frispaFacultattea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative

Cursul Managementul cercetării științifice în domeniul administrației publice, este conceput drept un curs pentru masterat, anul II, specialitatea Politici și servicii publice. Cursul are menirea de a asigura temeiurile introductive în logica și practica cercetării științifice și de a analiza principalele orientări teoretice și metodologice, principiile subsumate acestora, în gestionarea  propriei cercetări științifice.

The International Relations Theory course deals with the analysis of all issues within the scope of the international relations system. Today, international relations are a vast issue, because it is not limited to the sphere of state actions, but concerns all kinds of human activities. After 1945, international relations had an exceptional development as a result of the globalization of exchanges and communications, which forced the international community to move to a new stage of promoting foreign interests and policies, based on interdependence and integration relations in all spheres of the international system.
Cursul Teoria Relaţiilor Internaţionale se ocupă cu analiza tuturor problemelor din sfera activităţii sistemului de relaţii internaţionale. Astăzi, relaţiile internaţionale constituie o problematică vastă, deoarece nu se limitează doar la sfera acţiunilor statului, ci privesc toate felurile de activităţi umane.
După anul 1945, relaţiile internaţionale au cunoscut o dezvoltare excepţională, ca efect al mondializării schimburilor şi comunicaţiilor, fapt ce a impus comunitatea internaţională să treacă la o noua etapă de promovare a intereselor şi politicilor externe, bazate pe raporturi de interdependenţă şi integrare în toate sferele sistemului internaţional.

Theoretical course in English to the students at the FIRPAS

 Cursul presupune inițierea masteranzilo în strategiile de realizare a intereselor statului prin diplomația publică.

Cursul de Politică Mondială este destinat studenților ciclului I, licență în scopul însușirii cunoștințelor și deprinderilor de analiză a proceselor și fenomenelor de pe arena internațională. . Cursul de politică Mondială este întocmit conform cerințelor universitare și cuprinde prelegeri, seminare, mese rotunde.

Contracte administrative in activitatea functionarilor publici

Pentru studentii FRISPA

FACULTATEA RELATII INTERNATIONALE STIINTE POLITICE SI ADMINISTRATIVE 

Cursul de Politica externă a Federației Ruse este întocmit în conformitate cu planul de studii și aprobat de către Departamentul Relații Internaționale și Senatul USM. Disciplina este concepută ca un curs aplicativ în domeniul relațiilor internaționale, destinat studenților, dar și tuturor celora care se interesează de aspectele politicii externe a Federației Ruse.Cursul oferă posibilitatea studentilor de a aprofunda cunoștințele privind relațiile Federației Ruse cu SUA, Canada, statele UE și CSI, cu statele Americii Latine și a Africii, cu statele asiatice China, Iran, Turcia, India, cât și cu statele din spațiul Asia -Pacific, ca de exemplu Jaonia, Australia.cât și cooperarea Federației Ruse cu organizațiile Internaționale: ONU, CE, OSCE, NATO, OCȘ, BRICS.

 

Cursul Strategii Migraționiste este destinat masteranzilor de la programul ,,Studii Europene''. Disciplina Strategii Migraționiste este un curs teoretico-metodologic avansat destinat familiarizăriii masteranzilor cu cele mai importante concepții, strategii migraționiste ale SUA, Canada, Federația Rusă, Australia, Statele UE, inclusiv Republica Moldova.

Cursul este destinat masteranzilor specialității „Analiză și consiliere politică”

Cursul de Geopolitică este destinat studenților ciclului I ai Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, cât și tuturor persoanelor interesate de problemele actuale care au loc pe arena internațională.

 Cursul este destinat studenților FRIȘPA, Licență, anul II, Programul Administrație publică

Cursul este destinat studentilor FRISPA, specialitatea Administratie publica.

The Europeanization and EU Enlargement Conditionality university course is developed in accordance with the education plan, based on the NCC provisions and approved by the USM Senate. The curriculum is addressed to lecturers and MA students.

The objective of the course is to familiarize MA students with both theoretical and practical aspects of the EU enlargement policy and impact of Europeanization in new, old and potential EU member states. The course aims to provide students with an informed understanding of different EU mechanisms and strategies in relation to the EU accession policy, but also enables them to apply learned material by analyzing concrete empirical cases of the effects of Europeanization. It also provides opportunity for analysis of broader problems of European integration, and examining the nature, dynamics and influence of different EU enlargement rounds on development of EU institutions and decision-making processes.

This document is a curriculum, focused on the training of general and specific competences of the specialty "International Relations". As part of the International Relations specialists' training program, the mission of the curriculum is compulsory, including lectures, seminars and individual work. The aim of the course is to teach MA students the process of Europeanization and conditionality of EU enlargement, both in its theoretical aspects and the comparative experience of EU candidates and new Member States. This goal will be accomplished by solving a number of tasks, among which we mention: to describe and explain procedures, decision-making processes and actions of policy makers within the EU enlargement as well as their consequences from the beginning of the process until now; to differentiate between various political science theoretical/methodological approaches to the EU enlargement and Europeanization, but also analyze and predict developments in this area, using different theoretical approaches; to acquire concrete knowledge of the accession process to EU membership and the process of Europeanization of accession states, their politics and policies etc.

