este prevazut in planul de studiu al facultatii

Disciplina ,,Categoriilor fundamentale ale dreptului” va contribui la formarea unei baze de cunoştinţe fundamentale şi în acelaşi timp elementare, dar absolut necesare în studiul şi cunoaşterea  dreptului. Considerăm că studierea aprofundată a fenomenului juridic este de neconceput fără a cunoaşte noţiunile, categoriile şi conceptele  de bază ale dreptului.

                 În condiţiile constituirii statului de drept, integrării europene a Republicii Moldova membrii societăţii civile sunt  chemaţi nu numai să posede cunoştinţe temeinice din domeniul dreptului, cît şi să le utilizeze în viaţa cotidiană. De aici, rezultă şi necesitatea studierii ,,Categoriilor fundamentale ale dreptului” ca disciplină de studiu.

DREPT INFORMATIONAL

Disciplina Dreptul Informaţional al Republicii Moldova studiază aspectele legale implicate de utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informaţionale în toate domeniile vieţii sociale. Actualmente informaţia reprezintă unul din cele mai importante resurse ale persoanelor, societăţii, statului, care îşi efectuează activitatea în baza operaţiunilor de colectare, înregistrare, procesare, stocare şi transmitere a informaţiei. Organele de stat, persoanele juridice şi cele fizice crează şi exploatează diverse sisteme informatice. În baza tehnicilor de calcul şi mijloacelor de telecomunicaţii contemporane se elaborează şi implementează sisteme informaţionale automatizate de stat ce procesează date cu caracter personal, economic, financiar-bancar, fiscal etc. Au căpătat răspândire sisteme, gestionate de persoane fizice şi juridice, care permit conectarea şi accesul la sisteme informatice internaţionale.

Apariţia în secolul XX a organizaţiilor internaţionale a constituit un pas important în direcţia democratizării vieţii internaţionale, a influenţat sensibil conţinutul politicii internaţionale. Astăzi organizaţiile internaţionale reprezintă o importantă componentă a relaţiilor mondiale, fiind chemate să reglementeze dezvoltarea înţelegerii, colaborării între state, asigurarea păcii şi securităţii internaţionale.

Cunoaşterea principiilor de organizare şi activitate a organizaţiilor internaţionale, precum şi particularităţile ce decurg din calitatea de membru a Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor internaţionale constituie scopul acestui curs.

Cursul poate fi împărţit orientativ în două părţi: Partea generală - care cuprinde noţiuni de  bază despre organizaţiile internaţionale, şi anume: istoricul apariţiei, noţiunea şi clasificarea organizaţiilor internaţionale, noţiunea dreptului organizaţiilor internaţionale, argumente în favoarea autonomiei acestei subramuri a dreptului internaţional public, sursele şi principiile ce guvernează subramura dată. Partea specială - va cuprinde nemijlocit studierea organizaţiilor internaţionale cu caracter de universalitate şi organizaţiilor internaţionale regionale în parte, şi anume: ONU, NATO, CoE, UE, AELS, OSA, UA, LA, CSI etc.

Cursul Condiţiile determinatorii ale calităţii şi eficienţei justiţiei contemporane  are destinaţia  asigurării unui nivel de cunoştinţe ce-l face apt pe un viitor specialist în domeniul dreptului de a activa atât în domeniul teoretic cât şi practic al justiţiei cât şi în domenii tangenţiale acestuiea, de importanţă primordială pentru societatea contemporană. Cursul are ca scop formarea, promovarea acelei culturi şi conştiinţe juridice auditorilor în domeniul dreptului la general şi în sfera justiţiei la special. Diversitatea problemelor de natură doctrinar-praxiologică din sfera justiţiei, importanţa acestora, ne impune de a acorda o atenţie accentuată asupra domeniului menţionat de manifestare social-juridică. Cultura şi conştiinţa juridică, în evoluţie de fenomen, ne permit de a identifica calitativ acele cerinţe de natura calităţii şi eficienţei justiţiei, adecvate societăţii democratice contemporane. La fel studiumul în cauză este orientat spre popularizarea diferitor opinii de origine profesional-juridică diferită, cu referinţa la procesul de consolidare a justiţiei, calităţii şi eficienţei acesteiea, popularizare ce are drept scop diluarea barierelor psihologico-dogmatice de natură profesională din domeniul evoluţiei fenomenului de justiţie contemporană.

Prof. Lupaşcu Zinaida

Disciplina Istoria dreptului românesc studiază apariţia şi evoluţia instituţiilor juridice naţionale pe parcursul istoriei, urmând principalele etape de dezvoltare a dreptului naţional. Predată la anul întâi de studiu la Universitate, Istoria dreptului românesc oferă numeroase materiale studenţilor pentru a înţelege principalele noţiuni juridice, pentru a le aborda sub diferite unghiuri de vedere, din perspectiva pluri-, interdisciplinarităţii şi complexităţii fenomenelor sociale.

Cursul de  Logică Juridică are menirea de a asigura temeiurile introductive în teoria şi practica logicii juridice. Cursul dat include manifestări ale celor mai generale forme ale gândirii logice din cadrul dreptului, legități ale gândirii în teoria și practica juridică, precum și fundamentele raționalității acțiunii umane. Cunoştinţele obţinute de către studenţi, în urma însușirii acestei discipline, vor constitui un instrument util în analiza raţionamentelor juridice şi structurilor normative, în studiul teoretic şi aplicarea practică a dreptului.

Rolul cursului de Logică juridică în formarea profesională a specialistului este unul considerabil, dat fiind faptul că el contribuie nemijlocit la formarea culturii logice a acestuia, la asimilarea de noi cunoştinţe, noi informaţii pentru aplicarea lor în practică, şi beneînţeles, pentru integrarea în relaţiile sociale.