Rezumat temă

 • General

  Accederea la vârful ierarhiei politico-administrative a unei societăţi moderne presupune capacitatea de a gestiona atât procese politice, cât şi procese administrative. Altfel spus, în mod normal, pentru a putea ajunge şi opera cu succes la vârf, trebuie să ai capacitatea de a executa în combinaţie două forme de management: politic şi tehnocratic. Cursul Management politic vine sa aprofundeze cunostintele studenților în domeniul artei guvernarii, fortificand competentelele formate în cadrul cursurilor de Cratologie și Elitologie.

   Scopul acestui curs este familiarizarea și crearea de competente studenţiilor  ce țin de specificul şi caracteristicile organizaţiilor politice, mediul organizaţiilor politice şi provocările pe care trebuie să le rezolve un manager în activitatea sa.

  În acelaşi timp vor fi abordate temele majore privind studiul leadership-ului şi importanţa liderilor în cadrul organizaţiilor politice/publice. Nu în ultimul rând cursul va urmări aplicarea cunoştinţelor teoretice dobîndite în rezolvarea unor studii de caz şi analize situaţionale.

  Beneficiarii: Cursul de Management politic face parte din disciplinele de specialitate, care contribuie la formarea competentelor speciale pentru un viitor politolog.

 • temă 1

  Subiectul 1. .Managementul politic – știință a conducerii

  Obiective

  Unităţi de conţinuturi

  -          să definească noţiunea management și manager şi aparatului categorial al acesteia ;

  -          să compare teoriile care stau la baza fundamentării managementului politic ca știință etc.

  -          să argumenteze necesitatea studierii managementului

  -          să descrie evoluția etapizată a disciplinei

  -          să identifice conținutul și corelațiile managementului politic

  -           să analizeze elementele structurale ale managementului politic

   

  1.      Fondatorii științei manageriale: F. Fayol, M. Weber, J. Burrnham

  2.      Obiectul de cercetare a managementului politic

  3.      Conținutul și corelațiile managementului politic

  4.      Sistemul managementului politic

  Cuvinte-cheie: vechiul si noul managementm, organizatie, birocratie, tehnocratie etc.

 • temă 2

  Subiectul 2. Viziunea (prognoza) – element indispendabil al planificării strategice în managementul politic

  Obiective

  Unităţi de conţinuturi

  -          să cunoască particularitățile realizării unei prognoze politice;

  -          să analizeze eficienta prognozei plitice în activitatea de planificare/ planificare strategică

  -          să opereze și să aplice principiile și metodele de prognozare în realizarea practică a unei activități concrete de prognozare

   

  1.      Esența și principiile prognozei politice

  2.      Tipuri de prognoze politice

  3.      Sursele prognozei politice

  Activitate practică. Realizarea proiectului individual de cercetare ”Debutul politologic”, ce presupune antrenarea capacităților de prognozare, utilizând intrumentariul de investigație necesar

  Cuvinte-cheie: prognozare, analiza prospectiva, scenariu, modelare etc.

 • temă 3

  Subiectul 3. Planificarea managerială

  Obiective

  Unităţi de conţinuturi

  -          să înțeleagă necesitatea și particularitățile activității de planificare managerială;

  -          să identifice avantajele planificării;

  -          să evalueze activitatea de planificare în dependență de nivelurile acesteia

   

  1.      Esența planificării

  2.       Sarcinile planificării;

  3.      Nivelurile planificării

   

  Cuvinte-cheie: planificare, viziune, strategie, plan de acțiuni, planul Grant etc.

   

   

 • temă 4

  Subiectul 4. Planificarea strategică:

   

  Obiective

  Unităţi de conţinuturi

  -          să definească conceptul de strategie;

  -          să distingă paramentrii indispesabili în formularea unei strategii

  -          să analizeze specificul elaborării unei strategii pentru fiecare etapă

  -           să comapre modelel de planificare strategică și să argumenteze avantaje și dezavantaje

  -          să propună soluții de diminuare a factorilor ce determină planificarea strategică în managementul politic și public

   

  1.Noțiunea de strategie și parametrii elaborării acesteia;

  2. Etapele elaborării strategiilor

  3. Modele de planificare strategică

  4.Factorii ce influențează p. s. în managementul politic și public

  5. Planificarea tactică și operațională

   

  Activitate practică: de elaborat Planul strategic al campaniei electorale a unui candidat la funcția de primar în localitatea din care sunteți.

  Cuvinte-cheie: planificare, viziune, strategie, plan de acțiuni, planul Grant etc.

   

 • temă 5

  Subiectul 5-6 Organizarea managerială

  Obiective

  Unităţi de conţinuturi

  ·         Să cunoască elementele esențiale ale organizării și organizațiilor

  ·         Să analizeze particularitățile diferitor tipuri de structuri oragnizatorice

  ·         Să argumenteze rolul structurilor organizatorice, modul de funcționare a lor

  ·         Să identifice avantajele și dezavantajele tipurilor de structuri organizatorice

  1. Trăsăturile specifice ale organizațiilor. Ciclul de viață al organizațiilor

   1. 2.Designul organizațional

   2. 3.Elementele distinctive ale organizării

   3. 4. Definirea, componentele și principiile structurii organizatorice

   4. 5.Tipuri de structuri ale organizației

   5. 6.Organizarea informală: carateristici, avantaje și dezavantaje (studiu desinestătător)

   6. Timp: 4.ore.

  Activitate practică  De elaborat structura unei organizații a cărui specifice de activitate îl cunosc foarte bine. De analizat punctele forte și punctele slabe a unei asemenea organizări

  Cuvinte-cheie: organizatie, structura, ierarhie, matrice etc.

 • temă 10

  Subiectul 10. Roluri manageriale

   

  Obiective

  Unități de conținuturi

  - să cunoască sarcinile și rolurile managerului în oranizații,

  - să analizeze stilurile manageriale în de epndență de specificul organizației

  -să argumenteze rolul managerilui în creșterea performanței organizațiilor

  -să formuleze modalități de creștere a performanței

  -să identifice indicatori de masurare a performanțelor

  1.Managerul și funcțiile principale

  2.Piramida managerială

  3.Educarea abilităților manageriale (managementul dezvoltării și transformării)

   

  Cuvinte-cheie:manager, leader, leadership, dezvoltare personala etc.

  • temă 11

   Subiectul 11.  Leadership în organizațiile politice și publice

    

   Obiective

   Unități de conținut

   -          să analizeze și să argumenteze fiabiliatea teoriilor privind leadershipul în contextul Republicii Moldova

   -          să distingă particularitățile și să compare diverse tipuri de leader

   -          să susprapună diferență de abordare și viziune a leaderului versus managerul

   -          să argumenteze avantajele și dezavantajele în dependență de particularitățile structurilor organizatorice

    

   1.Teoriile leadershipului

   2.Tipuri de leaderi în orgnizații

   3. Manager vesrus leader

    

   Cuvinte-cheie:manager, leader, leadership, dezvoltare personala etc.