The language of teaching is English.

The discipline Europeanization and EU Enlargement Conditionality is a specialized course designed for MA students from the international relations specialty, European Studies specialization Cycle II, 1st year.

Cursul universitar „Administrarea programelor şi proiectelor internaţionale” este destinat studenţilor ciclului II la specializarea Studii Diplomatice și Studii Europene și este întocmit în corespundere cu planul de studiu la Masterat, aprobat de Senatul USM (cuprinde prelegeri, seminare, lucru individual).

Prezentul curs reprezintă studiul analitico-aplicativ al specificului elaborãrii şi administrãrii proiectelor şi programelor internaţionale; mecanismul implementãrii proiectelor şi programelor internaţionale la nivel statal şi interstatal; rolul ONG-urilor în administrarea proiectelor internaţionale la nivel local; posibilităţile aplicării practicii mondiale de elaborare şi administrare a proiectelor şi programelor internaţionale în Republica Moldova.

La momentul de faţă, întreaga ordine mondială se confruntă cu modificarea sistemului de relaţii internaţionale, procesul de globalizare şi internaţionalizare a problemelor mondiale, influenţa crescîndă a noilor tehnologii informaţionale la scala mondială şi globală, cu creşterea ponderii şi importanţei diplomaţiei multilaterale. Un număr considerabil de organizaţii non-guvernamentale locale, naţionale, regionale şi internaţionale se manifestă ca actori ai relaţiilor internaţionale, încercând sã promoveze interesele sale pentru rezolvarea unui şir de probleme stringente locale şi globale. Principala modalitate de realizare a politicii internaţionale de parteneriat sunt proiectele şi programele internaţionale. Pe de altã parte modificarea întregului sistem de relaţii internaţionale cere pregătirea specialiştilor de o calificare înaltã, care sunt în stare să administreze proiectele şi programele internaţionale.

Scopul cursului constã în examinarea structurii şi mecanismelor funcţionale ale proiectelor şi programelor internaţionale prin prisma activităţii manageriale. Acest curs studiazã procesul de realizare a programelor şi proiectelor internaţionale, precum şi impactul lor asupra dezvoltãrii internaţionale şi locale la nivel de comunitate. Acest curs va ajuta la dezvoltarea anumitor abilităţi, a spiritului civic şi a valorilor individuale, ceea ce va permite de a pregăti specialişti multilateral dezvoltaţi, capabili să facă faţă provocărilor şi cerinţelor contemporane.

Cursul se permite pe baza abordării teoretico-analitice procesului de realizare programelor politice de integrare şi cooperare socială dintre UE şi Republica Moldova, stabilirea domenii perspective de implicarea specialiştelor în drept internaţional.

La COMMUNICATION DE SPECIALITE est un cours universitaire pratique adressé aux étudiants en I-e année Ie cicle universitaire, spécialité des relations internationales, 60 heures en présentia; sem 1.

Il  a comme but central de développer les compétences langagières en diplomatie et négociation en francais en mettant l'accent sur:

-le dialogue,
-l'entretien,
-la simmulation,
-le projet,
-la correspondance diplomatique.

Disciplina „Sisteme internaţionale de state” este un curs metodologic şi metodico-practic deosebit de important pentru familiarizarea studenţilor cu cerinţele contemporane, principiile, metodele şi tehnicile de cercetare ştiinţifică în domeniul relaţiilor internaţionale în vederea realizării studiilor teoretico-analitice, inclusiv în procesul de elaborare a tezei de licenţă. Cercetarea ştiinţifică are esenţa, structura, componentele, cerinţele, principiile, logica sa internă, metodologia, metodele și tehnicile respective. Cursul „Sisteme internaţionale de state” vine sa completeze armonios legătura între cursuri teoretice „Istoria relațiilor internaționale”, „Teoria relaţiilor internaţionale”, „Politica mondială” şi să întregească cunoștințele studentului despre dinamica vieţii internaţionale în complexitatea activităţii, interacţiunii şi interdependenţei actorilor relaţiilor internaţionale în scopul promovării intereselor naţionale şi asigurării echilibrului de forţe, ca bază a păcii, securităţii şi dezvoltării pe Planetă. Cursul orientează studentul spre formularea întrebărilor, argumentarea opiniilor, analiza situaţiei, elaborarea proiectelor de cercetare în domeniul respectiv.

Cursul este destinat studenților Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative

Orice sistem de guvernare, indiferent care ar fi bazele sale ideologice și politice, ori formele de exercitare, se consolidează pe parcursul unei lungi perioade de timp. Evoluția politică a statelor relevă că atât democrația cît și tirania s-au putut impune într-o țară sau alta, pe parcursul unei lungi perioade istorice. Pentru statele care au trecut de la regimul tiranic la democrație, una dintre provocări a constituit raportarea la un model de societate democratică. Din 1991 societatea moldovenească (atât societatea politică, civilă, cît și individul), au pornit într-o cursă denumită convențional ”tranziția democratică”. Aceasta va lua sfîrșit cînd instituțiile de guvernare se vor consolida în timp. Instituțiile democratiei trebuiesc învățate, iar pentru aceasta sunt utile analizele instituționale comparate. Acestui scop îi srvește cursul de ”Politică comparată”, care are drept nucleu analiza comparativă a unor sisteme politice de referință pentru gîndirea și practica politică contemporană din Europa, America și Asia. Cursul Politica comparată face parte din modulul Relaţiile internaţionale: aspecte teoretico-aplicative și vine să contribuie la completarea și aprofundarea cunoștințelor de la cursul de Aspecte practice în cercetarea relaţiilor internaţionale

