frispaFacultattea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative

Cursul este destinat studenților Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative

Orice sistem de guvernare, indiferent care ar fi bazele sale ideologice și politice, ori formele de exercitare, se consolidează pe parcursul unei lungi perioade de timp. Evoluția politică a statelor relevă că atât democrația cît și tirania s-au putut impune într-o țară sau alta, pe parcursul unei lungi perioade istorice. Pentru statele care au trecut de la regimul tiranic la democrație, una dintre provocări a constituit raportarea la un model de societate democratică. Din 1991 societatea moldovenească (atât societatea politică, civilă, cît și individul), au pornit într-o cursă denumită convențional ”tranziția democratică”. Aceasta va lua sfîrșit cînd instituțiile de guvernare se vor consolida în timp. Instituțiile democratiei trebuiesc învățate, iar pentru aceasta sunt utile analizele instituționale comparate. Acestui scop îi srvește cursul de ”Politică comparată”, care are drept nucleu analiza comparativă a unor sisteme politice de referință pentru gîndirea și practica politică contemporană din Europa, America și Asia. Cursul Politica comparată face parte din modulul Relaţiile internaţionale: aspecte teoretico-aplicative și vine să contribuie la completarea și aprofundarea cunoștințelor de la cursul de Aspecte practice în cercetarea relaţiilor internaţionale

Politica comparată Ea continua familiarizarea studenților cu problematica analizei comparate a diferitor state din perspectiva analizei sistemice și este într-o relație strînsă cu cursurile de ”Democrația: teoria și practica”, Sisteme internaționale de state etc.. Politica comparată este un sub-domeniu al științelor politice, care are la baza metoda comparativă pentru a evalua asemanarile și deosebirile dintre sistemele politice.

 Scopul cursului de a-i face pe studenți să înțeleagă și să anticipeze trasaturi/caracteristici politice între diferite țari, astfel încât să se poată face aprecieri generale despre fenomene politice. Utilizarea metodei de analiză comparativă permite extinderea înțelegerii teoretice cu privire la procesele politice. În plus, aceasta ofera o perspectiva asupra relațiiilor dintre cetățeni și instituții, precum și asupra relațiilor între indivizii dintr-o societate. Metoda comparativa aprofundeaza înțelegerea noastra (si, speram, aprecierea noastra) cu privire la alte țari și culturi și pune în lumina caracteristicile sistemului nostru politic și rolul nostru ca actori politici. În cadrul cursului, veți vedea repede ca politica se desfasoară în mod diferit în întreaga lume. Comportamentul politic și orientarile politice variază în funcție de normele culturale, iar instituțiile politice influențează comportamentul cetațeanului și atitudinile acestuia. În funcție de diferite contexte politice și culturale, oamenii abordeaza și evalueza politica și liderii politici altfel decât ar putea-o face. În ciuda acestor diferențe, anumite atitudini și comportamente politice transcend frontierele.

Beneficiarii cursului sunt studenții anului III, specialitatea ”Relații Internaționale”, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative Eforturile noastre vor fi îndreptate spre dezvoltarea la studenți a unor instrumente analitice care sa le permita identificarea și explicarea diferențelor și asemănărilor între sisteme politice. Altfel spus, vor fi dezvoltate o serie de concepte teoretice care să explice variația între cazuri. Capacitatea de a explica aceasta variație are un impact profund asupra înțelegerii studentului de la științe politice cu privire la lume. De exemplu, ei vor fi capabili sa evalueze care sunt probabilitățile de a sustine democrația, or democrația este un model/sistem politic spre care tintem, fiind și una din problemele centrale ale cursului.

În condițiile democratizării societății și majorării numărului de actori politic, implicit concurenți electorali, devine imperativă utilizarea tehnicilor de creare, pozițiinare, promovare și gestionare a imaginii actorilor politici (lideri politici, partide sau programe, proiecte, reforme). Imaginea publică este un element cheie pentru orice persoană sau instituție/organizație publică/politică. Modul în care este proiectată această imagine în reprezentările publicului impactează atât funcționarea propriu-zisă a acestora, precum și succesul activității lor. Cursul ” care pune spre investigare, analiză și gestionare a imaginii și relațiilor publice, având protagoniști principali actorii politici.

