculum-ului și Scrisoarea metodică (anul de studii 2012-2013). Scopul propus este de a-i orienta pe studenți în aplicarea reformelor de ultimă oră: organizarea învățării din perspectiva educației centrate pe elev; formarea abilităților de elaborare corectă a planificărilor de lungă și scurtă durată; utilizarea diverselor strategii didactice axate pe formarea competențelor; evaluarea compentențelor ș.a.

Orele practice sunt prevăzute pentru însuşirea tehnicilor de alcătuire a planificărilor, punându-se accentul pe unitățile de învățare, unitățile de conținut, activități de predare/învățare/evaluare, realizarea competențelor puse drept scop. Aplicaţiile practice se vor materializa în elaborarea, pe etape, a planificărilor de lungă/scurtă durată, pe unitate de învățare, ateliere ș.a.

DisciplinaTraducerea scrisă din limba engleză în limba română/rusă a textului socio-politiceste destinată studenţilor ciclului I Licenţă de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză şi limba B, forma activității didactice fiind ora de laborator.

      Obiectivele disciplinei vizează cunoașterea și operarea cu noțiuni de unitate de traducere, text/limbă-sursă, text/limbă-ţintă, tehnici de traducere, etape de traducere, eroare și greșeală de traducere, dificultate și problemă de traducere; familiarizarea cu noțiunea de text sociopolitic și terminologia aferentă domeniului sociopolitic; determinarea particularităților lingvistice și de traducere a textelor din domeniul social și politic; aplicarea informației teoretice la  traducerea scrisă din engleză în română/rusă a textelor din domeniul sociopolitic; traducerea textelor din limba engleză în limba română/rusă, urmată de evaluarea frontală, autoevaluarea sau interevaluarea calității acesteia.

Cursul Limba engleză: analiză și producere de texte informative este destinat studenților ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba franceză și engleză și va fi predat în limba engleză. Acest curs reprezintă o iniţiere în conceptele lingvisticii enunţiative în vederea studierii textelor informative, contribuind la dezvoltarea profesională și multilaterală a viitorilor specialiști în domeniul traducerii. Cursul are drept scop de a familiariza studenții cu particularitățile textului informativ și cu procedeele aplicate la traducerea acestui tip de text, oferind informații ample cu referire la aspectul structural, lexico-gramatical și semantico-stilistic al diferitelor tipuri de texte informative.

      Cursul Traducerea textelor de specialitate din limba engleză în limba română/rusă este destinat studenţilor anului III ciclul I Licență de la domeniul general de studii Ştiinţe umanistice, specialitatea Limba engleză aplicată şi limba B aplicată și va fi predat în limba engleză.

         Acest curs oferă o imagine relevantă asupra complexităţii fenomenului discursivității la nivel intralingual și interlingual și o sinteză asupra particularităţilor lexico-gramaticale și semantico-pragmatice ale diferitor tipuri de texte din perspectivă traductologică.  Cursul practic se adresează studenţilor care sunt buni cunoscători ai limbii engleze şi este constituit din 5 unități de conţinut care cuprind un şir de activităţi de comprehensiune, aplicare şi integrare a cunoştinţelor obţinute. Expunerea temelor reprezintă o sinteză a rezultatelor cercetărilor din domeniul terminologiei, traductologiei, lingvisticii textului și vizează studierea modului de funcţionare a limbii în comunicarea scrisă la nivel intralingual şi interlingual. Sunt propuse o serie de texte de specialitate engleze urmate de diferite exerciţii în scopul consolidării şi evaluării cunoştinţelor. Cursul combină fundamentele teoretice achiziţionate pe parcursul semestrelor anterioare şi cele practice.   

Cursul de semiotica generala si aplicata prevede formarea competentelor de comunicare si decodare a semnelor ca unitati componente ale diferitelor sisteme de comunicare  moderna: verbale, non verbale, sincfretice, in cele 3 dimensiuni ale existentei umane- corp, gandire. Cultura. Acest proces presupune un parcurs didactic complex de asimilare si administrare a diferitor tipuri de semne (semnal, simptom, icon, index, simbol, nume etc.), limbajului verbal acordandu-i-se prioritate. Demersul epistemologic se va  realiza cu trecere de la semiotica generala la cea particulara ,apoi spre cea aplicata, fapt ce permite o structurare asemanatoare a acestui curs.

Dimensiuena praxiologica actualizata in cadrul seminarelor presupune o conlucrare in echipa la studiile de caz semiotic (decodarea limbajelor din kinezica, proxemica sau din semiotica publicitatii etc.) Sau  la prezentarea lucrului individual (rapoarte, ppt etc.)

Cursul este destinat studentilor anului i de la programele de master in comunicare multilingva, management intercultural si limbaje de afaceri si de la cel de  studii franceze de la usm si poate fi sustinut in limba romana si franceza.