Politica comparată Ea continua familiarizarea studenților cu problematica analizei comparate a diferitor state din perspectiva analizei sistemice și este într-o relație strînsă cu cursurile de ”Democrația: teoria și practica”, Sisteme internaționale de state etc.. Politica comparată este un sub-domeniu al științelor politice, care are la baza metoda comparativă pentru a evalua asemanarile și deosebirile dintre sistemele politice.

 Scopul cursului de a-i face pe studenți să înțeleagă și să anticipeze trasaturi/caracteristici politice între diferite țari, astfel încât să se poată face aprecieri generale despre fenomene politice. Utilizarea metodei de analiză comparativă permite extinderea înțelegerii teoretice cu privire la procesele politice. În plus, aceasta ofera o perspectiva asupra relațiiilor dintre cetățeni și instituții, precum și asupra relațiilor între indivizii dintr-o societate. Metoda comparativa aprofundeaza înțelegerea noastra (si, speram, aprecierea noastra) cu privire la alte țari și culturi și pune în lumina caracteristicile sistemului nostru politic și rolul nostru ca actori politici. În cadrul cursului, veți vedea repede ca politica se desfasoară în mod diferit în întreaga lume. Comportamentul politic și orientarile politice variază în funcție de normele culturale, iar instituțiile politice influențează comportamentul cetațeanului și atitudinile acestuia. În funcție de diferite contexte politice și culturale, oamenii abordeaza și evalueza politica și liderii politici altfel decât ar putea-o face. În ciuda acestor diferențe, anumite atitudini și comportamente politice transcend frontierele.

Beneficiarii cursului sunt studenții anului III, specialitatea ”Relații Internaționale”, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative Eforturile noastre vor fi îndreptate spre dezvoltarea la studenți a unor instrumente analitice care sa le permita identificarea și explicarea diferențelor și asemănărilor între sisteme politice. Altfel spus, vor fi dezvoltate o serie de concepte teoretice care să explice variația între cazuri. Capacitatea de a explica aceasta variație are un impact profund asupra înțelegerii studentului de la științe politice cu privire la lume. De exemplu, ei vor fi capabili sa evalueze care sunt probabilitățile de a sustine democrația, or democrația este un model/sistem politic spre care tintem, fiind și una din problemele centrale ale cursului.

În condițiile democratizării societății și majorării numărului de actori politic, implicit concurenți electorali, devine imperativă utilizarea tehnicilor de creare, pozițiinare, promovare și gestionare a imaginii actorilor politici (lideri politici, partide sau programe, proiecte, reforme). Imaginea publică este un element cheie pentru orice persoană sau instituție/organizație publică/politică. Modul în care este proiectată această imagine în reprezentările publicului impactează atât funcționarea propriu-zisă a acestora, precum și succesul activității lor. Cursul ” care pune spre investigare, analiză și gestionare a imaginii și relațiilor publice, având protagoniști principali actorii politici.

Pentru o înţelegere mai bună a acestui curs sunt utile cunoştinţele acumulate în cadrul cursului ”Teorie politică” și ”Psihologie politică”, „Elitologie„ precum și se completează foarte bine cu cursul de specialitate ”Marketing politic”, cuprinse în programa specialității Politologie, la nivel de licenţă. Astfel, studenții dispun de cunoştinţe în ceea ce priveşte definiţiile procesului electoral, procesul de comunicare, esența fenomenului de liderism etc. , ceea ce va facilita însuşirea de noi cunoştinţe în domeniu. Cunoaşterea prealabilă a unor metode de cercetare din ştiinţele politice este de asemenea utilă, deoarece metodele şi instrumentele de cercetare stau la baza analizei situaţionale şi ajută la culegerea de date, în cadrul oricărui demers științific.

Scopul acestei discipline este de a forma competențe în domeniul PR politic, care vizează imagemaking-ul, poziționarea imaginii publice, strategii și modele de comunicare cu publicul, planificarea unei campanii de PR, gestionarea crizelor de imagine. Alături de noțiuni teoretice, în cadrul acestui curs se va pune accent și pe partea practică, foarte importantă în dezvoltarea abilităților de consiliere în domeniul PR-ului politic. analizei, proiectării și gestionării imaginii și PRului.

Beneficiarii: Cursul Tehnologii de creare a imaginii și PR politic”este o disciplină de specialitate d din pachetul de discipline ale specializării în ştiinţele politice, specialitatea Politologie, nivel licenţă, din cadrul Facultăţii Relații internaționale, Ştiinţe Politice și Administrative, ale Universității de Stat din Moldova, cu limba română de predare.