Pentru o înţelegere mai bună a acestui curs sunt utile cunoştinţele acumulate în cadrul cursului ”Teorie politică” și ”Psihologie politică”, „Elitologie„ precum și se completează foarte bine cu cursul de specialitate ”Marketing politic”, cuprinse în programa specialității Politologie, la nivel de licenţă. Astfel, studenții dispun de cunoştinţe în ceea ce priveşte definiţiile procesului electoral, procesul de comunicare, esența fenomenului de liderism etc. , ceea ce va facilita însuşirea de noi cunoştinţe în domeniu. Cunoaşterea prealabilă a unor metode de cercetare din ştiinţele politice este de asemenea utilă, deoarece metodele şi instrumentele de cercetare stau la baza analizei situaţionale şi ajută la culegerea de date, în cadrul oricărui demers științific.

Scopul acestei discipline este de a forma competențe în domeniul PR politic, care vizează imagemaking-ul, poziționarea imaginii publice, strategii și modele de comunicare cu publicul, planificarea unei campanii de PR, gestionarea crizelor de imagine. Alături de noțiuni teoretice, în cadrul acestui curs se va pune accent și pe partea practică, foarte importantă în dezvoltarea abilităților de consiliere în domeniul PR-ului politic. analizei, proiectării și gestionării imaginii și PRului.

Beneficiarii: Cursul Tehnologii de creare a imaginii și PR politic”este o disciplină de specialitate d din pachetul de discipline ale specializării în ştiinţele politice, specialitatea Politologie, nivel licenţă, din cadrul Facultăţii Relații internaționale, Ştiinţe Politice și Administrative, ale Universității de Stat din Moldova, cu limba română de predare.

Propunându-şi adaptarea demersului comercial la viaţa politică, cursul „Marketing politic” este o disciplină introductivă în problematica analizei pieţei politice, a programelor si campaniilor de comunicare de tip politic si public de la nivelul organizaţiilor si instituţiilor politice. Acest curs urmăreşte iniţierea studenţilor în instrumentarul conceptual si problematica analizei si evaluării mecanismelor sociale care fundamentează opţiunile populaţiei pentru anumite teme, idei sau proiecte politice si guvernamentale, ca si a comunicării publice în context electoral, precum si a fenomenelor care determină dinamica raporturilor între guvernanţi si cetăţeni într-o societate democratică. 

Cursul dat este structurat în mai multe părţi distincte, a căror teme reprezintă de fapt etapele procesului de organizare şi aplicare a marketingului politic.

Pregătit pentru studenții de la specialitatea „Politologie”, cursul poate fi util şi pentru studenţii şi masteranzii de la sociologie, jurnalism şi ştiinţele comunicării, drept, pentru reprezentanţii diver­selor in­sti­tuţii guvernamentale şi nonguvern­amentale, precum şi pentru activiştii diferitor partide politice şi mişcări social-politice.

„Sociologia politică” pentru pregătirea studenților la specialitatea 311.1 Politologie este o disciplină de specializare, preconizată în planul de studii pentru semestrul III, fiind una la libera alegere, oferă 5 credite. Studenții se vor familiariza cu această ştiinţă socială şi ramură specializată, care împărtășește o abordare deosebită a domeniului politic. Politicului din perspectiva sociologică, ca şi celelalte perspective de abordare ale fenomenului, are o istorie destul de bogată. Interesul crescînd pentru sociologia politică în lumea contemporană este indisolubil legat de marile mutaţii structurale intervenite în viaţa politică Scopul disciplinei constă în formarea competențelor profesionale de identificare a mecanismelor de implementare a cunoştinţelor teoretice în activitatea politică; de aplicarea metodelor adecvate cercetării domeniului politic; de planificare a şi prognozarea activităţii politice; de pregătire a, discutarea şi adoptarea deciziilor privind activitatea politică; de evaluare a activităţii politice în contextul exigenţelor contemporane. Formarea acestor competențe se va efectua prin atingerea obiectivului de educare a unui șir de finalități de studiu adecvate disciplinei în cauză (vezi tabelul). Cursul didactic reflectă principalele probleme teoretico-explicative şi praxiologice ale sociologiei politice în contextul ştiinţelor politice contemporane. Conţinutul lui este structurat în trei mari direcţii: reperele metodologice ale sociologiei relaţiilor politice, interacţiunea diverselor sfere ale vieţii sociale cu politica şi sociologia subiecţilor activităţii politice în societăţile democratice şi cele aflate în plină schimbare. Limba de predare a disciplinei este româna. Disciplină este destinată studenţilor anului II de studii, semestrul III, specialitatea Politologie. Aducem mulțumiri domnului Pantelimon Varzari dr.hab.prof.univ pentru oferirea materialului didactic.

