Cursul Traducerea scrisă din limba italiană în limba română a textului din domeniul educaţional pune accentul pe familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale teoriei traducerii și este axat pe recunoașterea tuturor etapelor de creare a unui text tradus, dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor în domeniul traducerii scrise, formarea unui vocabular de termeni în domeniul educațional, precum şi crearea deprinderilor în efectuarea unei traduceri specializate.

Cursul Limba italiană: analiză și producere de texte narative și descriptive are ca scop formarea unor competențe, aptitudini, atitudini și valori privind comprehensiunea, analiza și producerea textelor narative și descriptive originale în limba italiană. Prezentul curs prevede iniţierea în conceptele lingvisticii și teoriei enunţării prin punerea în funcțiune a limbii în acte individuale de utilizare în vederea studierii textelor literare, astfel contribuind la dezvoltarea profesională și multilaterală a viitorilor specialiști în domeniul traducerii. Studenții vor fi familiarizați cu particularitățile textelor narative și descriptive și cu tehnicile de rezumare și sintetizare a acestora, vor dezvolta competența de analiză a aspectelor structurale, lexico-gramaticale și semantico-stilistice ale textelor de tip narativ și descriptiv.

Stimati studenti,

va rog sa consultati curriculumurile de la urmatoarele specialitati:

1. Traducere si interpretare. Limba engleza si franceza

2. Traducere si interpretare. Limba engleza si germana

3. Traducere si interpretare. Limba engleza si italiana

4. Traducere si interpretare. Limba franceza si engleza

Cursul „Introducere în terminologie” prevede familiarizarea studenţilor cu tendinţele actuale în terminologie, precum şi cu problemele, conceptele, termenii utilizaţi în domeniu. Studenţii au posibilitatea să cunoască istoricul devenirii şi stabilirii terminologiei ca ştiinţă, metodele şi procedeele de activitate terminologică, descrierea conceptelor şi sistemelor conceptuale, tipurile de definiţii terminologice, termenii şi sistemele terminologice, precum şi formarea termenilor, metodele de elaborare a unei fişe terminologice, tipurile de documente utilizate în terminologie, bazele şi băncile de date terminologice.

Importanţa terminologiei şi locul pe care aceasta îl ocupă printre celelalte discipline (lingvistică, traducere, documentare, ştiinţele informaţiei etc.) explică dezvoltarea disciplinei la nivel naţional, dar şi atenţia particulară acordată acesteia astăzi. Cursul „Introducere în terminologie” este, prin urmare, deosebit de util în activitatea practică a traducătorilor şi interpreţilor.

CursulTehnici de traducere scrisă este destinat studenţilor de la Ciclul I Licență, specialitatea Traducere și interpretare

Cursul Comunicarea comunitară prin traducere își propune inițierea studenților în domeniul interpretării în cadrul comunității (în context medical, legal sau a serviciilor sociale).

Actualitatea și importanța acestui curs pentru un viitor traducător se explică prin efortul intelectual, terminologic și psihologic depus în situațiile ce țin de contextul comunitar. Atenţie se va acorda întocmirii glosarelor bilingve pe domenii și simulării de situații pentru traducere. Fiecare temă este abordată din punct de vedere a situației, a tipului de comunicare specific situației, a procedurilor / protocoalelor aplicate în asemenea situații, precum și materialele scrise sau orale care pot fi folosite pentru pregătire.  

The course is offered for third year students who want to achieve good results in consecutive translation and develop their professional skills.

Initiation à la théorie et à la pratique de la terminologie pour des apprentis traducteurs et interprètes.

acest curs este destinat studentilor care vor sa si aprofundeze cunostintele in cunoasterea particularitatilot  vocabularului limbii franceze

Disciplina Introducere în traductologie este destinată studenților anului I Licență, specialitatea Traducere și Interpretare și presupune familiarizarea cu aspecte din teoria și practica traducerii și interpretării.  
 

Cursul de Literatură engleză  din secolul al XIX-lea (II)  , avînd ca scop principal familiarizarea studenţilor cu valorile fundamentale ale literaturii engleze şi universale din epoca respectivă, se va orienta spre evidenţierea caracterului evolutiv al procesului literar, cît şi spre reliefarea trăsăturilor discursului literar caracteristic epocii. Va fi studiată diversitatea concepţiilor şi interpretărilor critice generale, pe parcursul secolului, capodoperele literaturii engleze. Atît prelegerile, cît şi seminarele vor avea un caracter preponderent formativ, stimulînd spiritul critic al studenţilor, ajutîndu-i să-şi elaboreze propriile concepţii estetice şi axiologice.