Propunându-şi adaptarea demersului comercial la viaţa politică, cursul „Marketing politic” este o disciplină introductivă în problematica analizei pieţei politice, a programelor si campaniilor de comunicare de tip politic si public de la nivelul organizaţiilor si instituţiilor politice. Acest curs urmăreşte iniţierea studenţilor în instrumentarul conceptual si problematica analizei si evaluării mecanismelor sociale care fundamentează opţiunile populaţiei pentru anumite teme, idei sau proiecte politice si guvernamentale, ca si a comunicării publice în context electoral, precum si a fenomenelor care determină dinamica raporturilor între guvernanţi si cetăţeni într-o societate democratică. 

Cursul dat este structurat în mai multe părţi distincte, a căror teme reprezintă de fapt etapele procesului de organizare şi aplicare a marketingului politic.

Pregătit pentru studenții de la specialitatea „Politologie”, cursul poate fi util şi pentru studenţii şi masteranzii de la sociologie, jurnalism şi ştiinţele comunicării, drept, pentru reprezentanţii diver­selor in­sti­tuţii guvernamentale şi nonguvern­amentale, precum şi pentru activiştii diferitor partide politice şi mişcări social-politice.

„Sociologia politică” pentru pregătirea studenților la specialitatea 311.1 Politologie este o disciplină de specializare, preconizată în planul de studii pentru semestrul III, fiind una la libera alegere, oferă 5 credite. Studenții se vor familiariza cu această ştiinţă socială şi ramură specializată, care împărtășește o abordare deosebită a domeniului politic. Politicului din perspectiva sociologică, ca şi celelalte perspective de abordare ale fenomenului, are o istorie destul de bogată. Interesul crescînd pentru sociologia politică în lumea contemporană este indisolubil legat de marile mutaţii structurale intervenite în viaţa politică Scopul disciplinei constă în formarea competențelor profesionale de identificare a mecanismelor de implementare a cunoştinţelor teoretice în activitatea politică; de aplicarea metodelor adecvate cercetării domeniului politic; de planificare a şi prognozarea activităţii politice; de pregătire a, discutarea şi adoptarea deciziilor privind activitatea politică; de evaluare a activităţii politice în contextul exigenţelor contemporane. Formarea acestor competențe se va efectua prin atingerea obiectivului de educare a unui șir de finalități de studiu adecvate disciplinei în cauză (vezi tabelul). Cursul didactic reflectă principalele probleme teoretico-explicative şi praxiologice ale sociologiei politice în contextul ştiinţelor politice contemporane. Conţinutul lui este structurat în trei mari direcţii: reperele metodologice ale sociologiei relaţiilor politice, interacţiunea diverselor sfere ale vieţii sociale cu politica şi sociologia subiecţilor activităţii politice în societăţile democratice şi cele aflate în plină schimbare. Limba de predare a disciplinei este româna. Disciplină este destinată studenţilor anului II de studii, semestrul III, specialitatea Politologie. Aducem mulțumiri domnului Pantelimon Varzari dr.hab.prof.univ pentru oferirea materialului didactic.

Structura curricumului. Cursul Managementul serviciilor publice constituie o disciplină la libera alegere pentru studenții de la Programul Administrație Publică.  an II, semestrul III, având un număr de 5credite.

Scopul cursului. Cursul de Managementul serviciilor publice are ca scop familiarizarea studenților cu principiile şi conceptele de bază din sfera managementului serviciilor publice ținând cont de specificul organizațiilor publice şi non-profit. La disciplina dată studenții îşi vor dezvolta o pregătire teoretică temeinică, scopul fiind o înțelegere cât mai bună a unor concepte fundamentale pentru managementul sectorului public precum: gestionarea serviciilor publice, principiile de organizare şi funcționare a serviciilor publice, modalitățile de gestiune a acestora, parteneriatul public-privat, eficacitate, eficiență, evaluarea serviciilor publice, etc. La fel se încearcă familiarizarea studenților cu conceptele teoretice generale ale managementului serviciilor publice şi formarea abilităților practice de organizare şi gestionare eficientă a serviciilor publice.

Obiectivele cursului. Rolul cursului constă în acumularea cunoștințelor și formarea abilităților de bază, integrate în competințe pentru studenții specialității Administrație publică prin abordarea științifică a tematicii din domeniul dat și a strategiilor realizate în procesul didactic. Prin prisma modernizării și democratizării administrației publice n contextul aspirațiilor europene, disciplina Managementul serviciilor publice de vine un obiect de studiu actual. Relaționarea dintre problemele cu caracter teoretic și realitatea serviciilor publice existente sau funcționale se va aborda prin particularitățile reformelor realizate de Guvernele naționale și a APL din Republica Moldova. Disciplina dată reprezintă un suport teoretic-practic bazat pe sistemul serviciilor naționale gestionate de autoritățile publice din Republica Moldova. Prezentul curriculum cuprinde repartizarea orelor teoretice (30 ore) și practice, sarcinile pentru lucrul individual, subiectele pentru evaluare, și bibliografia.  Disciplina dată abordează unitățile de conținut și include ultimele noutăți științifice din domeniu.

                Beneficiarii: studenții de la Specialitatea Administrație Publică.  an II, semestrul III. Limba de instruire a disciplinei Managementul serviciilor publice este limba română.