Structura curricumului. Cursul Managementul serviciilor publice constituie o disciplină la libera alegere pentru studenții de la Programul Administrație Publică.  an II, semestrul III, având un număr de 5credite.

Scopul cursului. Cursul de Managementul serviciilor publice are ca scop familiarizarea studenților cu principiile şi conceptele de bază din sfera managementului serviciilor publice ținând cont de specificul organizațiilor publice şi non-profit. La disciplina dată studenții îşi vor dezvolta o pregătire teoretică temeinică, scopul fiind o înțelegere cât mai bună a unor concepte fundamentale pentru managementul sectorului public precum: gestionarea serviciilor publice, principiile de organizare şi funcționare a serviciilor publice, modalitățile de gestiune a acestora, parteneriatul public-privat, eficacitate, eficiență, evaluarea serviciilor publice, etc. La fel se încearcă familiarizarea studenților cu conceptele teoretice generale ale managementului serviciilor publice şi formarea abilităților practice de organizare şi gestionare eficientă a serviciilor publice.

Obiectivele cursului. Rolul cursului constă în acumularea cunoștințelor și formarea abilităților de bază, integrate în competințe pentru studenții specialității Administrație publică prin abordarea științifică a tematicii din domeniul dat și a strategiilor realizate în procesul didactic. Prin prisma modernizării și democratizării administrației publice n contextul aspirațiilor europene, disciplina Managementul serviciilor publice de vine un obiect de studiu actual. Relaționarea dintre problemele cu caracter teoretic și realitatea serviciilor publice existente sau funcționale se va aborda prin particularitățile reformelor realizate de Guvernele naționale și a APL din Republica Moldova. Disciplina dată reprezintă un suport teoretic-practic bazat pe sistemul serviciilor naționale gestionate de autoritățile publice din Republica Moldova. Prezentul curriculum cuprinde repartizarea orelor teoretice (30 ore) și practice, sarcinile pentru lucrul individual, subiectele pentru evaluare, și bibliografia.  Disciplina dată abordează unitățile de conținut și include ultimele noutăți științifice din domeniu.

                Beneficiarii: studenții de la Specialitatea Administrație Publică.  an II, semestrul III. Limba de instruire a disciplinei Managementul serviciilor publice este limba română.

 

Procesul de pregătire a specialiştilor cu studii superioare la specialitatea „Administraţie Publică”, în cadrul Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova, include, în calitate de componentă obligatorie şi absolut utilă pentru formarea profesională a acestora, elaborarea unei lucrări ştiinţifice de finalizare a studiilor: teza de licenţă (pentru absolvenţii Ciclului I de studii) şi/sau teza de master (pentru absolvenţii Ciclului II de studii).

Teza de licenţă vine să finalizeze eforturile investigative realizate de către studenţi pe parcursul primului ciclu universitar (Ciclul I, Licenţă), prin intermediul unor astfel de tipuri de lucrări scrise ca referate, comunicări, proiecte de an. Studiile la Ciclul I, Licenţă, specialitatea „Administraţie publică” se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă, cuantificat pentru programele de 180 credite cu 5 credite ECTS. Teza de licenţă este una dintre componentele principale ale examenului de licenţă (de absolvire a studiilor de licenţă).

Teza de master este o lucrare ştiinţifică cu un caracter mai profund teoretic şi cu un grad mai ridicat de aplicabilitate a rezultatelor investigative. Aceasta pe motiv că studiile de master succed cele de licenţă şi asigură o specializare mai temeinică a masterandului în baza unui program de studii selectat. Studiile la Ciclul II Master se încheie cu susţinerea publică a tezei de master, cuantificată cu 30 credite ECTS, atât pentru programele de master de 90 credite, cât şi pentru cele de 120 credite.

