Cursul urmăreşte studiul aprofundat al instituţiei căilor de atac al hotărârilor judecătoreşti, din punct de vedere practic şi teoretic. În cadrul disciplinei, masteranzii vor obţine cunoştinţe aprofundate privind obiectivele şi particularităţile controlului judiciar în procesul civil, trăsăturile fiecărei căi de atac în parte, precum şi abilităţi privind perfectarea corectă şi motivată a actelor procesuale. În baza analizei practicii judiciare din Republica Moldova şi a jurisprudenţei relevante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, masteranzii vor identifica aspectele problematice în aplicarea normelor procesuale, erorile comise de instanţele judecătoreşti la examinarea cauzelor civile, consecinţele acestora, precum şi mijloacele procesuale potrivite în vederea corectării lor. Atenţie deosebită este acordată analizei detaliate a procedurii de declarare şi examinare a apelului, recursului împotriva încheierilor judecătoreşti, recursului împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel, revizuirii hotărârilor, precum şi temeiurilor de casare a hotărârilor.

Disciplina Drept procesual civil (Partea Generală) sau Procesul civil este una dintre disciplinele fundamentale, care se studiază obligatoriu de către studenţii Facultăţii de Drept la Ciclul I, Licenţă. Importanţa dreptului procesual civil o determină rolul acestei ramuri de drept în reglementarea relaţiilor sociale ce apar în cadrul înfăptuirii justiţiei în pricinile civile. În ordinea procedurii civile, instanţele judecătoreşti examinează cauze civile. Acestea sunt procese de apărare a drepturilor şi libertăţilor politice, civile, de muncă, familiale, locative, funciare şi a altor drepturi consfinţite în Constituţie şi în legile respective. Tradiţional, ele se numesc cauze (pricini) civile, indiferent de faptul că originea lor de ramură este nu doar civilă.

Reglementarea relațiilor sociale întotdeauna a urmărit, în primul rînd, evitarea situațiilor confuze sau neclare în realizarea drepturilor unui sau altui subiect de drept. Deși, în majoritatea cazurilor, relațiile civile decurg în conformitate cu esența acestora și limitele stabilite de normele juridice nu este exclusă apariția situațiilor de conflict. În cadrul studiului dat studenții vor lua cunoștință de modalitățile la care pot recurge titularii drepturilor încălcate sau contestate în încercarea lor de a-și restabili situația anterioară încălcării.