 

Procesul de pregătire a specialiştilor cu studii superioare la specialitatea „Administraţie Publică”, în cadrul Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova, include, în calitate de componentă obligatorie şi absolut utilă pentru formarea profesională a acestora, elaborarea unei lucrări ştiinţifice de finalizare a studiilor: teza de licenţă (pentru absolvenţii Ciclului I de studii) şi/sau teza de master (pentru absolvenţii Ciclului II de studii).

Teza de licenţă vine să finalizeze eforturile investigative realizate de către studenţi pe parcursul primului ciclu universitar (Ciclul I, Licenţă), prin intermediul unor astfel de tipuri de lucrări scrise ca referate, comunicări, proiecte de an. Studiile la Ciclul I, Licenţă, specialitatea „Administraţie publică” se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă, cuantificat pentru programele de 180 credite cu 5 credite ECTS. Teza de licenţă este una dintre componentele principale ale examenului de licenţă (de absolvire a studiilor de licenţă).

Teza de master este o lucrare ştiinţifică cu un caracter mai profund teoretic şi cu un grad mai ridicat de aplicabilitate a rezultatelor investigative. Aceasta pe motiv că studiile de master succed cele de licenţă şi asigură o specializare mai temeinică a masterandului în baza unui program de studii selectat. Studiile la Ciclul II Master se încheie cu susţinerea publică a tezei de master, cuantificată cu 30 credite ECTS, atât pentru programele de master de 90 credite, cât şi pentru cele de 120 credite.

În condiţiile în care activitatea profesională actuală, inclusiv în domeniul administraţiei publice, devine din ce în ce mai dinamică şi mai exigentă faţă de specialişti, de o necesitate imperioasă pentru absolvenţii ciclurilor I şi II studii superioare este deţinerea a cât mai multe şi mai diverse competenţe profesionale. Un rol aparte revine, în această ordine de idei, competenţelor de cercetare. Prin posedarea acestora specialistul-absolvent capătă abilitatea de sistematizare, caracterizată prin dezvoltarea şi utilizarea teoriilor, modelelor şi interpretărilor coerente; are o atitudine critică şi pătrunde în esenţa ştiinţei şi a tehnologiei. Elaborarea tezelor de licenţă şi de master, de rând cu a proiectelor de an, de asemenea, permite studenţilor să-şi formeze un vocabular şi un stil de analiză ştiinţifică, să posede tehnici şi procedee de investigaţie ştiinţifică, să-şi raţionalizeze activitatea

Cursul „Teoria şi practica democraţiei” este unul adresat studenţilor de la Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Administrative. Conţinutul  şi structura programei  sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de noua abordare a proiectării şi realizării activităţilor didactice.

Cursul urmăreşte să ofere studenţilor aparatul conceptual necesar înţelegerii democraţiei şi a proceselor contemporane din lume, precum şi din Republica Moldova. Structura cursului urmează logica sa, astfel că progresia de la un subiect tematic la altul nu se face la întâmplare. Prima parte a cursului analizează aspectelor istorico-conceptuale ale democrației. Accentul este pus pe elucidarea esenței democrației politice, analiza principiilor și a valorilor democrației. precum și materializarea doctrinară a idealului democratic. O parte consistentă a cursului este dedicată modelelor și formelor instituționale ale democrației. Legătura dintre problematizările cu caracter teoretic  şi realitatea democraţiilor existente sau funcţionale se va ilustra mai ales prin cazuistica tranziţiei şi a proceselor democratizării din Republica Moldova.

 

Contenciosul administrativ este o instituţie fundamentală a statului de drept, care reprezintă instrumentul prin intermediul căreia orice persoană fizică sau juridică se poate apăra de eventualele abuzuri ale organelor administraţiei publice şi ale funcţionarilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor organe. Ca rezultat, prezenţa acestei instituţii de drept asigură realizarea eficientă a scopului contenciosului administrativ, şi anume: contracarea abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activităţii autorităţilor publice, asigurarea ordinii de drept. 

Prezentul studiu tratează, în evoluţia şi complexitatea lor, aspectele de bază ale contenciosului administrativ. Pentru accesibilitate, informaţia a fost ordonată, fiind structurată în nouă unităţi de conţinut, acoperind aria tematică în integralitatea elementelor sale. Firesc, are drept punct de plecare reperele controlului exercitat asupra administraţiei publice, istoricul apariţiei şi constituirii contenciosul administrativ urmate, în conexiunea lor, de: instituţia contenciosul administrativ – concept, trasături, categorii, principii; părţile şi obiectul litigiilor de contencios administrativ; procedura de soluţionare a litigiilor de contencios administrativ în integralitatea etapelor sale; sistemele de contencios administrativ, cu relevarea particularităţilor, precum şi a elementelor comune ale sistemelor de contencios administrativ. 

Prezentul cursul Evaluarea politicilor și programelor publice abordează problematica elaborării şi evaluării politicilor publice în procesul de guvernare democratica. În acest context, cursul se va raporta la trei aspecte principale: la caracteristicele problemelor publice care intră pe agenda instituţiilor publice, la mecanismele care ţin de procesul efectiv de înfăptuire a politicilor publice şi respectiv la cadrul politic în care sunt formulate şi implementate politicile publice.