În condiţiile în care activitatea profesională actuală, inclusiv în domeniul administraţiei publice, devine din ce în ce mai dinamică şi mai exigentă faţă de specialişti, de o necesitate imperioasă pentru absolvenţii ciclurilor I şi II studii superioare este deţinerea a cât mai multe şi mai diverse competenţe profesionale. Un rol aparte revine, în această ordine de idei, competenţelor de cercetare. Prin posedarea acestora specialistul-absolvent capătă abilitatea de sistematizare, caracterizată prin dezvoltarea şi utilizarea teoriilor, modelelor şi interpretărilor coerente; are o atitudine critică şi pătrunde în esenţa ştiinţei şi a tehnologiei. Elaborarea tezelor de licenţă şi de master, de rând cu a proiectelor de an, de asemenea, permite studenţilor să-şi formeze un vocabular şi un stil de analiză ştiinţifică, să posede tehnici şi procedee de investigaţie ştiinţifică, să-şi raţionalizeze activitatea

Cursul „Teoria şi practica democraţiei” este unul adresat studenţilor de la Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Administrative. Conţinutul  şi structura programei  sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de noua abordare a proiectării şi realizării activităţilor didactice.

Cursul urmăreşte să ofere studenţilor aparatul conceptual necesar înţelegerii democraţiei şi a proceselor contemporane din lume, precum şi din Republica Moldova. Structura cursului urmează logica sa, astfel că progresia de la un subiect tematic la altul nu se face la întâmplare. Prima parte a cursului analizează aspectelor istorico-conceptuale ale democrației. Accentul este pus pe elucidarea esenței democrației politice, analiza principiilor și a valorilor democrației. precum și materializarea doctrinară a idealului democratic. O parte consistentă a cursului este dedicată modelelor și formelor instituționale ale democrației. Legătura dintre problematizările cu caracter teoretic  şi realitatea democraţiilor existente sau funcţionale se va ilustra mai ales prin cazuistica tranziţiei şi a proceselor democratizării din Republica Moldova.

 

Contenciosul administrativ este o instituţie fundamentală a statului de drept, care reprezintă instrumentul prin intermediul căreia orice persoană fizică sau juridică se poate apăra de eventualele abuzuri ale organelor administraţiei publice şi ale funcţionarilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor organe. Ca rezultat, prezenţa acestei instituţii de drept asigură realizarea eficientă a scopului contenciosului administrativ, şi anume: contracarea abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activităţii autorităţilor publice, asigurarea ordinii de drept. 

Prezentul studiu tratează, în evoluţia şi complexitatea lor, aspectele de bază ale contenciosului administrativ. Pentru accesibilitate, informaţia a fost ordonată, fiind structurată în nouă unităţi de conţinut, acoperind aria tematică în integralitatea elementelor sale. Firesc, are drept punct de plecare reperele controlului exercitat asupra administraţiei publice, istoricul apariţiei şi constituirii contenciosul administrativ urmate, în conexiunea lor, de: instituţia contenciosul administrativ – concept, trasături, categorii, principii; părţile şi obiectul litigiilor de contencios administrativ; procedura de soluţionare a litigiilor de contencios administrativ în integralitatea etapelor sale; sistemele de contencios administrativ, cu relevarea particularităţilor, precum şi a elementelor comune ale sistemelor de contencios administrativ. 

Prezentul cursul Evaluarea politicilor și programelor publice abordează problematica elaborării şi evaluării politicilor publice în procesul de guvernare democratica. În acest context, cursul se va raporta la trei aspecte principale: la caracteristicele problemelor publice care intră pe agenda instituţiilor publice, la mecanismele care ţin de procesul efectiv de înfăptuire a politicilor publice şi respectiv la cadrul politic în care sunt formulate şi implementate politicile publice.

Studierea acestui curs are ca scop şi va permite studenților să facă cunoştinţă cu abordările şi mecanismele efective de evaluare a unei politici publice. Tendinţele actuale de guvernare democratică cer formularea unor politici adecvate realităţilor, din acest motiv cursul are finalitatea de a oferi audienţilor cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru elaborarea unor politici corespunzătoare problemelor publice existente.

1. Metode si procedee de analiza a politicii externe a SUA - TeosaValentina , dr. hab., prof. univ.
2. SUA în dreptul internaţional: probleme, contraverse istorice şi politice - Cara Aliona, dr., conf. univ.
3. Relatiile Republica Moldova - SUA: realitati si perspective - Ejov Cristina, dr., conf. univ.
4. Aspecte ale culturii, limbii şi educatiei grupurilor etnice din SUA - Crestianicov Elena, dr., conf. univ.

