Criminologia este o știință, dar și o disciplină de studiu, condiționată de necesitățile sociale ce țin de asigurarea teoretică a măsurilor de contracarare a criminalității. Având un caracter multidisciplinar, criminologia implică o vastă cercetare științifică în planul crimei, al criminalului și a criminalității. Eficacitatea măsurilor de control asupra criminalității constă în rezolvarea justă a problemelor referitoare la cunoașterea esenței fenomenului 3K (crimă, criminal, criminalitate), la aprecierea obiectivă a stării și tendințelor acestuia în R. Moldova, la identificarea cauzelor și condițiilor, a factorilor ce determină și favorizează comiterea infracțiunilor, prognosticarea nivelului și structurii criminalității și a altor devieri sociale ce o pot influența. Scopul acestui curs este de a însuși rezultatele cercetării științifice și de a contribui la dezvoltarea studiului științific al criminalității și al profilaxiei acesteia prin prisma reacției sociale la fenomenul infracțional.

         Cursul de criminologie este destinat pentru studenții specialităților Drept, cât și altor specialități care au legătură cu științele juridice. Potrivit Planului de învățământ, pentru studiul acestui obiect sunt preconizate 60 ore (30 ore de curs și 30 ore de seminar). Modalitatea de evaluare a cunoștințelor studenților se prevede sub forma unor 2 evaluări curente obligatorii și o evaluare finală (examen).

Disciplina „Drept penal. Partea Generală” se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, apli­care, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumu­larea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul Dreptului penal (Par­tea Generală). Aplicarea presupune formarea abi­lităţilor tipice disci­pli­nei „Drept penal. Partea Generală”, dezvoltarea lor. Integrarea pre­su­pune for­­­marea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţi­lor practice în situaţii atipice, solu­ţionarea situaţiilor de prob­le­mă, rezolva­rea unor sar­cini cu un grad sporit de complexitate, mani­festarea atitu­di­ni­lor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul com­portamental de integ­rare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina „Drept penal. Partea Generală”, formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.