Studierea acestui curs are ca scop şi va permite studenților să facă cunoştinţă cu abordările şi mecanismele efective de evaluare a unei politici publice. Tendinţele actuale de guvernare democratică cer formularea unor politici adecvate realităţilor, din acest motiv cursul are finalitatea de a oferi audienţilor cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru elaborarea unor politici corespunzătoare problemelor publice existente.

1. Metode si procedee de analiza a politicii externe a SUA - TeosaValentina , dr. hab., prof. univ.
2. SUA în dreptul internaţional: probleme, contraverse istorice şi politice - Cara Aliona, dr., conf. univ.
3. Relatiile Republica Moldova - SUA: realitati si perspective - Ejov Cristina, dr., conf. univ.
4. Aspecte ale culturii, limbii şi educatiei grupurilor etnice din SUA - Crestianicov Elena, dr., conf. univ.

Cursul universitar ,,Finanţe publice” este o disciplină de specialitate ce are o însemnătate majoră pentru viitorii specialiști în AP, contribuind la formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul finanţelor publice, precum şi la crearea unor judecăţi de valoare asupra particularităţilor gestiunii finanţelor publice centrale și locale. Finanţele publice formează un domeniu de cercetăre care tratează, în special, problemele veniturilor publice, cheltuielilor publice, procesului bugetar, deficitului bugetar şi a datoriei publice.

Statutul cursului ,,Finanţe publice”, în aria curriculară a specializării, este curs de specialitate pentru domeniul de studiu AP, oferind 5 puncte de credit.

Disciplina „Funcția publică” este inclusă recent în programele de studii ale instituţiilor de învăţământ superior, deoarece a fost legiferată de curând, odată cu adoptarea Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public la 04.07.2008. Menţionăm că disciplina „Funcția publică” este o disciplină prevăzută de Panul de învăţământ pentru studenţii de la specialitatea „Administraţie publică”, ce contribuie, alături de alte unităţi de curs, la pregătirea teoretică şi la formarea sistemului de competenţe ale viitorului funcţionar public.

Prin această disciplină autorul a intenţionat să ofere studenţilor, dar şi celor interesaţi de domeniul administrației publice, un material de referinţă şi un instrument de studiu şi cercetare a instituţiei funcţiei publice. Menţionăm că în curriculum s-a tratat doar regimul general al funcţiei publice, statutul funcţionarului public, raporturile juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile publice (în cele ce urmează – raporturi de serviciu), precum şi alte raporturi ce decurg din acestea reglementat de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008. 

Cursul universitar ,,Funcția publică” este o disciplină de specialitate ce are o însemnătate majoră pentru viitorii specialiști în AP, contribuind la formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul funcției publice, precum şi la crearea unor judecăţi de valoare asupra particularităţilor gestiunii funcției publice și a funcționarilor publici. Domeniul funcției publice formează un domeniu de cercetări care tratează, în special, problemele managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; statutul juridic a funcţionarului public; încadrarea în serviciul public; evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public; dezvoltarea profesională continuă a funcţionarului public; remunerarea şi garanţiile sociale ale funcţionarului public; modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu precum şi răspunderea funcţionarului public.

Statutul cursului ,,Funcția publică”, în aria curriculară a specializării, este curs de specialitate pentru domeniul de studiu AP, oferind 4 puncte de credit

Scopul disciplinei Funția publică îl constituie transmiterea și însuşirea de către studenţi, într-o manieră riguroasă, a cunoştinţelor teoretice și practice privind conceptele, categoriile și proceselor din domeniul funcției publice, din perspectiva ulterioară a posibilității de aplicare a cunoștințelor respective în activitatea administrativă.

Printre obiective specifice ale disciplinii menționăm: prezentarea de metode, tehnici, instrumente, utilizate de autoritățile AP pentru asigurarea administraţiei publice cu resurse umane ce se caracterizează prin profesionalism, integritate şi eficiență

Studierea acestei discipline are un rol deosebit în pregătirea viitorului specialist care îşi va desfăşura activitatea în contact direct cu problemele ce țin de gestiunea funcției pblice. De asemenea disciplina concură la formarea copmetențelor specifice studenților de la programului de studiu Administrație Publică și anume: identificarea, analiza şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în contextul modernizării administrației publice; identificarea şi aplicarea prevederilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea, şi elaborarea proiectelor de acte normative privind activitatea administrativă; utilizarea managementului resurselor umane în administraţia publică. Baza metodică a cursului este asigurată de un suport de curs pentru studenţi la specialitatea „Administraţie publică” si anume:  Tomuleţ C., Funcția publică. Suport de curs Chișinău: CEP USM, 2015 și de un ghid metodic la disciplina în cauză: Tomuleţ C. Ghid metodic la disciplina funcția publică. Chișinău: 2015.

Beneficiarii cursul sunt studenților anului II cu frecvenţă la zi și cei ai anului IV de studii cu frecvenţă redusă, specialitatea Administraței Publică, limba română de predare

Cursul „Ideologii și doctrine politice” cuprinde metodologia, formele şi metodele de analiza și evaluare a doctrinelor şi ideologiilor politice, dinamica evoluţiei lor  începînd cu etapa de apariţie şi terminînd cu cele mai noi varietăţi contemporane.