Cursul universitar ,,Finanţe publice” este o disciplină de specialitate ce are o însemnătate majoră pentru viitorii specialiști în AP, contribuind la formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul finanţelor publice, precum şi la crearea unor judecăţi de valoare asupra particularităţilor gestiunii finanţelor publice centrale și locale. Finanţele publice formează un domeniu de cercetăre care tratează, în special, problemele veniturilor publice, cheltuielilor publice, procesului bugetar, deficitului bugetar şi a datoriei publice.

Statutul cursului ,,Finanţe publice”, în aria curriculară a specializării, este curs de specialitate pentru domeniul de studiu AP, oferind 5 puncte de credit.

Disciplina „Funcția publică” este inclusă recent în programele de studii ale instituţiilor de învăţământ superior, deoarece a fost legiferată de curând, odată cu adoptarea Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public la 04.07.2008. Menţionăm că disciplina „Funcția publică” este o disciplină prevăzută de Panul de învăţământ pentru studenţii de la specialitatea „Administraţie publică”, ce contribuie, alături de alte unităţi de curs, la pregătirea teoretică şi la formarea sistemului de competenţe ale viitorului funcţionar public.

Prin această disciplină autorul a intenţionat să ofere studenţilor, dar şi celor interesaţi de domeniul administrației publice, un material de referinţă şi un instrument de studiu şi cercetare a instituţiei funcţiei publice. Menţionăm că în curriculum s-a tratat doar regimul general al funcţiei publice, statutul funcţionarului public, raporturile juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile publice (în cele ce urmează – raporturi de serviciu), precum şi alte raporturi ce decurg din acestea reglementat de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008. 

Cursul universitar ,,Funcția publică” este o disciplină de specialitate ce are o însemnătate majoră pentru viitorii specialiști în AP, contribuind la formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul funcției publice, precum şi la crearea unor judecăţi de valoare asupra particularităţilor gestiunii funcției publice și a funcționarilor publici. Domeniul funcției publice formează un domeniu de cercetări care tratează, în special, problemele managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; statutul juridic a funcţionarului public; încadrarea în serviciul public; evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public; dezvoltarea profesională continuă a funcţionarului public; remunerarea şi garanţiile sociale ale funcţionarului public; modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu precum şi răspunderea funcţionarului public.

Statutul cursului ,,Funcția publică”, în aria curriculară a specializării, este curs de specialitate pentru domeniul de studiu AP, oferind 4 puncte de credit

Scopul disciplinei Funția publică îl constituie transmiterea și însuşirea de către studenţi, într-o manieră riguroasă, a cunoştinţelor teoretice și practice privind conceptele, categoriile și proceselor din domeniul funcției publice, din perspectiva ulterioară a posibilității de aplicare a cunoștințelor respective în activitatea administrativă.

Printre obiective specifice ale disciplinii menționăm: prezentarea de metode, tehnici, instrumente, utilizate de autoritățile AP pentru asigurarea administraţiei publice cu resurse umane ce se caracterizează prin profesionalism, integritate şi eficiență

Studierea acestei discipline are un rol deosebit în pregătirea viitorului specialist care îşi va desfăşura activitatea în contact direct cu problemele ce țin de gestiunea funcției pblice. De asemenea disciplina concură la formarea copmetențelor specifice studenților de la programului de studiu Administrație Publică și anume: identificarea, analiza şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în contextul modernizării administrației publice; identificarea şi aplicarea prevederilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea, şi elaborarea proiectelor de acte normative privind activitatea administrativă; utilizarea managementului resurselor umane în administraţia publică. Baza metodică a cursului este asigurată de un suport de curs pentru studenţi la specialitatea „Administraţie publică” si anume:  Tomuleţ C., Funcția publică. Suport de curs Chișinău: CEP USM, 2015 și de un ghid metodic la disciplina în cauză: Tomuleţ C. Ghid metodic la disciplina funcția publică. Chișinău: 2015.

Beneficiarii cursul sunt studenților anului II cu frecvenţă la zi și cei ai anului IV de studii cu frecvenţă redusă, specialitatea Administraței Publică, limba română de predare