Disciplina „Literatura engleză din secolul XIX (II)” reprezintă un curs universitar destinat formării unei viziuni sistemice și poliaspectuale asupra literaturii naționale din secolul al XIX-lea. Obiectivele principale ale acestui curs se rezumă la lectura obligatorie a celor mai reprezentative texte ale literaturii engleze din această perioadă şi a literaturii critice recomandate, prin aceasta urmărindu-se formarea capacităţii de a comenta o operă literară sau anumite aspecte ale acesteia, accentul punîndu-se pe specificitatea textelor victoriene, familiarizarea studentului cu cele mai importante şcoli şi tendinţe, genuri şi specii, elemente de metrică şi strofică etc., formarea competenţelor de a integra un fenomen literar sau o operă concretă în contextul istoric şi cultural prin conexiuni interdisciplinare (istorie, politică, filosofie, arte etc.), în fine, lărgirea şi completarea cunoştinţelor de teorie literară în baza studierii literaturii realiste, consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor în domeniul limbii engleze.  

Cursul de Pragmatica traducerii propune studenților anului II, specialitatea Limba franceză aplicată și limba B aplicată concepte şi instrumente fundamentale pentru abordarea teoretică şi practică a discursivităţii în traducere. Această perspectivă a cercetării lingvistice facilitează perceperea modurilor de funcţionare a limbii în comunicarea scrisă şi orală şi de asemenea, înţelegerea efectului produs de discurs în diferite situaţii de comunicare la nivel intralingual şi interlingual.

Obiectivele generale constau în studierea modului de funcţionare a limbii în comunicarea scrisă şi în cea orală la nivel intralingual şi interlingual. 

Lingvistica locutorului este studiată paralel cu perspectiva contextuală a producerii discursului.

Obiectivele specifice ale cursului vizează utilizarea unor activităţi cu diferite corpusuri de texte. Exemplele au ca scop de a ilustra diferite fenomene ale limbii (sintactice, semantice, stilistice) proprii fiecărui tip de discurs.

Cursul de Sintaxa si comunicarea in limba engleza reprezinta prima etapa in abordarea gramaticii textuale. Scopul ei este de a-i ajuta pe acei ce studiaza limba engleza sau pe cei ce o poseda deja sa-si aprofundeze cunostintele lor in limba data, atit la nivelul intrebuintarii corecte a diverselor structuri, cit si referitor la inteligenta textului.

Cursul de Sintaxă si comunicare în  LB reprezintă prima etapă în abordarea gramaticii textuale. Acest curs îşi propune o serie de obiective generale axate pe dezvoltarea competenţelor gnoseologice, praxiologice şi comunicative ale studentului în anul de studii I-L. 

Cursul Tehnici de traducere orală este destinat studenţilor anului III de la specialitatea limba franceză aplicată şi limba B aplicată (traducător) şi are  drept scop dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare unui interpret.

În cadrul acestui curs vor fi prezentate particularităţile, principiile, metodele şi exerciţiile, clasice şi individuale, ale diferitor tipuri de traduceri orale (consecutivă, simultană, de pe foaie, şoptită etc.). 

Curs destinat studenților în traducere. Aspecte teoretice, practice și tehnice în traducerea consecutivă și simultană.  

Acest curs practic este destinat studenților de la specialitatea Limba franceză aplicată și  limba B aplicată, cît și diverselor persoane dornice de a dobîndi abilitatea de traducere orală din limba franceză în limba maternă și din limba maternă în limba franceză în scopuri practice bine definite. Cursul practic are ca scop să dezvolte competenţe şi depinderi de traducere consecutivă, oferind  o serie de aspecte teoretice şi practice pentru formarea abilităţii de înţelegere a noţiunilor de bază ale acestui tip de traducere.

Cursul traducerea consecutivă ( Limba maternă – Limba A) este destinat studenţilor anului III, semestrul V, de la specialitatea limba franceză aplicată şi limba B aplicată şi este constituit pe baza anumitor aspecte care au drept scop dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare unui traducător de consecutivă.

Metodele folosite în predarea acestui curs vizează îmbunătăţirea competenţelor de traducere: exprimarea concisă, claritatea expunerii, formarea „urechii” interpretului pentru descifrarea mesajului indiferent de pronunţarea vorbitorului, etc.; aprofundarea cunoştinţele socio-culturale ale studenţilor prin informaţii despre diverse fenomene sociale, politice şi culturale, precum şi despre terminologia adecvată acestor fenomene. Aceste informaţii vor fi completate cu discuţii despre actualitatea socio-politică şi culturală pe baza cărora vor fi efectuate traduceri orale, exerciţii de vocabular şi terminologie, diverse exerciţii de dezvoltare a spiritului critic, logicii şi competenţelor de traducere. Obiectivul principal va fi axat pe traducerea diferitor tipuri de texte orale (discursuri, conferinţe, interviuri, secvenţe video şi audio) pe baza cărora vor fi efectuate traduceri consecutive şi rezumative.