Cursul practic de limbă străină de specialitate  la FRIȘPA are o importanță majoră în formarea viitorilor specialiști în domeniul Relațiilor Internaționale. În procesul de instruire acest curs reprezintă o disciplină aparte unde se insistă în mod special nu atît pe cunoașterea informației, cît pe înțelegerea, aplicarea și integrarea ei.

Este un curs de limba franceza de specialitate pentru studentii de la specialitatea Relatii Internationale, ca limba a doua pentru nivelul A1 - A2.

Curs pentru studentii de la Masterat, American Studies

Mass Communication System of the USA

Prezentarea generală a disciplinei. Cursul își propune familiarizarea studenţilor cu problemele fundamentale ale metodologiei şi cercetării, însușirea principalelor metode utilizate în cercetarea ştiinţifică, în diferite ramuri ale științelor sociale, formarea abilităţilor şi deprinderilor de organizare a unei cercetări ştiinţifice experimentale sau non-experimentale.

Scopul disciplinei. Acest curs ca disciplină de studiu va contribui la dezvoltarea spiritului ştiinţific, inclusiv a spiritului critic, precum şi a altor dimensiuni intelectuale, cum ar fi rigoarea, respectul faţă de ideile altora, cultul probei, puterea de a renunţa la tot ceea ce se dovedeşte fără fundament. Dobândirea unei metodologii a cercetării va forma şi va dezvolta studentului un comportament specific omului de ştiinţă care include competenţe necesare pentru a înţelege, a scrie, a evalua, a susţine, a aplica o cercetare.

Locul și rolul disciplinei în formarea competențelor specifice ale programului de formare profesională. Curriculum-ul disciplinei „Metodologia cercetării” este adresată studenților din Ciclul I, studii de licență, specializarea: Politologie, cu predare în limba română. Cursul dat este unul fundamental în programul de formare profesional şi rolul său constă în cunoașterea specificului cercetării empirice în științele sociale şi înțelegerea  structurii demersului cercetării științifice.  Disciplina „Metodologia cercetării” reprezintă un ansamblu coerent de conținut, metode de învățare și evaluare privind atingerea obiectivelor determinate și reflectă în ultimă instanță activitatea sistematică, organizată și dirijată privind desfășurarea procesului de instruire.

Cursul universitar ,,Organizaţii Internaţionale’’ este elaborat în corespundere cu curriculumul  aprobat de Senatul USM şi cuprinde prelegeri şi seminare.

            Tendinţele şi obiectivele dezvoltării umane au dus la creşterea numărului de probleme pe care statele sunt în stare să le rezolve doar în comun. Organizaţiile internaţionale în acest sens, tocmai şi sunt acele instituţii şi mecanisme de colaborare multilaterală a statelor lumii, care au scopul de a organiza, coordona şi direcţiona eforturile comunităţii internaţionale pentru rezolvarea problemelor din diferite domenii. Mai mult ca atît, organizaţiile internaţionale, au scopul de a instituţionaliza relaţiile dintre state şi prin acest fapt de a contribui la menţinerea ordinei şi securităţii internaţionale.

            Studierea cursului dat are ca scop formarea la studenţi a unei imagini corecte despre organizaţiile internaţionale. Acest curs va da  posibilitate studenţilor să studieze o bază conceptual-teoretică bogată care cuprinde: conceptul, structura, activitatea, tipurile şi rolul organizaţiilor internaţionale la etapa contemporană. Totodată studenţii o să-şi creeze o viziune realistă privind importanţa şi locul organizaţiilor internaţionale în cadrul relaţiilor internaţionale.

            Necesitatea studierii acestui curs, este impusă nu numai de  faptul că influenţa organizaţiilor internaţionale este în creştere pe arena politică mondială, dar şi de faptul că Republica Moldova însăşi este membră a mai multor organizaţii internaţionale, ceea ce dictează necesitatea pregătirii specialiştilor cu vaste cunoştinţe în acest domeniu.

 

Studierea cursului Politici Publice are ca scop şi va permite studenţilor înscrişi la studii de Licenţă să facă cunoştinţă cu abordările şi mecanimele efective de realizare a unei politici publice. Tendinţele actuale de guvernare democratică cer formularea unor politici adecvate realităţilor social-economice, din acest considerent cursul are finalitatea de a oferi audienţilor cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice necesare pentru elaborarea politicilor corespunzătoare problemelor publice existente în societatea actuală. Prezentul curs on line cuprinde repartizarea orelor teoretice şi practice, subiectele pentru dezbateri şi policz briefuri, subiectele pentru evaluare şi bibliografia. În cadrul cursului Politici publice se propune realizarea legăturii dintre problemele cu caracter teoretic şi realitatea politicilor publice naţionale prin prisma particularităţilor reformelor realizate de Guvernele Republicii Moldova în contextul procesului de democratizare şi integrare europeană.

