fizica

Facultatea de Fizică şi Inginerie, fondată în anul 1946, a  pregătit peste 3000 de specialişti care activează cu succes în diverse domenii ale economiei naţio­nale, educaţiei şi ştiinţei. Fiecare al zecelea absol­vent a obţinut gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe fizico-matematice, iar fiecare al sutălea – de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice.

În prezent, Facultatea de Fizică şi Inginerie îşi propune realizarea activităţii didactice şi de cercetare, pe baza valorilor consacrate şi a cerinţelor societăţii, în condiţiile promovării calităţii şi eficienţei prin implementarea sistemului de credite transferabile şi prin elaborarea standardelor de formare profesională. Studiile la facultate sunt axate pe două cicluri, urmate şi de studii la doctorat.

Facultatea are un corp didactic cu un potenţiar intelectual înalt, atât în plan didactic, cât şi ştiinţific implicat, alături de mulţi dintre studenţi şi doctoranzi, în programe internaţionale de cercetare.

DECAN: Dr. hab, prof.univ.  Florentin Paladi
PRODECAN: Dr., conf.univ. Valentina Nicorici
SECRETARIAT: metodist Ana Ciubara

Disciplina „Web-design” facpartdisistemul de ştiinţe speciale şi
este orientată spraprofundarea cunoştinţelor studenţilor referitor la Web-design. Cursul de „Web-design este destinat studenţilor anului III (grupa rusa), specialitatatea "Tehnologia informaţiei". Competenţele obţinute de studenţi
în urma studierii acestui curs formează baza necesară pentru însuşirea multor
disciplini fundamentale şde specialitate, care permite formarea unui inginer –
specialist de înaltă calificare

Cursul este prevazut pentru 30 ore curs si 45 ore seminar, plus lucrul individual.

”Tehnologia materialelor ” este un curs special in cadrul căreia se studiază  materialele noi, tehnologii de sinteză şi creştere a cristalelor şi straturilor de semiconductori, conductori, dielectrici, superconductori, segnetoelectrici, materiale magnetice şi alte materiale. Beneficiari ai acestui curs sunt viitorii fizicieni, care la finalizarea studiilor  vor obține abilitățile practice de rezolvare a problemelor specifice din domeniul tehnologiei materialelor și care vor putea formula problemele de cercetare şi elaborare proiectelor de investigaţie din acest domeniu.  Competenţele obţinute de studenţi în urma studierii acestui curs formează baza necesară pentru însuşirea altor cursuri de specialitate, ce permite formarea unui specialist de înaltă calificare, care poate lucra la întreprinderile de producție electronică.