Procedura electorală în statul de drept este disciplina care creează competențe studenților reieșind din următoarele unități de învățare de referință: conceptul alegerilor și conținutul procedurilor electorale, rolul alegerilor pentru consolidarea democrației și instituționalizarea structurilor administrației publice, activitatea organelor electorale, implicarea autorităților publice centrale și locale în procesul de organizare a alegerilor, monitorizarea proceselor electorale, organizarea referendumurilor etc.

Procedura electorală în statul de drept este o disciplină importantă și necesară pentru studenții specialității Administrație publică. Fapt ce reiese, primordial, din logica constituirii şi funcționării autorităților eligibile ale administrației publice (locale şi centrale), precum şi din contextul general al funcționării statului de drept. Procedura alegerilor pe termen scurt transformă cetățenii simpli din spectatori pasivi, care urmăresc arena politică, în participanți reali la procesul politic. Iar în perspectivă, semnifică valorificarea unor drepturi exclusiv politice prin intermediul cărora se testează gradul de democratizare a societății. Într-o societate democratică voința poporului constituie baza puterii politice, iar această voință se exprimă prin alegeri valabile şi corecte, ce se desfășoară în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Respectiv, doar alegerile permit legitimitatea organelor de stat şi legalitatea actelor emise de către acestea.

Cursul universitar „Protocolul şi ceremonialul diplomatic” este întocmit în conformitate cu planul de studii aprobat de Departamentul “Relaţii Internaţionale” şi Senatul USM. Disciplina este concepută ca un curs aplicativ în domeniul diplomaţiei şi a relaţiilor internaţionale, destinat studenţilor, ce se interesează de aspectele practice ale protocolului şi cermonialului diplomatic la etapa actuală. 

University discipline Peace Studies in International Relations is an interdisciplinary course. Course topics are structured in such a way as to assure the connection with other fundamental disciplines of International Relations such as: International Relations Theory, Foreign Policy, Diplomacy, International Conflicts, International Organizations, Global Policy, etc. Within the course are subject to scientific analysis the fundamental problems of International Relations “War” and “Peace”. The course aims to give the knowledge of peace process and peace research problems. The main goal of the course is formation of new authentic attitude at the younger generation regarding the theme of peace, which claims to manifest itself in national politics in the future.  It is also important for the R. of Moldova, a country that is dealing with some security problems and it should correspond to the new evolutions on international arena. 

Cursul de faţă se va axa pe probleme controversate din istoria şi politica americană în contextul dreptului internaţional. Temele au fost alese în aşa fel încât să acopere unele dintre cele mai interesante subiecte din istoria Statelor Unite pe arena mondială în relaţie cu alte state şi organisme internaţionale. În centrul atenţiei se va afla activitatea guvernului american în contextul dreptului internaţional şi percepţia unor state sau popoare cu care americanii au avut relaţii când foarte încordate, când mai puţin sau chiar s-au aflat în stare de beligeranţă. Scopul cursului este acela de a educa în rândurile studenţilor de la masterat gândirea critică şi cunoaşterea mecanismelor din cadrul dreptului internaţional şi rolul SUA pe arena mondială. 

Teoria generală a dreptului este o disciplină este o disciplină fundamentalănecesară pentru viitorii specialişti în domeniul administraţiei publice.

Prin caracterul său introductiv îşi propune să instituie cadru teoretic şi metodologic al ştiinţei dreptului. 

Cursul „Teoria negocierilor diplomatice” este conceput ca un studiu cu caracter teoretico-practic, fiind destinat studenţilor anului 1, avînd ca scop cultivarea în conştiinţa studenţilor a conceptelor de negociere şi formarea unor abilităţi de negociator.

Necesitatea studierii cursului dat este determinată prin dorinţa de a completa cunoştinţele studenţilor cu concepţii teoretice şi exemple din practica desfăşurării negocierilor, despre activitatea, principiile, mijloacelor şi posibilităţile de soluţionate pe cale paşnică a conflictelor. Cursul va contribui la formarea unui tablou integru asupra activităţii diplomatice.

Actualitatea cursului este cauzată de faptul că astfel studenţii, care se specializează în Relaţii Internaţionale se vor familiariza şi vor însuşi mai aprofundat practica prevenirii şi soluţionării conflictelor prin mijloace diplomatice. Cursul implică însuşirea de cunoştinţe despre principiile de bază ale negocierilor, erorile în negociere şi evitarea acestora; dezvoltarea unor aptitudini interactive şi capacitatea de a comunica eficient verbal şi non-verbal; familiarizarea cu strategiile, tacticele şi tehnicile de negociere; stilurile naţionale de negociere.

 

Theoretical aspects of international terrorism

Curs pentru studentii de la Masterat, American Studies

The  United States of America and the Republic Of Moldova Relations: Realities and Perspectives

Studierea cursului dat are ca scop formarea la studenţi a unei imagini corecte despre organizaţiile internaţionale și influența SUA asupra lor. Acest curs va da  posibilitate studenţilor să studieze o bază conceptual-teoretică bogată care cuprinde: politica multilaterală a SUA; conceptul, structura, activitatea, tipurile şi rolul organizaţiilor internaţionale la etapa contemporană. Totodată studenţii o să-şi creeze o viziune realistă privind importanţa şi locul organizaţiilor internaţionale în cadrul relaţiilor internaţionale.